Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

This Issue

2021, Vol.23, Issue.5

Topic Editorial Board

Editorial Committee of the album

Director

Liu Depei Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College

Deputy director

Yang Weizhong Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College

Members

Fan Weicheng, Institute for Public Safety Research, Tsinghua University

Liu Yi, Institute for Public Safety Research, Tsinghua University

Zheng Jingchen Disaster Medicine Research Center, Medical Innovation Research Department, the General Hospital of the PLA

Huang Gang Shanghai Health Medical College

Li Ming Disaster Medicine Research Center, Medical Innovation Research Department, the General Hospital of the PLA

Xue Lan School of Public Policy and Management, Tsinghua University

Peng Zongchao School of Public Policy and Management, Tsinghua University


Editorial board of "Research on development strategy of China's microbial safety and health industry"

Director

Wu Qingping Institute of Microbiology, Guangdong Academy of Sciences

Deputy director

Deng Zixin Shanghai Jiao Tong University

Sun Baoguo Beijing Business University

Chen Jian Jiangnan University

Members

Zhang Jumei Institute of Microbiology, Guangdong Academy of Sciences

Ma Aijin Beijing University of Technology

Liu long Jiangnan University

Yu Qing Shanghai Jiao Tong University

Ma Lianying Institute of Microbiology, Guangdong Academy of Sciences

Du Juan Institute of Microbiology, Guangdong Academy of Sciences

Song Zhongjian Institute of Microbiology, Guangdong Academy of Sciences

Li Man Institute of Microbiology, Guangdong Academy of Sciences


Contents Volume 23 · Issue 5 · 2021. Pages 1-168 20 articles

All Export << Previous issue | Next issue >>

Construction of Emergency Prevention and Control System for Public Health Emergencies in China

Public Health Emergency Command System of China

Xue Lan, Peng Zongchao, Zhong Kaibin, Lyu Xiaoli, Huang Yanzhong,Hu Yinglian, Kong Feng

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2021, Volume 23, Issue 5,   Pages 1-8 doi:10.15302/J-SSCAE-2021.05.001

Abstract 1702 PDF 224

Emergency Rescue System for Public Health Emergencies in China

Yang Lijun, Zheng Jingchen, Huang Gang, Li Ming, Fei Bo, Zhang Shixiang, Nan Jie

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2021, Volume 23, Issue 5,   Pages 9-17 doi:10.15302/J-SSCAE-2021.05.002

Abstract 1141 PDF 164

Construction of Emergency Prevention and Control System for Public Health Emergencies in China

Wang Zhuoran, Li Mingsui, Jiang Huili, Yang Juntao, Yang Weizhong, Liu Depei

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2021, Volume 23, Issue 5,   Pages 18-23 doi:10.15302/J-SSCAE-2021.05.003

Abstract 880 PDF 123

Precise Control and Integrated Management of Public Health Emergencies

Liu Yi, Zhang Yudong, Zhang Hui, Fan Weicheng

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2021, Volume 23, Issue 5,   Pages 24-33 doi:10.15302/J-SSCAE-2021.05.004

Abstract 811 PDF 116

Development of Intelligent Response to Public Health Emergencies

Yao Jianyi, Jin Yaling, Tang Xiaoyong, Wu Jiabing, Hou Sai, Liu Xiaoqing, Zhang Tianchen, Song Tie, Xiao Jianpeng, Liu Jianjun

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2021, Volume 23, Issue 5,   Pages 34-40 doi:10.15302/J-SSCAE-2021.05.005

Abstract 715 PDF 128

Blockchain-Based Emergency Information Sharing System for Public Health Security

Chen Xiaohong, Xu Xuesong, Shao Hongyan, Hu Dongbin, Su Yun,Mao Xingliang, Tang Xiangbo

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2021, Volume 23, Issue 5,   Pages 41-50 doi:10.15302/J-SSCAE-2021.05.006

Abstract 695 PDF 107

Research on development strategy of microbial safety and health industry in China

Development Strategy of Microbial Industry in China

Du Juan, Ma Lianying, Ma Aijin, Liu Long, Yu Qing, Wu Qingping

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2021, Volume 23, Issue 5,   Pages 51-58 doi:10.15302/J-SSCAE-2021.05.007

Abstract 1818 PDF 364

Development Status and Prospects of Microbial Manufacturing Industry in China

Bi Xinyu, Lyu Xueqin, Liu Long, Chen Jian

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2021, Volume 23, Issue 5,   Pages 59-68 doi:10.15302/J-SSCAE-2021.05.008

