Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

This Issue

2017, Vol.19, Issue.2

On the cover

Health is the inevitable requirement of promoting the all-round development of human beings, the basic condition of economic and social development, the important sign of national prosperity and national prosperity, and the common pursuit of the masses. At present, building a "Healthy China" has become a National Strategy. Accelerating the construction of a healthy China will lay a solid foundation for the realization of the Two Centenary Goals and the Chinese Dream of the Great Rejuvenation. In June 2014, the Chinese Academy of Engineering organized the Major Consulting Project of "Research on a Development Strategy for National Health Promotion, Medical and Health Undertakings", focusing on the theme of national health, medical and health development, focusing on the results of the Major Consulting Project of "Research on a Development Strategy for National Health Promotion, Medical and Health Undertakings", and including a series of major and key project results. It is hoped that we plan together and work together to make suggestions for the development of national health and health undertakings in China.

Guest Editorial Board

Editorial Committee of National Health and Medical and Health Development Strategy

Director

Fan Daiming, Chinese Academy of Engineering

Deputy Director

Wang Longde, Chinese Preventive Medicine Association

Yang Shengli, Shanghai Institute of Life Sciences, Chinese Academy of Sciences

Member

Wang Xiaoning, General Hospital of the PLA

Lu Shibi, General Hospital of the PLA

Fu Lei, General Hospital of the PLA

PI Hongying, General Hospital of the PLA

Liu Depei, Chinese Academy of Medical Sciences

Li Lanjuan, First Affiliated Hospital of Zhejiang University Medical College

Li Dongmei, Chinese Academy of Engineering

Yang Baofeng, Harbin Medical University

Shen Beifen, Academy of Military Medical Sciences

Zhang Boli, Tianjin University

Zheng Jingchen, General Hospital of the Chinese People's Armed Police Force

Xia Zhaofan, Changhai Hospital Affiliated to the Second Military Medical University of the PLA

Xu Jianguo, China Center for Disease Control and Prevention

Gao runlin, Fuwai Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences

Han Demin, Beijing Tongren Hospital

Cheng Jing, School of Medicine, Tsinghua University

Xie Lixin, Shandong Institute of Ophthalmology

Contents Volume 19 · Issue 2 · 2017. Pages 1-126 21 articles

All Export << Previous issue | Next issue >>

Review

Research on a Development Strategy for National Health Promotion and Medical and Health Undertakings

Wang Xiaoning,Fu Lei,Yin Ling,Zhi Chen,Li Xiaoxue,Liu Xiaoyun,Yin Delu,Wang Jian,Liu Ran,Dang Haixia,Liu Yunfang,Yang Zhiping,Wang Longde and Fan Daiming

Strategic Study of CAE 2017, Volume 19, Issue 2,   Pages 1-7 doi:10.15302/J-SSCAE-2017.02.001

Abstract 650 PDF 67

Comprehensive Study

The Current Situation and Development of Health Management in China

Li Jiang,Tao Sha,Li Ming,Fu Hua,Wang Ke’an,Tian Chuansheng and Wang Longde

Strategic Study of CAE 2017, Volume 19, Issue 2,   Pages 8-15 doi:10.15302/J-SSCAE-2017.02.002

Abstract 4102 PDF 155

A Development Opportunity and Strategic Thinking for the Comprehensive Healthcare Industry of Traditional Chinese Medicine

Zhang Boli,Zhang Junhua,Chen Shilin,Duan Jin’ao,Huang Luqi,Sun Xiaobo,Tu Pengfei,Ye Zuguang,Qu Haibin,Wei Jianhe,Zhao Daqing,Xu Yajuan and Xue Xiaojuan

Strategic Study of CAE 2017, Volume 19, Issue 2,   Pages 16-20 doi:10.15302/J-SSCAE-2017.02.003

Abstract 1472 PDF 101

A Development Strategy for China’s Healthcare Industry

Han Demin,Lu Jiuxing,Li Xingming and Li Jian

Strategic Study of CAE 2017, Volume 19, Issue 2,   Pages 21-28 doi:10.15302/J-SSCAE-2017.02.004

Abstract 1435 PDF 84

Strategic Research on the Molecular Diagnostics Industry in China

Xie Lan,Liu Ran,Feng Juan,Xing Wanli and Cheng Jing

Strategic Study of CAE 2017, Volume 19, Issue 2,   Pages 29-36 doi:10.15302/J-SSCAE-2017.02.005

Abstract 1014 PDF 86

A Study on the Development Strategy for the Prevention of Infectious Diseases in China

Li Lanjuan,Zhang Boli,Xu Jianguo,Du Weibo,Xiao Yonghong,Ma Weihang,Zhang Jianzhong and Zhang Junhua

Strategic Study of CAE 2017, Volume 19, Issue 2,   Pages 37-42 doi:10.15302/J-SSCAE-2017.02.006

Abstract 826 PDF 67

Study on Special Subjects

Collaborative Simulation and Modeling of a Regional Healthcare Group with Policy Suggestions

Hu Yiqun,Su Qiang,Li Xiaoxue and Zheng Jingchen

Strategic Study of CAE 2017, Volume 19, Issue 2,   Pages 43-49 doi:10.15302/J-SSCAE-2017.02.007

Abstract 564 PDF 36

National Health Education, Medical Education and Healthcare Legal System in China

Liu Xiaoyun,Chang Chun,Hou Jianlin,Yang Jian,Tian Chuansheng,Ji Ying,Hu Dan,Meng Qingyue and Wang Longde

