Latest Research More>>

Building a Highly Stable Ultrathin Nanoporous Layer Assisted by Glucose for Desalination

Yanqiu Zhang, Fan Yang, Hongguang Sun, Yongping Bai, Songwei Li, Lu Shao

Engineering 2022, Volume 16, Issue 9,   Pages 247-255 doi:10.1016/j.eng.2020.06.033

Abstract 5 PDF 0

A Polarization Programmable Antenna Array

Dingzhao Chen, Yanhui Liu, Ming Li, Pan Guo, Zhuo Zeng, Jun Hu, Y. Jay Guo

Engineering 2022, Volume 16, Issue 9,   Pages 100-114 doi:10.1016/j.eng.2022.03.015

Abstract 3 PDF 1

Industrial Application of Artificial Intelligence in China: Current Status and Challenges

Xu Wenwei, Xiao Lizhi, Liu He

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi:10.15302/J-SSCAE-2022.07.010

Abstract 3 PDF 1

Countermeasures for Assuring Water Ecological Environment Security in China

Huo Shouliang,Zhang Hanxiao,Jin Xiaowei ,Cao Xiaofeng,Wu Fengchang

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.001

Abstract 0 PDF 12

Exploring Water-and-Land-Adapted Spatial Layout of Crop Planting in North China

Huang Feng,Yang Xiaolin,Fang Yu,Wang Sufen,Kang Shaozhong

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.011

Abstract 0 PDF 5

Groundwater Pollution Prevention and Control: Current Status and Countermeasures

Ren Jing,Li Juan,Xi Beidou,Yang Yang ,Lu Haojie,Shi Junxiang

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.019

Abstract 0 PDF 8

Evaluating the Methods for Assessing Implementation Effects of River Chief System in China

Yin Hailong, Ge Jia’ning, Xu Zuxin, Xu Jin

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.020

Abstract 0 PDF 4

On visual understanding

Yunhe PAN

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2022, Volume 23, Issue 9,   Pages 1287-1289 doi:10.1631/FITEE.2130000

Abstract 20 PDF 3