Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

This Issue

2018, Vol.12, Issue.1

Contents Volume 12 · Issue 1 · 2018. Pages 1-121 13 articles

All Export << Previous issue | Next issue >>

EDITORIAL

Responses to emerging and re-emerging infectious diseases: One world, One health

Jianqing Xu, Jianguo Xu

Frontiers of Medicine 2018, Volume 12, Issue 1,   Pages 1-2 doi:10.1007/s11684-018-0619-y

Abstract 442 PDF 1

REVIEW

Landscape of emerging and re-emerging infectious diseases in China: impact of ecology, climate, and behavior

Qiyong Liu, Wenbo Xu, Shan Lu, Jiafu Jiang, Jieping Zhou, Zhujun Shao, Xiaobo Liu, Lei Xu, Yanwen Xiong, Han Zheng, Sun Jin, Hai Jiang, Wuchun Cao, Jianguo Xu

Frontiers of Medicine 2018, Volume 12, Issue 1,   Pages 3-22 doi:10.1007/s11684-017-0605-9

Abstract 422 PDF 7

Transforming bacterial disease surveillance and investigation using whole-genome sequence to probe the trace

Biao Kan, Haijian Zhou, Pengcheng Du, Wen Zhang, Xin Lu, Tian Qin, Jianguo Xu

Frontiers of Medicine 2018, Volume 12, Issue 1,   Pages 23-33 doi:10.1007/s11684-017-0607-7

Abstract 253 PDF 3

Innate and adaptive T cells in influenza disease

Simone Nüssing, Sneha Sant, Marios Koutsakos, Kanta Subbarao, Thi H.O. Nguyen, Katherine Kedzierska

Frontiers of Medicine 2018, Volume 12, Issue 1,   Pages 34-47 doi:10.1007/s11684-017-0606-8

Abstract 265 PDF 7

Trends of foodborne diseases in China: lessons from laboratory-based surveillance since 2011

Jikai Liu, Li Bai, Weiwei Li, Haihong Han, Ping Fu, Xiaochen Ma, Zhenwang Bi, Xiaorong Yang, Xiuli Zhang, Shiqi Zhen, Xiaoling Deng, Xiumei Liu, Yunchang Guo

Frontiers of Medicine 2018, Volume 12, Issue 1,   Pages 48-57 doi:10.1007/s11684-017-0608-6

Abstract 246 PDF 3

Epidemiology of fungal infections in China

Min Chen, Yuan Xu, Nan Hong, Yali Yang, Wenzhi Lei, Lin Du, Jingjun Zhao, Xia Lei, Lin Xiong, Langqi Cai, Hui Xu, Weihua Pan, Wanqing Liao

Frontiers of Medicine 2018, Volume 12, Issue 1,   Pages 58-75 doi:10.1007/s11684-017-0601-0

Abstract 257 PDF 8

Recent transmission of Mycobacterium tuberculosis in China: the implication of molecular epidemiology for tuberculosis control

Chongguang Yang, Qian Gao

Frontiers of Medicine 2018, Volume 12, Issue 1,   Pages 76-83 doi:10.1007/s11684-017-0609-5

Abstract 255 PDF 1

RESEARCH ARTICLE

Etiology of invasive candidosis agents in Russia: a multicenter epidemiological survey

N.V. Vasilyeva, E.R. Raush, M.V. Rudneva, T.S. Bogomolova, A.E. Taraskina, Yong Fang, Fengmin Zhang, N.N. Klimko

Frontiers of Medicine 2018, Volume 12, Issue 1,   Pages 84-91 doi:10.1007/s11684-017-0612-x

Abstract 191 PDF 1

Associations between

Haican Liu, Yuanyuan Zhang, Zhiguang Liu, Jinghua Liu, Yolande Hauck, Jiao Liu, Haiyan Dong, Jie Liu, Xiuqin Zhao, Bing Lu, Yi Jiang, Gilles Vergnaud, Christine Pourcel, Kanglin Wan

Frontiers of Medicine 2018, Volume 12, Issue 1,   Pages 92-97 doi:10.1007/s11684-017-0610-z

Abstract 321 PDF 1

infections among diarrheal outpatients in Shanghai: a retrospective case study

Yanyan Jiang, Zhongying Yuan, Guoqing Zang, Dan Li, Ying Wang, Yi Zhang, Hua Liu, Jianping Cao, Yujuan Shen

Frontiers of Medicine 2018, Volume 12, Issue 1,   Pages 98-103 doi:10.1007/s11684-018-0614-3

Abstract 252 PDF 1

Prevalence and molecular characteristics of

Hong Wang, Lijuan Luo, Zhengdong Zhang, Jianping Deng, Yan Wang, Yimao Miao, Ling Zhang, Xi Chen, Xiang Liu, Songsong Sun, Bo Xiao, Qun Li, Changyun Ye

Frontiers of Medicine 2018, Volume 12, Issue 1,   Pages 104-112 doi:10.1007/s11684-017-0593-9

Abstract 283 PDF 2

COMMENTARY

Pneumonic plague epidemic in Northeast China in 1910–1911: Dr. Wu Lien-Teh’s epidemic preventive system for plague control

Qingmeng Zhang, Fengmin Zhang, Baofeng Yang

Frontiers of Medicine 2018, Volume 12, Issue 1,   Pages 113-115 doi:10.1007/s11684-018-0613-4

Abstract 299 PDF 1

Low-dose CT for lung cancer screening: opportunities and challenges

Hongbing Shen

Frontiers of Medicine 2018, Volume 12, Issue 1,   Pages 116-121 doi:10.1007/s11684-017-0600-1

Abstract 332 PDF 4