Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2023, Vol.24, Issue.8

Most Popular

Download Read

Multiple knowledge representation for big data artificial intelligence: framework, applications, and case studies

Yi Yang, Yueting Zhuang, Yunhe Pan,yangyics@zju.edu.cn,yzhuang@zju.edu.cn,panyh@zju.edu.cn

23 Dec 2021 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

OTFS modulation performance in a satellite-to-ground channel at sub-6-GHz and millimeter-wave bands with high mobility

Tianshi Li, Ruisi He, Bo Ai, Mi Yang, Zhangdui Zhong, Haoxiang Zhang,19125026@bjtu.edu.cn,ruisi.he@bjtu.edu.cn,boai@bjtu.edu.cn,17111030@bjtu.edu.cn,zhdzhong@bjtu.edu.cn,zhx61778294@126.com

20 Apr 2021 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Integrated communication and localization in millimeter-wave systems

Jie Yang, Jing Xu, Xiao Li, Shi Jin, Bo Gao,yangjie@seu.edu.cn,shadowaccountxj@foxmail.com,li_xiao@seu.edu.cn,jinshi@seu.edu.cn,gao.bo1@zte.com.cn

20 Apr 2021 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Applications of artificial intelligence in intelligent manufacturing: a review

Bo-hu LI,Bao-cun HOU,Wen-tao YU,Xiao-bing LU,Chun-wei YANG

10 Oct 2018 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Deep 3D reconstruction: methods, data, and challenges

Caixia Liu, Dehui Kong, Shaofan Wang, Zhiyong Wang, Jinghua Li, Baocai Yin,lcxxib@emails.bjut.edu.cn,wangshaofan@bjut.edu.cn

17 May 2021 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

FlowDNN: a physics-informed deep neural network for fast and accurate flow prediction

Donglin CHEN, Xiang GAO, Chuanfu XU, Siqi WANG, Shizhao CHEN, Jianbin FANG, Zheng WANG,chendonglin14@nudt.edu.cn,gaoxiang12@nudt.edu.cn,xuchuanfu@nudt.edu.cn

28 Feb 2022 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

OTFS modulation performance in a satellite-to-ground channel at sub-6-GHz and millimeter-wave bands with high mobility

Tianshi Li, Ruisi He, Bo Ai, Mi Yang, Zhangdui Zhong, Haoxiang Zhang,19125026@bjtu.edu.cn,ruisi.he@bjtu.edu.cn,boai@bjtu.edu.cn,17111030@bjtu.edu.cn,zhdzhong@bjtu.edu.cn,zhx61778294@126.com

20 Apr 2021 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Integrated communication and localization in millimeter-wave systems

Jie Yang, Jing Xu, Xiao Li, Shi Jin, Bo Gao,yangjie@seu.edu.cn,shadowaccountxj@foxmail.com,li_xiao@seu.edu.cn,jinshi@seu.edu.cn,gao.bo1@zte.com.cn

20 Apr 2021 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Mutual coupling reduction of multiple antenna systems

Jia-yin GUO, Feng LIU, Guo-dong JING, Lu-yu ZHAO, Ying-zeng YIN, Guan-long HUANG

2 Apr 2020 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Prospects for multi-agent collaboration and gaming: challenge, technology, and application

Yu LIU, Zhi LI, Zhizhuo JIANG, You HE

22 Jul 2022 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Latest Research More>>

A survey of the pursuit–evasion problem in swarm intelligence Review

Zhenxin MU, Jie PAN, Ziye ZHOU, Junzhi YU, Lu CAO,junzhi.yu@ia.ac.cn,yujunzhi@pku.edu.cn,caolu_space2015@163.com

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2023, Volume 24, Issue 8,   Pages 1093-1116 doi: 10.1631/FITEE.2200590

Abstract 20 PDF 11

Artificial intelligence algorithms for cyberspace security applications: a technological and status review Review

Jie CHEN, Dandan WU, Ruiyun XIE,chenjie1900@mail.nwpu.edu.cn,wudd@cetcsc.com

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2023, Volume 24, Issue 8,   Pages 1117-1142 doi: 10.1631/FITEE.2200314

Abstract 17 PDF 15

Reversible data hiding using a transformer predictor and an adaptive embedding strategy Research Article

Linna ZHOU, Zhigao LU, Weike YOU, Xiaofei FANG,zhoulinna@bupt.edu.cn,luchen@uir.edu.cn,ywk@bupt.edu.cn

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2023, Volume 24, Issue 8,   Pages 1143-1155 doi: 10.1631/FITEE.2300041

Abstract 9 PDF 3

High capacity reversible data hiding in encrypted images based on adaptive quadtree partitioning and MSB prediction Research Article

Kaili QI, Minqing ZHANG, Fuqiang DI, Yongjun KONG,1804480181@qq.com

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2023, Volume 24, Issue 8,   Pages 1156-1168 doi: 10.1631/FITEE.2200501

Abstract 6 PDF 1

TPE-H2MWD: an exact thumbnail preserving encryption scheme with hidden Markov model and weighted diffusion Research Article

Xiuli CHAI, Xiuhui CHEN, Yakun MA, Fang ZUO, Zhihua GAN, Yushu ZHANG,chaixiuli@henu.edu.cn,2923105987@qq.com,1060734169@qq.com,zuofang@henu.edu.cn,gzh@henu.edu.cn,yushu@nuaa.edu.cn

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2023, Volume 24, Issue 8,   Pages 1169-1180 doi: 10.1631/FITEE.2200498

Abstract 8 PDF 2

Federated unsupervised representation learning Research Article

Fengda ZHANG, Kun KUANG, Long CHEN, Zhaoyang YOU, Tao SHEN, Jun XIAO, Yin ZHANG, Chao WU, Fei WU, Yueting ZHUANG, Xiaolin LI,fdzhang@zju.edu.cn,kunkuang@zju.edu.cn

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2023, Volume 24, Issue 8,   Pages 1181-1193 doi: 10.1631/FITEE.2200268

Abstract 11 PDF 4

RCDS: a right-confirmable data-sharing model based on symbol mapping coding and blockchain Research Article

Liang WANG, Shunjiu HUANG, Lina ZUO, Jun LI, Wenyuan LIU,wangl@hbu.edu.cn,sjhuang1120@stumail.hbu.edu.cn

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2023, Volume 24, Issue 8,   Pages 1194-1213 doi: 10.1631/FITEE.2200659

Abstract 9 PDF 3

High-accuracy target tracking for multistatic passive radar based on a deep feedforward neural network Research Article

Baoxiong XU, Jianxin YI, Feng CHENG, Ziping GONG, Xianrong WAN,jessiexu@whu.edu.cn,jxyi@whu.edu.cn,cwing@whu.edu.cn

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2023, Volume 24, Issue 8,   Pages 1214-1230 doi: 10.1631/FITEE.2200260

Abstract 10 PDF 5