Abstract 3560 PDF 416

Microbial Medicine Industry: Current Status and Future Trends

Yu Qing, Huang Tingting, Deng Zixin

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2021, Volume 23, Issue 5,   Pages 69-78 doi:10.15302/J-SSCAE-2021.05.009

Abstract 2751 PDF 343

Development Strategy of Microbial Safety Industry

Song Zhongjian, Li Man, Hu Liangbin, Wang Chunming, Lu Xi, Liu Kaihui, Zhang Lijia, Yu Yan, Wu Qingping

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2021, Volume 23, Issue 5,   Pages 79-85 doi:10.15302/J-SSCAE-2021.05.010

Abstract 628 PDF 151

Research Progress in Molecular Identification Technology for Microbial Resources

Zhang Yu, Ma Aijin, Gao Lifen, Peng Hai, Jia Yingmin, Sun Baoguo

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2021, Volume 23, Issue 5,   Pages 86-93 doi:10.15302/J-SSCAE-2021.05.011

Abstract 621 PDF 123

Frontier of Engineering

Challenges and Thoughts on the Development of Sodium Battery Technology for Energy Storage

Hu Yingying, Wu Xiangwei, Wen Zhaoyin, Hou Ming, Yi Baolian

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2021, Volume 23, Issue 5,   Pages 94-102 doi:10.15302/J-SSCAE-2021.05.013

Abstract 1591 PDF 413

Key Technologies and Strategic Thinking for the Coal–Coking–Hydrogen–Steel Industry Chain in China

Zhao Yingjie, Yi Qun, Wang Tao, Han Jianchao, Cui Yang, Liu Qian, Ren Zhongkai, Liu Yuanming, Huang Qingxue

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2021, Volume 23, Issue 5,   Pages 103-115 doi:10.15302/J-SSCAE-2021.05.014

Abstract 1092 PDF 322

Development Strategy for Air–Ground Collaborative Multi-Modal Intelligent Robot System

Huang Qiang, Meng Fei, Yu Zhangguo, Lin Defu, Xu Bin, Duo Yingxian

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2021, Volume 23, Issue 5,   Pages 116-121 doi:10.15302/J-SSCAE-2021.05.015

Abstract 989 PDF 176

Engineering Management

High-Quality Development of the Petrochemical Industry in China

Dai Houliang, Chen Jianfeng, Yuan Qingtang, Liu Peicheng

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2021, Volume 23, Issue 5,   Pages 122-129 doi:10.15302/J-SSCAE-2021.05.017

Abstract 772 PDF 221

High-Quality Development of China's Coal Industry

Kang Hongpu, Wang Guofa, Wang Shuangming, Liu Jianzhong, Ren Shihua, Chen Peipei, Qin Rongjun, Pang Yihui, Qu Yang

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2021, Volume 23, Issue 5,   Pages 130-138 doi:10.15302/J-SSCAE-2021.05.016

Abstract 991 PDF 249

High-Quality Development of China’s Food Industry

Wang Jianhua, Cheng Li, Ji Jian, Li Zhaofeng, Liu Yuanfa, Chen Jian

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2021, Volume 23, Issue 5,   Pages 139-147 doi:10.15302/J-SSCAE-2021.05.018

Abstract 763 PDF 127

Consolidating and Expanding the Achievements of Poverty Alleviation in the New Stage: Challenges and Policy Recommendations

Cheng Guoqiang, Deng Xiuxin

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2021, Volume 23, Issue 5,   Pages 148-156 doi:10.15302/J-SSCAE-2021.05.019

Abstract 2274 PDF 97

Promoting Healthy Village Construction: Challenges and Countermeasures

Shi Huaxin, Li Zhe, Xiao Mengxiong, Wang shuo, Huang Luqi

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2021, Volume 23, Issue 5,   Pages 157-162 doi:10.15302/J-SSCAE-2021.05.020

Abstract 595 PDF 84

Rural Drinking Water Supply in Poverty Alleviation Areas in China

Ji Qinghua, Dong Shuoxun, Cao Xiaofeng, Liu Huijuan, Qu Jiuhui

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2021, Volume 23, Issue 5,   Pages 163-168 doi:10.15302/J-SSCAE-2021.05.021

Abstract 391 PDF 91