Hot Article

High-Quality Development Strategy for the Supply Chain of Critical Minerals and Its Material Industry in China

Gan Yong , Peng Suping , Mao Jingwen , Pei Rongfu , Li Zhongping , Tu Hailing , Sun Chuanyao , Chen Qishen , Xie Man , Zheng Wenjiang

9 Jun 2022 | Strategic Study of CAE

Toward Wisdom-Evolutionary and Primitive-Concise 6G: A New Paradigm of Semantic Communication Networks

Ping Zhang, Wenjun Xu, Hui Gao, Kai Niu, Xiaodong Xu, Xiaoqi Qin, Caixia Yuan, Zhijin Qin, Haitao Zhao, Jibo Wei, Fangwei Zhang

28 Jan 2022 | Engineering

Policy and Management of Carbon Peaking and Carbon Neutrality: A Literature Review

Yi-Ming Wei, Kaiyuan Chen, Jia-Ning Kang, Weiming Chen, Xiang-Yu Wang, Xiaoye Zhang

28 Jul 2022 | Engineering

Trends of Global Agriculture and Prospects of China’s Agriculture Toward 2050

Huang Jikun, Xie Wei, Sheng Yu, Wang Xiaobing, Wang Jinxia, Liu Chengfang, Hou Lingling

27 Jan 2022 | Strategic Study of CAE