Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2024, Vol.26, Issue.1

Guest Editorial Board

High Quality Development Strategy of China's Strategic Emerging Industries under the Deep Integration of the

Director

Zhong Zhihua, Chinese Academy of Engineering

Zhou Ji, Chinese Academy of Engineering

Wu Hequan, Chinese Academy of Engineering

Deputy Director

Wang Liheng, China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd

Zhou Zhicheng, China Academy of Space Technology

Wang Guoqing, China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd

Wu Jianping, Tsinghua University

Li Keqiang, Tsinghua University

Tu Hailing, Youyan Technology Group Co., Ltd

Zeng Rong, Tsinghua University

Member

Pan Yunhe, Zhejiang University

Lu Bingheng, Xi'an Jiaotong University

Hao Jiming, Tsinghua University

Peng Suping, China University of Mining and Technology (Beijing)

Tan Tianwei, Beijing University of Chemical Technology

Ding Wenhua, Shenzhen University

Sun Fengchun, Beijing Institute of Technology

Wu Zhiqiang, Tongji University

Army, Electronic Science Research Institute of China Electronics Technology Corporation

Xue Lan, Tsinghua University

Feng Jichun, China Academy of Engineering Science and Technology Development Strategy Research

Zhou Yuan, Tsinghua University

Wang Hainan, China Academy of Aerospace Systems Science and Engineering

Yang Xiaoying, Strategic Consulting Center of the Chinese Academy of Engineering

Qiao Yingjun, Chinese Academy of Engineering

Liu Yufei, Chinese Academy of Engineering

Miao Zhongzhen, Tsinghua University

Gao Yuchen, Tsinghua University


Current Issue Volume 26 · Issue 1 · 2024. Pages 1-262 22 articles

All Export << Previous issue

High- Quality Development Strategy of Strategic Emerging Industries Based on Deep Integration of ‘Four Chains’

High-Quality Development of Strategic Emerging Industries Based on Deep Integration of “Four Chains”

Wang Hainan, Wang Liheng, Zhou Zhicheng, Wang Guoqing, Wang Kunsheng,Wang Hong, Zhu Yuting, Jiang Bin

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 1,   Pages 1-12 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.01.001

Abstract 297 PDF 233

High-Quality Development of New-Generation Information Technology Industry

Li Qiaoming , Li Xinxin , Li Shuo , Zhang Xuesong , Liu Chang , Pan Chengkang , Wang Tiankai

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 1,   Pages 13-22 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.01.002

Abstract 194 PDF 157

Development Strategies of New Materials for Emerging Industries and Future Industries

Zhao Hongbin, Zhou Qigang , Li Zhihui , Li Tengfei , Tu Hailing

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 1,   Pages 23-34 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.01.006

Abstract 256 PDF 229

Development of Virtual Reality Industry Based on Technology Drive and Service Innovation

Yuan Xixi , Lyu Xingyue , Feng Daquan , Wang Zhenzhong

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 1,   Pages 35-44 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.01.007

Abstract 61 PDF 60

Development Strategy of Vehicle-Energy-Road-Cloud Collaboration in the New Technological Situation

Yue Chao , Zhong Jiaru, Ning Qili , Chen Xiaohui, Sun Chao , Wang Wenwei , Lian Yubo , Li Keqiang , Sun Fengchun

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 1,   Pages 45-58 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.01.003

Abstract 193 PDF 112

Four-Chain-Integrated Development of Green Environmental Protection Industry in China

Ren Muhua , Xu Jiayu , Zhang Kun , Liu Zhangtao , Zhou Xiaochao ,Zhang Tingting , Hao Jiming

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 1,   Pages 59-67 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.01.005

Abstract 94 PDF 81

Construction of Near-Zero-Carbon Manufacturing System under the Carbon Border Adjustment Mechanism

Cheng Runting , Zhang Yongjun , Li Licheng , Ding Maosheng , Lin Jingchun , Zhang Chunfeng , Han Yongxia

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 1,   Pages 68-79 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.037

Abstract 273 PDF 207

Development of Solid Waste Recycling Industry of China in the Context of Carbon Neutrality

