Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2022, Vol.24, Issue.5

Most Popular

Download Read

Research on New Material Power Strategy by 2035

Xie Man, Gan Yong, Wang Hui

12 Oct 2020 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Development Strategy of Emerging Industries (2035)

Wang Hainan, Wang Liheng, Zhou Zhicheng, Wang Kunsheng, Cui Jian

24 Mar 2020 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Development Status and Future Prospects of Hydrogen Fuel Cell Technology

Liu Yingdu, Guo Hongxia, Ouyang Xiaoping

27 Jul 2021 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Hydrogen Production by Water Electrolysis: Progress and Suggestions

Yu Hongmei, Shao Zhigang, Hou Ming, Yi Baolian, Duan Fangwei, Yang Yingxuan

18 Mar 2021 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Hydrogen for Energy Storage and Hydrogen Production from Electrolysis

Yu Hongmei, Yi Baolian

4 Sep 2018 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Hydrogen for Energy Storage and Hydrogen Production from Electrolysis

Yu Hongmei, Yi Baolian

4 Sep 2018 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Brief Analysis on Three Basic Paradigms of Intelligent Manufacturing

Zang Jiyuan, Wang Baicun, Meng Liu , Zhou Yuan

13 Aug 2018 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

The Backdrop and Significance of Ecological Civilization Construction

Du Xiangwan,Wen Zongguo,Wang Ning2, and Cao Xin

26 Oct 2015 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Research on New Material Power Strategy by 2035

Xie Man, Gan Yong, Wang Hui

12 Oct 2020 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Optical Fiber Communication Technology: Present Status and Prospect

Tan Zhongwei, Lu Chao

28 May 2020 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Latest Research More>>

Countermeasures for the Development of China’s Food Nutrition and Health Industry in the Context of Dual Circulation

Liu Zelong, Li Jian,Wang Jing, Sun Baoguo

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2022.06.007

Abstract 27 PDF 7

Ultra-Precision Machining Technology and Equipment for High-End Optical Elements

Jiang Zhuangde, Li Changsheng , Sun Lin, Duan Duanzhi, Kang Chengwei ,Chen Shanshan, Lin Qijing, Yang Shuming

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.07.003

Abstract 29 PDF 10

China’s Energy Development for 2035: Strategic Thinking and Suggestions

Xie Kechang

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2022.06.001

Abstract 67 PDF 50

Optimization of Urban Spatial Structure Based on TOD Model

Lu Huapu, Liu Ruoyang , Zhang Yongbo , Fu Zhihuan

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2022.06.012

Abstract 29 PDF 11

A Study on Economic Value of Grassland Ecosystem Services

Huang Jikun, Hou Lingling, Kang Nannan, Liu Huifang, Lyu Xinxin, Zhang Yan, Qiu Huanguang , Gong Yazhen , Nan Zhibiao

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2022.06.016

Abstract 20 PDF 7

Development of Vibration Control Technologies for Marine Power and Gearing Systems

Xie Xiling , Dong Guangming , Lin Feng , Zhang Zhiyi , Wen Xueyou

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2022.06.018

Abstract 0 PDF 52

Empirical Mode and Promotion Strategy of Ecological Civilization Construction in the Pearl River Delta Region

Wang Jinnan , Jiang Hongqiang , Wu Wenjun , Liu Nianlei , Duan Yang , Wang Mingxu

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2022.06.014

Abstract 0 PDF 57

Energy Production and Consumption Characteristics and Energy Development Path in Northwest China

Sun Yongkai ,Luo Xi ,Wang Dengjia , Liu Yanfeng ,Liu Jiaping

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2022.06.006

Abstract 0 PDF 104