Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

This Issue

2020, Vol.14, Issue.5

Contents Volume 14 · Issue 5 · 2020. Pages 689-927 17 articles

All Export << Previous issue | Next issue >>

REVIEW ARTICLE

Mechanistic understanding of Cu-based bimetallic catalysts

You Han, Yulian Wang, Tengzhou Ma, Wei Li, Jinli Zhang, Minhua Zhang

Frontiers of Chemical Science and Engineering 2020, Volume 14, Issue 5,   Pages 689-748 doi:10.1007/s11705-019-1902-4

Abstract 586 PDF 13

Sponge-based materials for oil spill cleanups: A review

Edward Mohamed Hadji, Bo Fu, Ayob Abebe, Hafiz Muhammad Bilal, Jingtao Wang

Frontiers of Chemical Science and Engineering 2020, Volume 14, Issue 5,   Pages 749-762 doi:10.1007/s11705-019-1890-4

Abstract 377 PDF 6

RESEARCH ARTICLE

Liquid discharge plasma for fast biomass liquefaction at mild conditions: The effects of homogeneous catalysts

Sen Wang, Shiyun Liu, Danhua Mei, Rusen Zhou, Congcong Jiang, Xianhui Zhang, Zhi Fang, Kostya (Ken) Ostrikov

Frontiers of Chemical Science and Engineering 2020, Volume 14, Issue 5,   Pages 763-771 doi:10.1007/s11705-019-1896-y

Abstract 342 PDF 10

Fabrication of titanosilicate pillared MFI zeolites with tailored catalytic activity

Baoyu Liu, Qiaowen Mu, Jiajin Huang, Wei Tan, Jing Xiao

Frontiers of Chemical Science and Engineering 2020, Volume 14, Issue 5,   Pages 772-782 doi:10.1007/s11705-019-1859-3

Abstract 243 PDF 3

Co-conversion of methanol and

Shumei Wei, Yarong Xu, Zhaoyang Jin, Xuedong Zhu

Frontiers of Chemical Science and Engineering 2020, Volume 14, Issue 5,   Pages 783-792 doi:10.1007/s11705-019-1868-2

Abstract 398 PDF 4

Combination of ARTP mutagenesis and color-mediated high-throughput screening to enhance 1-naphthol yield from microbial oxidation of naphthalene in aqueous system

Chenggang Qiu, Alei Zhang, Sha Tao, Kang Li, Kequan Chen, Pingkai Ouyang

Frontiers of Chemical Science and Engineering 2020, Volume 14, Issue 5,   Pages 793-801 doi:10.1007/s11705-019-1876-2

Abstract 317 PDF 6

Controllable Fe/HCS catalysts in the Fischer-Tropsch synthesis: Effects of crystallization time

Yifei Wang, Shouying Huang, Xinsheng Teng, Hongyu Wang, Jian Wang, Qiao Zhao, Yue Wang, Xinbin Ma

Frontiers of Chemical Science and Engineering 2020, Volume 14, Issue 5,   Pages 802-812 doi:10.1007/s11705-019-1866-4

Abstract 299 PDF 7

Facile synthesis of hierarchical flower-like Ag/Cu

Mengyun Wang, Shengbo Zhang, Mei Li, Aiguo Han, Xinli Zhu, Qingfeng Ge, Jinyu Han, Hua Wang

Frontiers of Chemical Science and Engineering 2020, Volume 14, Issue 5,   Pages 813-823 doi:10.1007/s11705-019-1854-8

Abstract 264 PDF 19

Determination of a suitable index for a solvent via two-column extractive distillation using a heuristic method

Zhaoyou Zhu, Guoxuan Li, Yao Dai, Peizhe Cui, Dongmei Xu, Yinglong Wang

Frontiers of Chemical Science and Engineering 2020, Volume 14, Issue 5,   Pages 824-833 doi:10.1007/s11705-019-1867-3

Abstract 302 PDF 3

A novel method for generating distillation configurations

Hongzhe Hou, Yiqing Luo

Frontiers of Chemical Science and Engineering 2020, Volume 14, Issue 5,   Pages 834-846 doi:10.1007/s11705-019-1855-7

Abstract 217 PDF 3

Thermodynamic analysis of ethanol synthesis from hydration of ethylene coupled with a sequential reaction

Jie Gao, Zhikai Li, Mei Dong, Weibin Fan, Jianguo Wang

Frontiers of Chemical Science and Engineering 2020, Volume 14, Issue 5,   Pages 847-856 doi:10.1007/s11705-019-1848-6

Abstract 417 PDF 13

Synthesis of micro/meso porous carbon for ultrahigh hydrogen adsorption using cross-linked polyaspartic acid

Jun Wei, Jianbo Zhao, Di Cai, Wenqiang Ren, Hui Cao, Tianwei Tan

Frontiers of Chemical Science and Engineering 2020, Volume 14, Issue 5,   Pages 857-867 doi:10.1007/s11705-019-1880-6

Abstract 361 PDF 10

Expression and characterization of a CALB-type lipase from

Jiang-Wei Shen, Xue Cai, Bao-Juan Dou, Feng-Yu Qi, Xiao-Jian Zhang, Zhi-Qiang Liu, Yu-Guo Zheng

Frontiers of Chemical Science and Engineering 2020, Volume 14, Issue 5,   Pages 868-879 doi:10.1007/s11705-019-1889-x

Abstract 426 PDF 3

Hypoxia-induced activity loss of a photo-responsive microtubule inhibitor azobenzene combretastatin A4

Yang An, Chao Chen, Jundong Zhu, Pankaj Dwivedi, Yanjun Zhao, Zheng Wang

Frontiers of Chemical Science and Engineering 2020, Volume 14, Issue 5,   Pages 880-888 doi:10.1007/s11705-019-1864-6

Abstract 305 PDF 3

Multifunctional peptide conjugated amphiphilic cationic copolymer for enhancing ECs targeting, penetrating and nuclear accumulation

Xinghong Duo, Lingchuang Bai, Jun Wang, Jintang Guo, Xiangkui Ren, Shihai Xia, Wencheng Zhang, Abraham Domb, Yakai Feng

Frontiers of Chemical Science and Engineering 2020, Volume 14, Issue 5,   Pages 889-901 doi:10.1007/s11705-020-1919-8

Abstract 394 PDF 22

Coextraction of vanadium and manganese from high-manganese containing vanadium wastewater by a solvent extraction-precipitation process

Zishuai Liu, Yimin Zhang, Zilin Dai, Jing Huang, Cong Liu

Frontiers of Chemical Science and Engineering 2020, Volume 14, Issue 5,   Pages 902-912 doi:10.1007/s11705-019-1887-z

Abstract 407 PDF 13

Combining extractive heterogeneous-azeotropic distillation and hydrophilic pervaporation for enhanced separation of non-ideal ternary mixtures

Eniko Haaz, Botond Szilagyi, Daniel Fozer, Andras Jozsef Toth

Frontiers of Chemical Science and Engineering 2020, Volume 14, Issue 5,   Pages 913-927 doi:10.1007/s11705-019-1877-1

Abstract 329 PDF 2