Zhang Tingting , Zhou Xiaochao , Liu Zhangtao , Xu Jiayu , Ren Muhua , Hao Jiming

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 1,   Pages 80-88 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.01.004

Abstract 155 PDF 104

Strategic Research on New Generation of Artificial Intelligence and Industrial Cluster

Development Strategy of Collective Intelligence and Its Industrial Clusters

Wu Wenjun , Zheng Zhiming , Wang Huaimin , Tang Shaoting , Wang Tao

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 1,   Pages 89-100 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.01.008

Abstract 159 PDF 125

Collaborative Multiple Autonomous Systems

Xue Jianru, Fang Jianwu, Zheng Nanning

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 1,   Pages 101-116 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.01.013

Abstract 0 PDF 147

Cross-Domain Cooperative Technology of Intelligent Unmanned Swarm Systems: Current Status and Prospects

Jiang Bitao, Wen Guanghui , Zhou Jialing , Zheng Dezhi

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 1,   Pages 117-126 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.01.015

Abstract 389 PDF 202

Device-Cloud Collaborative Intelligent Computing: Key Problems, Methods, and Applications

Zhang Shengyu, Kuang Kun, Lyu Chengfei, Li Jiwei, Xiao Jun, Wu Fan, Wu Fei

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 1,   Pages 127-138 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.01.011

Abstract 246 PDF 127

Development of Mobile Manipulator Robot System with Embodied Intelligence

Lan Fengbo, Zhao Wenbo, Zhu Kai, Zhang Tao

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 1,   Pages 139-148 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.01.010

Abstract 251 PDF 128

Development Strategy of Space Robots for Autonomous Repair and Maintenance of Spacecraft

Zhao Liangliang, Li Xueai, Zhao Jingdong, Liu Hong

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 1,   Pages 149-159 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.01.014

Abstract 96 PDF 81

Spike-Based Vision for Autonomous Driving Scenarios

Zhang Jiyuan, Zheng Yajing, Yu Zhaofei, Huang Tiejun

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 1,   Pages 160-177 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.01.012

Abstract 120 PDF 71

Vehicle‒Infrastructure Cooperative Sensing: Progress and Prospect

Yi Xiaoying, Rui Yikang , Ran Bin , Luo Kaijie , Sun Hucheng

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 1,   Pages 178-189 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.01.016

Abstract 184 PDF 101

Frontier of Engineering

Application of Artificial Intelligence Large Language Model for Smart Environmental Judicial Adjudication

Chen Xiaohong , Chen Jiaolong , Hu Dongbin , Liang Wei

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 1,   Pages 190-201 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.07.004

Abstract 75 PDF 46

Privacy Protection of Sensitive Bioinformation Based on Event Cameras

Shen Yanqing, Dong Pengfei, Zhang Yangjing, Chen Shitao, Zheng Nanning

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 1,   Pages 202-215 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.01.017

Abstract 61 PDF 30

Investigation and Application of Chemical Compound Flooding for Heavy Oil

Ji Bingyu, Meng Lin, Shu Qinglin, Fang Jichao, Yang Shu, Liu He

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 1,   Pages 216-224 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.07.001

Abstract 85 PDF 31

Engineering Management

Philosophical Epistemological Study of Human–Machine Collaborative Technology in Intelligent Manufacturing

Qu Haoxiang, Xu Jiang, Sun Shouqian

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 1,   Pages 225-238 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.01.019

Abstract 160 PDF 117

Risk Assessment and Control of Space Assets

Zhang Dongjiang , Gao Zhijie , Yang Zhitao , Zhang Xinwen , Lan Ding

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 1,   Pages 239-250 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.01.018

Abstract 30 PDF 40

Multi-path Utilization of Earthwork in Pinglu Canal: Basic Problems and Solutions

Xiao Jianzhuang, Shen Jianyu, Ma Shaokun, Li Zhuofeng, Duan Zhenhua,Cheng Yaofei, Xiao Xuwen

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 1,   Pages 251-262 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.07.003

Abstract 87 PDF 29