Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

This Issue

2021, Vol.15, Issue.2

Contents Volume 15 · Issue 2 · 2021. Pages 155-332 13 articles

All Export << Previous issue | Next issue >>

REVIEW

Adjuvant treatment strategy after curative resection for hepatocellular carcinoma

Wei Zhang, Bixiang Zhang, Xiao-ping Chen

Frontiers of Medicine 2021, Volume 15, Issue 2,   Pages 155-169 doi:10.1007/s11684-021-0848-3

Abstract 289 PDF 9

Immune response triggered by the ablation of hepatocellular carcinoma with nanosecond pulsed electric field

Jianpeng Liu, Xinhua Chen, Shusen Zheng

Frontiers of Medicine 2021, Volume 15, Issue 2,   Pages 170-177 doi:10.1007/s11684-020-0747-z

Abstract 275 PDF 7

Metabolism and immunity in breast cancer

Deyu Zhang, Xiaojie Xu, Qinong Ye

Frontiers of Medicine 2021, Volume 15, Issue 2,   Pages 178-207 doi:10.1007/s11684-020-0793-6

Abstract 292 PDF 7

Overcoming resistance to endocrine therapy in hormone receptor-positive human epidermal growth factor receptor 2-negative (HR

Wenjie Zhu, Binghe Xu

Frontiers of Medicine 2021, Volume 15, Issue 2,   Pages 208-220 doi:10.1007/s11684-020-0795-4

Abstract 218 PDF 6

mTOR-targeted cancer therapy: great target but disappointing clinical outcomes, why?

Shi-Yong Sun

Frontiers of Medicine 2021, Volume 15, Issue 2,   Pages 221-231 doi:10.1007/s11684-020-0812-7

Abstract 216 PDF 5

Recent advances in myeloid-derived suppressor cell biology

Mahmoud Mohammad Yaseen, Nizar Mohammad Abuharfeil, Homa Darmani, Ammar Daoud

Frontiers of Medicine 2021, Volume 15, Issue 2,   Pages 232-251 doi:10.1007/s11684-020-0797-2

Abstract 284 PDF 7

RESEARCH ARTICLE

Degradation of SARS-CoV-2 receptor ACE2 by the E3 ubiquitin ligase Skp2 in lung epithelial cells

Guizhen Wang, Qun Zhao, Hui Zhang, Fan Liang, Chen Zhang, Jun Wang, Zhenyin Chen, Ran Wu, Hong Yu, Beibei Sun, Hua Guo, Ruie Feng, Kaifeng Xu, Guangbiao Zhou

Frontiers of Medicine 2021, Volume 15, Issue 2,   Pages 252-263 doi:10.1007/s11684-021-0837-6

Abstract 370 PDF 9

Clinical characteristics and risk factors for mortality in cancer patients with COVID-19

Junnan Liang, Guannan Jin, Tongtong Liu, Jingyuan Wen, Ganxun Li, Lin Chen, Wei Wang, Yuwei Wang, Wei Liao, Jia Song, Zeyang Ding, Xiao-ping Chen, Bixiang Zhang

Frontiers of Medicine 2021, Volume 15, Issue 2,   Pages 264-274 doi:10.1007/s11684-021-0845-6

Abstract 246 PDF 6

Comprehensive functional annotation of susceptibility variants identifies genetic heterogeneity between lung adenocarcinoma and squamous cell carcinoma

Na Qin, Yuancheng Li, Cheng Wang, Meng Zhu, Juncheng Dai, Tongtong Hong, Demetrius Albanes, Stephen Lam, Adonina Tardon, Chu Chen, Gary Goodman, Stig E. Bojesen, Maria Teresa Landi, Mattias Johansson, Angela Risch, H-Erich Wichmann, Heike Bickeboller, Gadi Rennert, Susanne Arnold, Paul Brennan, John K. Field, Sanjay Shete, Loic Le Marchand, Olle Melander, Hans Brunnstrom, Geoffrey Liu, Rayjean J. Hung, Angeline Andrew, Lambertus A. Kiemeney, Shan Zienolddiny, Kjell Grankvist, Mikael Johansson, Neil Caporaso, Penella Woll, Philip Lazarus, Matthew B. Schabath, Melinda C. Aldrich, Victoria L. Stevens, Guangfu Jin, David C. Christiani, Zhibin Hu, Christopher I. Amos, Hongxia Ma, Hongbing Shen

Frontiers of Medicine 2021, Volume 15, Issue 2,   Pages 275-291 doi:10.1007/s11684-020-0779-4

Abstract 249 PDF 11

Bioactive hyaluronic acid fragments inhibit lipopolysaccharide-induced inflammatory responses via the Toll-like receptor 4 signaling pathway

Na You, Sasa Chu, Binggang Cai, Youfang Gao, Mizhou Hui, Jin Zhu, Maorong Wang

Frontiers of Medicine 2021, Volume 15, Issue 2,   Pages 292-301 doi:10.1007/s11684-020-0806-5

Abstract 214 PDF 7

DDB1- and CUL4-associated factor 8 plays a critical role in spermatogenesis

Xiuli Zhang, Zhizhou Xia, Xingyu Lv, Donghe Li, Mingzhu Liu, Ruihong Zhang, Tong Ji, Ping Liu, Ruibao Ren

Frontiers of Medicine 2021, Volume 15, Issue 2,   Pages 302-312 doi:10.1007/s11684-021-0851-8

Abstract 237 PDF 8

H. sinensis mycelium inhibits epithelial-mesenchymal transition by inactivating the midkine pathway in pulmonary fibrosis

Li Lu, Haiyan Zhu, Hailin Wang, Huaping Liang, Yayi Hou, Huan Dou

Frontiers of Medicine 2021, Volume 15, Issue 2,   Pages 313-329 doi:10.1007/s11684-020-0737-1

Abstract 258 PDF 8

ERRATUM

Screening for main components associated with the idiosyncratic hepatotoxicity of a tonic herb,

Chunyu Li, Ming Niu, Zhaofang Bai, Congen Zhang, Yanling Zhao, Ruiyu Li, Can Tu, Huifang Li, Jing Jing, Yakun Meng, Zhijie Ma, Wuwen Feng, Jinfa Tang, Yun Zhu, Jinjie Li, Xiaoya Shang, Zhengsheng Zou, Xiaohe Xiao, Jiabo Wang

Frontiers of Medicine 2021, Volume 15, Issue 2,   Pages 330-332 doi:10.1007/s11684-020-0819-0

Abstract 198 PDF 6