Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

This Issue

2010, Vol.12, Issue.5

Contents Volume 12 · Issue 5 · 2010. Pages 1-112 16 articles

All Export << Previous issue | Next issue >>

The challenges and potentialities of Chinese oil&gas resources’ sustainable development

Zhai Guangming,Wang Shihong

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2010, Volume 12, Issue 5,   Pages 4-10 doi:

Abstract 436 PDF 16

The characteristics of Paleozoic marine hydrocarbon accumulation in China

Kang Yuzhu

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2010, Volume 12, Issue 5,   Pages 11-17 doi:

Abstract 503 PDF 9

Advancements of oil and gas exploration in China offshore area: overview and perspective

Zhu Weilin

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2010, Volume 12, Issue 5,   Pages 18-24 doi:

Abstract 423 PDF 11

Potential and development of unconventional hydrocarbon resources in China

Hu Wenrui,Zhai Guangming,Li Jingming

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2010, Volume 12, Issue 5,   Pages 25-29 doi:

Abstract 449 PDF 24

Petroleum geology and exploration for volcanic reservoirs in the sedimentary basins of China

Zhang Guangya,Zou Caineng,Zhu Rukai,Yuan Xuanjun,Zhao Xia

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2010, Volume 12, Issue 5,   Pages 30-38 doi:

Abstract 467 PDF 14

Oil and gas geological characteristics and exploration strategy in foreland basins, central and western China

Song Yan,Zhao Mengjun,Li Benliang,Fang Shihu

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2010, Volume 12, Issue 5,   Pages 39-45 doi:

Abstract 532 PDF 10

South China Sea: Oil and gas outlook

Zhu Weilin,Zhang Gongcheng,Zhong Kai,Liu Baoming

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2010, Volume 12, Issue 5,   Pages 46-50 doi:

Abstract 1029 PDF 53

Status and challenges for oil and gas field development in China and directions for the development of corresponding technologies

Han Dakuang

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2010, Volume 12, Issue 5,   Pages 51-57 doi:

Abstract 1852 PDF 97

Present state and development trend of exploration

Feng Zhiqiang,Jin Chengzhi,Liang Jiangping,Zhao Bo

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2010, Volume 12, Issue 5,   Pages 58-63 doi:

Abstract 439 PDF 7

Practice and sustainable development of oil and nature gas exploration and development in Ordos Basin

Hu Wenrui,Zhai Guangming

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2010, Volume 12, Issue 5,   Pages 64-72 doi:

Abstract 568 PDF 16

The gas resources of the “Gas Pipeline from Sichuan to China Eastern Region” Project

Ma Yongsheng,Cai Xunyu,Zhao Peirong,Luo Yi

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2010, Volume 12, Issue 5,   Pages 73-77 doi:

Abstract 536 PDF 7

Technical advance and developmentof China geophysical equipment

Wang Tiejun,Hao Huimin,Li Guoqi,Luo Fulong,Tao Zhifei,Chen Lianqing,Hou Jinhai

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2010, Volume 12, Issue 5,   Pages 78-83 doi:

Abstract 436 PDF 17

High grade line pipe and high pressure transportation: significant progress of oil & gas transportation pipeline technology in China

Li Helin,Ji Lingkang,Tian Wei

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2010, Volume 12, Issue 5,   Pages 84-90 doi:

Abstract 635 PDF 20

Inspiring China’s oil drilling——60-year microcosm of China oil drilling

Sun Zhenchun,Wang Haige,Cui Longlian

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2010, Volume 12, Issue 5,   Pages 91-96 doi:

Abstract 294 PDF 10

The facility and equipment of China offshore oil & gas industry

Zhang Wei,Zhan Shifan,Zhang Shaohua,Li Peiming,Wang Kebin,Feng Xukui,He Zhanxiang

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2010, Volume 12, Issue 5,   Pages 97-101 doi:

Abstract 552 PDF 19

The facility and equipment of China offshore oil & gas industry

Zhou Shouwei,Jin Xiaojian,Zeng Hengyi,Zhao Yingnian,Zhu Jiang,You Xuegang,Chen Keqin,Bai Gang,Guo Hua,Zhou Chao

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2010, Volume 12, Issue 5,   Pages 102-112 doi:

Abstract 908 PDF 22