Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2023, Vol.25, Issue.1

Most Popular

Download Read

Research on New Material Power Strategy by 2035

Xie Man, Gan Yong, Wang Hui

12 Oct 2020 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Development Status and Future Prospects of Hydrogen Fuel Cell Technology

Liu Yingdu, Guo Hongxia, Ouyang Xiaoping

27 Jul 2021 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Development Strategy of Emerging Industries (2035)

Wang Hainan, Wang Liheng, Zhou Zhicheng, Wang Kunsheng, Cui Jian

24 Mar 2020 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Hydrogen Production by Water Electrolysis: Progress and Suggestions

Yu Hongmei, Shao Zhigang, Hou Ming, Yi Baolian, Duan Fangwei, Yang Yingxuan

18 Mar 2021 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Hydrogen for Energy Storage and Hydrogen Production from Electrolysis

Yu Hongmei, Yi Baolian

4 Sep 2018 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Hydrogen for Energy Storage and Hydrogen Production from Electrolysis

Yu Hongmei, Yi Baolian

4 Sep 2018 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Brief Analysis on Three Basic Paradigms of Intelligent Manufacturing

Zang Jiyuan, Wang Baicun, Meng Liu , Zhou Yuan

13 Aug 2018 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

The Backdrop and Significance of Ecological Civilization Construction

Du Xiangwan,Wen Zongguo,Wang Ning2, and Cao Xin

26 Oct 2015 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Research on New Material Power Strategy by 2035

Xie Man, Gan Yong, Wang Hui

12 Oct 2020 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Optical Fiber Communication Technology: Present Status and Prospect

Tan Zhongwei, Lu Chao

28 May 2020 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Latest Research More>>

Integrated Development of Satellite and Satellite-Independent Navigation Technologies from the Perspective of PNT System

Guo Shuren, Jiang Kun, Li Xing, Liu Gang, Li Ping, Li Linze, Guo Siyuan

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.02.006

Abstract 30 PDF 7

Technology System of Offshore Carbon Capture, Utilization, and Storage

Li Jianghui, Li Pengchun, Li Yanzun, Tong Feng

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.07.015

Abstract 28 PDF 5

Construction and Research Progress of Electricity Market for High-Proportion Renewable Energy Consumption

Cheng Runting, Zhang Yongjun, Li Licheng, Ding Maosheng, Deng Wenyang,Chen Haoyong, Lin Jingchun

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.02.011

Abstract 18 PDF 13

Development Path of Digital Agriculture in Southwest Mountainous Areas of China in the Context of Chinese Path to Modernization

Ma Hongmei, Jin Bijun, Luo Tao, Ding Long, Song Baoan

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.07.011

Abstract 40 PDF 20

Development and Prospect of Big Data Knowledge Engineering

Zheng Qinghua, Liu Huan, Gong Tieliang, Zhang Lingling, Liu Jun

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages 1-13 doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.02.018

Abstract 59 PDF 32

Presetting Method for Embodied Carbon Emission Limit of Building Structures

Xiao Jianzhuang, Xia Bing,Xiao Xuwen,Hu Xiaolong,Ding Tao,Zhou Ying,Zhu Hehua

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.02.016

Abstract 26 PDF 6

Current Status and Prospect of the Integration of Railway and New Energy

Hu Tianfei, Liu Jihua,Li Tianfeng,Yue Zurun,Zhang Yimin

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.02.013

Abstract 37 PDF 12

China’s Satellite Navigation Industry: Industrial Policies and Innovation Ecosystem Construction

Chen Wenbo, Zhang Luyang

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.02.005

Abstract 41 PDF 12