Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Frontiers of Environmental Science & Engineering >> 2009, Volume 3, Issue 4 doi: 10.1007/s11783-009-0154-9

Enhanced biohydrogen generation from organic wastewater containing N H 4 + by phototrophic bacteria Rhodobacter sphaeroides AR-3

State Key Laboratory of Pollution Control and Resource Reuse, School of Environmental Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China;

Available online: 2009-12-05

Next Previous

Abstract

Haifa RAJHI,Daniel PUYOL,Mirna C. MARTÍNEZ,Emiliano E. DÍAZ,José L. SANZ. [J]. Front. Environ. Sci. Eng., 2016, 10(3): 513-521.Yongtao LV,Xuan CHEN,Lei WANG,Kai JU,Xiaoqiang CHEN,Rui MIAO,Xudong WANG. [J]. Front. Environ. Sci. Eng., 2016, 10(2): 390-398.Zulkifly JEMAAT,Josep Anton TORA,Albert BARTROLI,Julián CARRERA,Julio PEREZ. [J]. Front. Environ. Sci. Eng., 2015, 9(3): 528-533.Wei LI, Xiaowen DING, Min LIU, Yuewen GUO, Lei LIU. [J]. Front Envir Sci Eng, 2012, 6(6): 892-900.Guochen ZHENG, Jianzheng LI, Feng ZHAO, Liguo ZHANG, Li WEI, Qiaoying BAN, Yongsheng ZHAO. [J]. Front Envir Sci Eng, 2012, 6(1): 125-130.Hailong LIN, Weiguang LI, Changhong GUO, Sihang QU, Nanqi REN. [J]. Front Envir Sci Eng Chin, 2011, 5(4): 519-525.Daijun ZHANG, Cui BAI, Ting TANG, Qing YANG. [J]. Front Envir Sci Eng Chin, 2011, 5(2): 291-297.Yanhui ZHAN, Jianwei LIN, Yanling QIU, Naiyun GAO, Zhiliang ZHU. [J]. Front Envir Sci Eng Chin, 2011, 5(1): 65-75.Rongchang WANG, Xinmin ZHAN, Yalei ZHANG, Jianfu ZHAO. [J]. Front Envir Sci Eng Chin, 2011, 5(1): 48-56.Bo WANG, Wei WAN, Jianlong WANG, . [J]. Front.Environ.Sci.Eng., 2009, 3(4): 380-386.GUO Jinsong, YANG Guohong, FANG Fang, QIN Yu. [J]. Front.Environ.Sci.Eng., 2008, 2(4): 439-445.GENG Bing, ZHU Yanfang, JIN Zhaohui, LI Tielong, KANG Haiyan, WANG Shuaima. [J]. Front.Environ.Sci.Eng., 2007, 1(3): 357-361.WU Deyi, HU Zhanbo, WANG Xinze, HE Shengbing, KONG Hainan. [J]. Front.Environ.Sci.Eng., 2007, 1(2): 213-220.XU Zhengyong, YANG Zhaohui, ZENG Guangming, XIAO Yong, DENG Jiuhua. [J]. Front.Environ.Sci.Eng., 2007, 1(1): 43-48.

Related Research