Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2024, Vol.25, Issue.4

Most Popular

Download Read

Multiple knowledge representation for big data artificial intelligence: framework, applications, and case studies

Yi Yang, Yueting Zhuang, Yunhe Pan,yangyics@zju.edu.cn,yzhuang@zju.edu.cn,panyh@zju.edu.cn

23 Dec 2021 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

OTFS modulation performance in a satellite-to-ground channel at sub-6-GHz and millimeter-wave bands with high mobility

Tianshi Li, Ruisi He, Bo Ai, Mi Yang, Zhangdui Zhong, Haoxiang Zhang,19125026@bjtu.edu.cn,ruisi.he@bjtu.edu.cn,boai@bjtu.edu.cn,17111030@bjtu.edu.cn,zhdzhong@bjtu.edu.cn,zhx61778294@126.com

20 Apr 2021 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Integrated communication and localization in millimeter-wave systems

Jie Yang, Jing Xu, Xiao Li, Shi Jin, Bo Gao,yangjie@seu.edu.cn,shadowaccountxj@foxmail.com,li_xiao@seu.edu.cn,jinshi@seu.edu.cn,gao.bo1@zte.com.cn

20 Apr 2021 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Applications of artificial intelligence in intelligent manufacturing: a review

Bo-hu LI,Bao-cun HOU,Wen-tao YU,Xiao-bing LU,Chun-wei YANG

10 Oct 2018 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Deep 3D reconstruction: methods, data, and challenges

Caixia Liu, Dehui Kong, Shaofan Wang, Zhiyong Wang, Jinghua Li, Baocai Yin,lcxxib@emails.bjut.edu.cn,wangshaofan@bjut.edu.cn

17 May 2021 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Simultaneously transmitting and reflecting (STAR) RISs for 6G: fundamentals, recent advances, and future directions

Yuanwei LIU,Jiaqi XU,Zhaolin WANG,Xidong MU,Jianhua ZHANG,Ping ZHANG

26 Jan 2024 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

FlowDNN: a physics-informed deep neural network for fast and accurate flow prediction

Donglin CHEN, Xiang GAO, Chuanfu XU, Siqi WANG, Shizhao CHEN, Jianbin FANG, Zheng WANG,chendonglin14@nudt.edu.cn,gaoxiang12@nudt.edu.cn,xuchuanfu@nudt.edu.cn

28 Feb 2022 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Artificial intelligence algorithms for cyberspace security applications: a technological and status review

Jie CHEN, Dandan WU, Ruiyun XIE,chenjie1900@mail.nwpu.edu.cn,wudd@cetcsc.com

30 Aug 2023 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

OTFS modulation performance in a satellite-to-ground channel at sub-6-GHz and millimeter-wave bands with high mobility

Tianshi Li, Ruisi He, Bo Ai, Mi Yang, Zhangdui Zhong, Haoxiang Zhang,19125026@bjtu.edu.cn,ruisi.he@bjtu.edu.cn,boai@bjtu.edu.cn,17111030@bjtu.edu.cn,zhdzhong@bjtu.edu.cn,zhx61778294@126.com

20 Apr 2021 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Deep 3D reconstruction: methods, data, and challenges

Caixia Liu, Dehui Kong, Shaofan Wang, Zhiyong Wang, Jinghua Li, Baocai Yin,lcxxib@emails.bjut.edu.cn,wangshaofan@bjut.edu.cn

17 May 2021 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Online First 0 articles

All Export Sort: By Time Asc | By Time Desc
No Data!