Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

This Issue

2019, Vol.13, Issue.6

Contents Volume 13 · Issue 6 · 2019. Pages 81-95 15 articles

All Export << Previous issue | Next issue >>

RESEARCH ARTICLE

G-CNTs/PVDF mixed matrix membranes with improved antifouling properties and filtration performance

Xiaoyan Guo, Chunyu Li, Chenghao Li, Tingting Wei, Lin Tong, Huaiqi Shao, Qixing Zhou, Lan Wang, Yuan Liao

Frontiers of Environmental Science & Engineering 2019, Volume 13, Issue 6,   Pages 81- doi:10.1007/s11783-019-1165-9

Abstract 523 PDF 33

The impact of ultrasonic treatment on activity of ammonia-oxidizing bacteria and nitrite-oxidizing bacteria in activated sludge

Siqi Li, Min Zheng, Shuang Wu, Yu Xue, Yanchen Liu, Chengwen Wang, Xia Huang

Frontiers of Environmental Science & Engineering 2019, Volume 13, Issue 6,   Pages 82- doi:10.1007/s11783-019-1166-8

Abstract 287 PDF 12

Characteristic and correlation analysis of influent and energy consumption of wastewater treatment plants in Taihu Basin

Luxi Zou, Huaibo Li, Shuo Wang, Kaikai Zheng, Yan Wang, Guocheng Du, Ji Li

Frontiers of Environmental Science & Engineering 2019, Volume 13, Issue 6,   Pages 83- doi:10.1007/s11783-019-1167-7

Abstract 462 PDF 19

Anaerobic biodegradation of trimethoprim with sulfate as an electron acceptor

Bin Liang, Deyong Kong, Mengyuan Qi, Hui Yun, Zhiling Li, Ke Shi, E Chen, Alisa S. Vangnai, Aijie Wang

Frontiers of Environmental Science & Engineering 2019, Volume 13, Issue 6,   Pages 84- doi:10.1007/s11783-019-1168-6

Abstract 536 PDF 21

Effects of Al

Lanhe Zhang, Jing Zheng, Jingbo Guo, Xiaohui Guan, Suiyi Zhu, Yanping Jia, Jian Zhang, Xiaoyu Zhang, Haifeng Zhang

Frontiers of Environmental Science & Engineering 2019, Volume 13, Issue 6,   Pages 85- doi:10.1007/s11783-019-1169-5

Abstract 286 PDF 8

Inhibition of bromate formation by reduced graphene oxide supported cerium dioxide during ozonation of bromide-containing water

Bei Ye, Zhuo Chen, Xinzheng Li, Jianan Liu, Qianyuan Wu, Cheng Yang, Hongying Hu, Ronghe Wang

Frontiers of Environmental Science & Engineering 2019, Volume 13, Issue 6,   Pages 86- doi:10.1007/s11783-019-1170-z

Abstract 226 PDF 10

Rapid control of black and odorous substances from heavily-polluted sediment by oxidation: Efficiency and effects

Kun Li, Min Yang, Jianfeng Peng, Ruiping Liu, Tista Prasai Joshi, Yaohui Bai, Huijuan Liu

Frontiers of Environmental Science & Engineering 2019, Volume 13, Issue 6,   Pages 87- doi:10.1007/s11783-019-1171-y

Abstract 329 PDF 6

REVIEW ARTICLE

Municipal wastewater treatment in China: Development history and future perspectives

Jiuhui Qu, Hongchen Wang, Kaijun Wang, Gang Yu, Bing Ke, Han-Qing Yu, Hongqiang Ren, Xingcan Zheng, Ji Li, Wen-Wei Li, Song Gao, Hui Gong

Frontiers of Environmental Science & Engineering 2019, Volume 13, Issue 6,   Pages 88- doi:10.1007/s11783-019-1172-x

Abstract 863 PDF 151

Advances in Fe(III) bioreduction and its application prospect for groundwater remediation: A review

Yu Jiang, Beidou Xi, Rui Li, Mingxiao Li, Zheng Xu, Yuning Yang, Shaobo Gao

Frontiers of Environmental Science & Engineering 2019, Volume 13, Issue 6,   Pages 89- doi:10.1007/s11783-019-1173-9

Abstract 310 PDF 19

RESEARCH ARTICLE

Identifying human-induced influence on microbial community: A comparative study in the effluent-receiving areas in Hangzhou Bay

Yuhan Zheng, Zhiguo Su, Tianjiao Dai, Feifei Li, Bei Huang, Qinglin Mu, Chuanping Feng, Donghui Wen

Frontiers of Environmental Science & Engineering 2019, Volume 13, Issue 6,   Pages 90- doi:10.1007/s11783-019-1174-8

Abstract 258 PDF 5

Recovery of Ni(II) from real electroplating wastewater using fixed-bed resin adsorption and subsequent electrodeposition

Tong Li, Ke Xiao, Bo Yang, Guilong Peng, Fenglei Liu, Liyan Tao, Siyuan Chen, Haoran Wei, Gang Yu, Shubo Deng

Frontiers of Environmental Science & Engineering 2019, Volume 13, Issue 6,   Pages 91- doi:10.1007/s11783-019-1175-7

Abstract 340 PDF 19

A novel sequence batch membrane carbonation photobioreactor developed for microalgae cultivation

Caiyun Hou, Sen Qiao, Yue Yang, Jiti Zhou

Frontiers of Environmental Science & Engineering 2019, Volume 13, Issue 6,   Pages 92- doi:10.1007/s11783-019-1176-6

Abstract 229 PDF 6

Trophic mode and organics metabolic characteristic of fungal community in swine manure composting

Jing Peng, Ke Wang, Xiangbo Yin, Xiaoqing Yin, Mengfei Du, Yingzhi Gao, Philip Antwi, Nanqi Ren, Aijie Wang

Frontiers of Environmental Science & Engineering 2019, Volume 13, Issue 6,   Pages 93- doi:10.1007/s11783-019-1177-5

Abstract 351 PDF 7

Effective enrichment of Zn from smelting wastewater via an integrated Fe coagulation and hematite precipitation method

Zhan Qu, Ting Su, Yu Chen, Xue Lin, Yang Yu, Suiyi Zhu, Xinfeng Xie, Mingxin Huo

Frontiers of Environmental Science & Engineering 2019, Volume 13, Issue 6,   Pages 94- doi:10.1007/s11783-019-1178-4

Abstract 251 PDF 3

PREFACE

The International Conference on the Evolution of China Urban Water Environment & Ecology, 2019

Jiuhui Qu

Frontiers of Environmental Science & Engineering 2019, Volume 13, Issue 6,   Pages 95- doi:10.1007/s11783-019-1179-3

Abstract 174 PDF 4