Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2023, Vol.25, Issue.2

Topic Editorial Board

Editorial Committee of Qinba Mountain Green Cycle Development Strategy Research

Director

Xu Delong

Member

Liu Xu

Liu Jiongtian

Li Peicheng

Li Deren

Wu Liangyong

Qiu Dingfan

Zhang Shourong

Luo Yaping

Zhong Zhihua

Hou Lian

Xu Nanping

Yin Ruiyu

Peng Suping

Fu Zhihuan

Xie Heping

Pan Yunhe

Xue qunji


The Green & Circular Development Strategy of the Qinba Mountain Area (Phase II)

Director

Liu Xu, Chinese Academy of Agricultural Sciences

Deputy director

Hou Li’an, Rocket Force University of Engineering of the people's Liberation Army of China

Liu jiongtian, Zhengzhou University

Member

Wang Yide, Taiyuan Iron & Steel (Group) Co., Ltd.

Wang Yuzhong, Sichuan University

Wang Jiming, Sinopec

Yin Weilun, Beijing Forestry University

Deng Wenzhong, TYLI China

Sun Yongfu, China Railway Society

Li Deren, Wuhan University

Wu Fengchang, Chinese Academy of Environmental Sciences

Qiu Dingfan, Beijing Research Institute of Mining and Metallurgy Technology Group

He Jilin, Northwest Rare Metal Materials Research Institute,CNMNC

Zhang Guowei, Northwest University

Zhang Fusuo, China Agricultural University

Chen Jianfeng, Chinese Academy of Engineering

Ouyang Pingkai, Nanjing University of Technology

Luo Pingya, Southwest Petroleum University

Jin Yong, Tsinghua University

Zhou Ji, Chinese Academy of Engineering

Zhao Xiangeng, Chinese Academy of Engineering

Hu Wenrui, Beijing Energy Association, China Federation of Petroleum and Chemical Industries

Zhong Zhihua, Chinese Academy of Engineering

Duan Baoyan, Xi'an University of Electronic Science and Technology

Qian Xuhong, East China Normal University

Qian Feng, East China University of Science and Technology

Xu Nanping, Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China

Yin Ruiyu, Central Iron & Steel Research Institute

Peng Suping, China University of Mining and Technology

Fu Zhihuan, China Railway Society

Shu Degan, Northwestern University

Xie Heping, Sichuan University

Fan Daiming, Air Force Medical University of the people's Liberation Army of China

Pan Yunhe, Zhejiang University

Xue Qunji, Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences


The Green & Circular Development Strategy of the Qinba Mountain Area (Phase II) 29 articles

All Export Sort: By Time Asc | By Time Desc

Sustainable Development Strategy for the Water Resource Economy in Qinba Mountain Area

Hou Li’an, Zhang Lin, Li Ge, He Qiang

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2020, Volume 22, Issue 1,   Pages 32-38 doi:10.15302/J-SSCAE-2020.01.012

Abstract 762 PDF 105

Urban and Rural Space Development in Qinba Mountain Area Based on Basins

Wu Zuobin, Cheng Gong, Wang Dingran, Guo Qian

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2020, Volume 22, Issue 1,   Pages 56-63 doi:10.15302/J-SSCAE-2020.01.006

Abstract 1056 PDF 91

Promoting High-Quality Development in Qinba Mountainous Area with Regional Synergy

Sun Zhiyan, Shi Shujie

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2020, Volume 22, Issue 1,   Pages 25-31 doi:10.15302/J-SSCAE-2020.01.004

Abstract 1325 PDF 93

Construction of Cross-regional Cooperative Governance System in Qinba Mountain Area

Yuan Xiaojun, Wen Na, Zhang Jinle

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2020, Volume 22, Issue 1,   Pages 50-55 doi:10.15302/J-SSCAE-2020.01.005

Abstract 708 PDF 68

Green Development Strategy of Agricultural Economy in Qinba Mountain Area

Liu Xu, Mei Xurong, Yang Shiqi, Yang Zhengli, Xing Lei, Liu Hongyuan

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2020, Volume 22, Issue 1,   Pages 9-17 doi:10.15302/J-SSCAE-2020.01.002

Abstract 1451 PDF 160

The Green & Circular Development Strategy of the Qinba Mountain Area (Phase II)

Xu Delong, Liu Xu, Zhou Qinghua

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2020, Volume 22, Issue 1,   Pages 1-8 doi:10.15302/J-SSCAE-2020.01.001

Abstract 2371 PDF 236

Study on the Development of Forestry Industry in Qinba Mountain Area Study on the Development of Forestry Industry in Qinba Mountain Area Based on Principal Component Analysis

Zheng Donghui, Hou Hua, Zhai Mingpu, Qu Mei

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2020, Volume 22, Issue 1,   Pages 120-126 doi:10.15302/J-SSCAE-2020.01.013

Abstract 593 PDF 76

The Green & Circular Development Strategy of the Qinba Mountain Area

Xu Delong,Pan Yunhe,Li Wei,Liu Xu,Xu Nanping,Zhong Zhihua and Hou Li’an

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2016, Volume 18, Issue 5,   Pages 1-9 doi:10.15302/J-SSCAE-2016.05.001

Abstract 964 PDF 49

Green Strategy of Industrial Development in the Qinba Mountain Area under Ecological and Environmental Limitations

Xu Delong,Li Hui,Zhou Yuan,Cao Yunlong,Miao Jinxiang and Sun Jingwei

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2016, Volume 18, Issue 5,   Pages 68-73 doi:10.15302/J-SSCAE-2016.05.010

Abstract 663 PDF 38

A Study on the Coordinated Development of the Urban Areas around the Qinba Mountains

Zhou Qinghua and Niu Junqing

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2016, Volume 18, Issue 5,   Pages 10-16 doi:10.15302/J-SSCAE-2016.05.002

Abstract 555 PDF 26