Strategic Study of CAE 2017, Volume 19, Issue 2,   Pages 50-54 doi:10.15302/J-SSCAE-2017.02.008

Abstract 872 PDF 43

Establishing an Innovation-Oriented National Preventive Medicine System in China

Xu Jianguo,Liu Kaitai,Chen Bowen,Jia Guang,Shao Ruitai,Yin Delu,Yin Jiyong,Xue Dongmei,Hu Guiping,Ma Jun,Sun Changhao,He Yanling,He Yao,Li Liping,Yang Kedi,Liang Hong,Guo Youde,Wen Chunmei,Han Biao,Wu Yangfeng and Dai Zheng

Strategic Study of CAE 2017, Volume 19, Issue 2,   Pages 55-61 doi:10.15302/J-SSCAE-2017.02.009

Abstract 855 PDF 59

Concepts for the Construction of a New National Drug Service System

Wang Jian,Yuan Chunping,Wang Hao,Zhang Zhirong,Zhang Qiang,Chen Guiliang,Liu Changxiao,Hou Huimin and Yang Shengli

Strategic Study of CAE 2017, Volume 19, Issue 2,   Pages 62-67 doi:10.15302/J-SSCAE-2017.02.010

Abstract 427 PDF 33

Research on the Development Strategy of Medical Devices and New Wearable Devices

Cheng Jing and Xing Wanli

Strategic Study of CAE 2017, Volume 19, Issue 2,   Pages 68-71 doi:10.15302/J-SSCAE-2017.02.011

Abstract 858 PDF 80

Innovation System Construction for China’s Basic and Clinical Medicine

Fu Lei,Yin Ling,Zhu Manlu,Ma Jie and Gao Runlin

Strategic Study of CAE 2017, Volume 19, Issue 2,   Pages 72-78 doi:10.15302/J-SSCAE-2017.02.012

Abstract 1021 PDF 55

Insights into Current Severe Problems with China’s Nursing System, and Construction Strategies

Pi Hongyin,Meng Wenwen,Zhang Jie,Zhi Chen and Zhao Ting

Strategic Study of CAE 2017, Volume 19, Issue 2,   Pages 79-83 doi:10.15302/J-SSCAE-2017.02.013

Abstract 1164 PDF 50

Strategic Research on Carrying Forward an Innovative Health Service System for Traditional Chinese Medicine

Dang Haixia,Zhang Junhua,Liu Baoyan,Li Zongyou,Su Qingmin,Xiao Mengxiong,Yang Yongsheng,Zhang Zedong and Zhang Boli

Strategic Study of CAE 2017, Volume 19, Issue 2,   Pages 84-87 doi:10.15302/J-SSCAE-2017.02.014

Abstract 829 PDF 58

A Strategic Study on Health Economics Applied to Policymaking for the Prevention and Control of Chronic Non-Communicable Diseases

Gu Xuefei,Zhang Meili,Liu Xiaoqing,Li Tingting,Huang Xiao,Wang Chaoqun,Xu Nan,Xiang Guochun,Liu Kejun and Gao Runlin

Strategic Study of CAE 2017, Volume 19, Issue 2,   Pages 88-94 doi:10.15302/J-SSCAE-2017.02.015

Abstract 813 PDF 60

Strategic Research on the Industrial Development of Innovative Technology in Cell Technology-Related Regenerative Medicine in China

Lu Shibi,Wu Zuze,Fu Xiaobing,Guo Quanyi,Cheng Jin,Zhao Shichong and Guo Weimin

Strategic Study of CAE 2017, Volume 19, Issue 2,   Pages 95-99 doi:10.15302/J-SSCAE-2017.02.016

Abstract 631 PDF 143

The Current Situation of China’s Ophthalmology and Visual Science Bioengineering, and a Development Strategy

Xie Lixin,Zhou Qingjun,Xu Haifeng and Lin Ping

Strategic Study of CAE 2017, Volume 19, Issue 2,   Pages 100-105 doi:10.15302/J-SSCAE-2017.02.017

Abstract 611 PDF 41

The Status and Control Strategy of Bacterial Resistance in China

Xia Zhaofan,Lv Kaiyang,Tang Chenqi and Li Junqiang

Strategic Study of CAE 2017, Volume 19, Issue 2,   Pages 106-111 doi:10.15302/J-SSCAE-2017.02.018

Abstract 2272 PDF 160

A Study on the Prevention and Control of Major Chronic Non-communicable Diseases Abroad

Zhang Zhuqin and Liu Depei

Strategic Study of CAE 2017, Volume 19, Issue 2,   Pages 112-116 doi:10.15302/J-SSCAE-2017.02.019

Abstract 619 PDF 40

Study on Overseas Practice

Strategy and Measurement for Prevention and Control of Hypertension in Canada

Sun Dianjun,Zhao Yashuang,Zhang Wei,Lv Yanjie,Tian Ye,Zhang Yong,Gao Yanhui,Li Xia,Fu Jinming and Yang Baofeng

Strategic Study of CAE 2017, Volume 19, Issue 2,   Pages 117-121 doi:10.15302/J-SSCAE-2017.02.020

Abstract 956 PDF 38

Review on Biosurveillance and Early Warning Capabilities in the United States and Other Developed Countries

Zheng Tao,Ye Lingling,Li Xiaoqian,Tian Deqiao,Cheng Jin,Zu Zhenghu,Xie Yinghua,Xu Jianguo,Xia Xianzhu and Shen Beifen

Strategic Study of CAE 2017, Volume 19, Issue 2,   Pages 122-126 doi:10.15302/J-SSCAE-2017.02.021

Abstract 2082 PDF 175