• Selected
  • Export
  • Jihong Chen Pengcheng Hu Huicheng Zhou Jianzhong Yang Jiejun Xie Yakun Jiang Zhiqiang Gao Chenglei Zhang
    Intelligent manufacturing,Intelligent machine tool,Intelligent numerical controller,New-generation artificial intelligence
    Engineering 2019.5(4) 679-690