Achivement Articles More>>

Advanced PWR Technology—HPR1000 and Unit 5 of Fuqing Nuclear Power Plant

Ji Xing, Chunning Jing, Yemin Dong, Li Fan

Engineering 2023, Volume 31, Issue 12,   Pages 31-36 doi:10.1016/j.eng.2023.11.009

Abstract 111 PDF 102

FAST: The Five-Hundred-Meter Aperture Spherical Radio Telescope

Peng Jiang, Hengqian Gan, Rui Yao, Jinghai Sun, Jiguang Lu, Dongjun Yu, Hui Li, Jinglong Yu, Bin Dong, Xiaoming Chai, Jianing Yin

Engineering 2023, Volume 28, Issue 9,   Pages 21-25 doi:10.1016/j.eng.2023.04.001

Abstract 161 PDF 112

The First Stage of the Middle-Line South-to-North Water-Transfer Project

Xinqiang Niu

Engineering 2022, Volume 16, Issue 9,   Pages 21-28 doi:10.1016/j.eng.2022.07.001

Abstract 352 PDF 225

The Three Gorges Project

Xinqiang Niu

Engineering 2022, Volume 15, Issue 8,   Pages 17-23 doi:10.1016/j.eng.2022.05.001

Abstract 417 PDF 256

A 150 000 t·a−1 Post-Combustion Carbon Capture and Storage Demonstration Project for Coal-Fired Power Plants

Qingru Cui, Rui Zhao, Tiankun Wang, Shuai Zhang, Yan Huang, Yongzheng Gu, Dong Xu

Engineering 2022, Volume 14, Issue 7,   Pages 22-26 doi:10.1016/j.eng.2022.04.006

Abstract 430 PDF 207

The Experimental Advanced Superconducting Tokamak

Jiangang Li, Yuanxi Wan, the EAST team

Engineering 2021, Volume 7, Issue 11,   Pages 1523-1528 doi:10.1016/j.eng.2021.10.004

Abstract 786 PDF 176