Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2024, Vol.26, Issue.1

Most Popular

Download Read

Research on New Material Power Strategy by 2035

Xie Man, Gan Yong, Wang Hui

12 Oct 2020 | Strategic Study of CAE

Development Status and Future Prospects of Hydrogen Fuel Cell Technology

Liu Yingdu, Guo Hongxia, Ouyang Xiaoping

27 Jul 2021 | Strategic Study of CAE

Hydrogen Production by Water Electrolysis: Progress and Suggestions

Yu Hongmei, Shao Zhigang, Hou Ming, Yi Baolian, Duan Fangwei, Yang Yingxuan

18 Mar 2021 | Strategic Study of CAE

Development of Aluminum Alloy Materials: Current Status, Trend, and Prospects

Guan Renguo, Lou Huafen, Huang Hui, Liang Xiaopeng, Xiao Xiang, Li Huizhong, Li Fang, Wang Jianjun,Yun Xinbing, Zeng Libin

12 Oct 2020 | Strategic Study of CAE

Development Strategy of Emerging Industries (2035)

Wang Hainan, Wang Liheng, Zhou Zhicheng, Wang Kunsheng, Cui Jian

24 Mar 2020 | Strategic Study of CAE

Development of Aluminum Alloy Materials: Current Status, Trend, and Prospects

Guan Renguo, Lou Huafen, Huang Hui, Liang Xiaopeng, Xiao Xiang, Li Huizhong, Li Fang, Wang Jianjun,Yun Xinbing, Zeng Libin

12 Oct 2020 | Strategic Study of CAE

Development of Additive Manufacturing Technology and Industry in China

Wang Lei, Lu Bingheng

23 Jun 2022 | Strategic Study of CAE

Hydrogen Production by Water Electrolysis: Progress and Suggestions

Yu Hongmei, Shao Zhigang, Hou Ming, Yi Baolian, Duan Fangwei, Yang Yingxuan

18 Mar 2021 | Strategic Study of CAE

Development of Key Domain-Relevant Technologies for Smart Construction in China

Chen Ke, Ding Lieyun

26 Jul 2021 | Strategic Study of CAE

Research on New Material Power Strategy by 2035

Xie Man, Gan Yong, Wang Hui

12 Oct 2020 | Strategic Study of CAE

Latest Research More>>

Resource Management and Scheduling for Satellite Internet

Wang Longhe , Zhou Yiqing , Cao Huan , Liu Zifan , Chen Yan , Chen Daojin , Shi Jinglin

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 6,   Pages 27-38 doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.06.004

Abstract 626 PDF 445

Cyber Resilience Enabled by Endogenous Safety and Security: Vision, Techniques, and Strategies

Wu Jiangxing , Zou Hong , Xue Xiangyang , Zhang Fan , Shang Yuting

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 6,   Pages 106-115 doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.06.018

Abstract 337 PDF 217

Development of Intelligent Connection Computing Network Technologies

Li Dan , Hu Yuxiang , Pan Heng , Zhang Jianhui , Wu Jiangxing

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 6,   Pages 39-48 doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.06.014

Abstract 290 PDF 247

Digital Development Strategy of Coal Industry

Kang Hongpu , Ren Shihua , Wang Baoqiang , Chen Peipei , Zheng Dezhi , Pang Yihui , Zhang Yaning , Chen Qian , Liu Yuedong , Jiao Xiaomiao

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 6,   Pages 170-178 doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.06.021

Abstract 352 PDF 262

Current Status and Future Development of Integrated Transportation Technology in China

He Hongwen , Sun Fengchun , Li Menglin

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 6,   Pages 202-211 doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.06.012

Abstract 386 PDF 282

Hydrogen Production by Proton Exchange Membrane Water Electrolysis in the Presence of Wind-Solar Fluctuating Power Supply: Development and Application

Ding Liwei , Peng Xiaodong , Hou Jibiao , Kang Wei , Lyu Hongkun , Zhang Kang , Hou Chenglong

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 6,   Pages 237-247 doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.06.020

Abstract 332 PDF 236

Global Competitive Situation of 6G Key Technology R&D and China’s Countermeasures

Zhu Guangxu , Li Yang , Chen Yi , Chai Shuqi , Shi Qingjiang , Luo Zhiquan

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 6,   Pages 9-17 doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.06.002

Abstract 389 PDF 312

Construction of Near-Zero-Carbon Manufacturing System under the Carbon Border Adjustment Mechanism

Cheng Runting , Zhang Yongjun , Li Licheng , Ding Maosheng , Lin Jingchun , Zhang Chunfeng , Han Yongxia

Strategic Study of CAE doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.07.037

Abstract 273 PDF 207