Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2023, Vol.25, Issue.4

Most Popular

Download Read

Research on New Material Power Strategy by 2035

Xie Man, Gan Yong, Wang Hui

12 Oct 2020 | Strategic Study of CAE

Development Status and Future Prospects of Hydrogen Fuel Cell Technology

Liu Yingdu, Guo Hongxia, Ouyang Xiaoping

27 Jul 2021 | Strategic Study of CAE

Hydrogen Production by Water Electrolysis: Progress and Suggestions

Yu Hongmei, Shao Zhigang, Hou Ming, Yi Baolian, Duan Fangwei, Yang Yingxuan

18 Mar 2021 | Strategic Study of CAE

Development Strategy of Emerging Industries (2035)

Wang Hainan, Wang Liheng, Zhou Zhicheng, Wang Kunsheng, Cui Jian

24 Mar 2020 | Strategic Study of CAE

Development of Aluminum Alloy Materials: Current Status, Trend, and Prospects

Guan Renguo, Lou Huafen, Huang Hui, Liang Xiaopeng, Xiao Xiang, Li Huizhong, Li Fang, Wang Jianjun,Yun Xinbing, Zeng Libin

12 Oct 2020 | Strategic Study of CAE

Research on Water and Sediment Regulation of the Yellow River under New Situation

Hu Chunhong, Zhang Shuanghu, Zhang Xiaoming

28 Jan 2022 | Strategic Study of CAE

On the core of engineering management theory

He Jishan

12 Nov 2013 | Strategic Study of CAE

Research on New Material Power Strategy by 2035

Xie Man, Gan Yong, Wang Hui

12 Oct 2020 | Strategic Study of CAE

High-Quality Development Strategy of Fisheries in China

Zhang Wenbing, Xie Shouqi, Xu Hao, Shan Xiujuan, Xue Changhu, Li Daoliang, Yang Hongsheng, Zhou Huihui, Mai Kangsen

29 Aug 2023 | Strategic Study of CAE

Optical Fiber Communication Technology: Present Status and Prospect

Tan Zhongwei, Lu Chao

28 May 2020 | Strategic Study of CAE

Latest Research More>>

High-Quality Development Strategy of Fisheries in China

Zhang Wenbing, Xie Shouqi, Xu Hao, Shan Xiujuan, Xue Changhu, Li Daoliang, Yang Hongsheng, Zhou Huihui, Mai Kangsen

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 137-148 doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.04.006

Abstract 173 PDF 119

Research on High-quality Development Strategy of Agricultural Smart Supply Chain System

Fan Beibei, Li Jin, Feng Xian, Guo Meirong

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 92-100 doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.07.012

Abstract 69 PDF 129

Risk Identification and Control Strategies for Food Security Based on the Perspective of Whole Industrial Chain

Mei Xurong , Zhang Lin , Yuan Longjiang , Hu Xiangdong , Xie Linghong ,Wu Kongming , Wang Guogang , Wang Xiaojun

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 39-49 doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.04.008

Abstract 85 PDF 87

Transformation Strategy of China’s Food System at the New Development Stage

Hu Peisong , Wang Xiaojun , Xie Linghong , Zhang Lin , Huang Shengnan ,Han Xinru , Wang Guogang , Hu Xiangdong

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 101-108 doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.04.009

Abstract 36 PDF 63

Protein Substitution Strategy for Ensuring National Food Security in China

Pu Hua , Yang Jing , Wang Yongwei , Tu Tao , Li Yansong , Luo Huiying , Yao Bin

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 149-157 doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.04.003

Abstract 56 PDF 66

Development of Sustainable Healthy Diets in China

Xia Jiayu , Fan Shenggen , Ding Xinyue , Chen Kevin , Feng Xiaolong ,Meng Ting , Zhang Yumei

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 120-127 doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.04.011

Abstract 57 PDF 60

Approaches for the Inclusive Development of China’s Agricultural and Food System

Yan Zhen, Qian Wenrong, Hu Weibin, Yu Jingquan

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 109-119 doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.04.010

Abstract 39 PDF 45

Strategic Thinking on Developing Grassland Agriculture to Ensure China’s Food Security under the New Situation

Zhang Yan , Huang Yi , Liu Ying , Fan Yubing , Peng Jinglun , Tang Zeng , Xia Chao , Nan Zhibiao

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 73-80 doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.04.007

Abstract 46 PDF 84