Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2022, Vol.24, Issue.5

Current Issue Volume 24 · Issue 5 · 2022. Pages 1-206 23 articles

All Export << Previous issue

water security strategy for ecological civilization construction

Countermeasures for Assuring Water Ecological Environment Security in China

Huo Shouliang,Zhang Hanxiao,Jin Xiaowei ,Cao Xiaofeng,Wu Fengchang

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 1-7 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.001

Abstract 79 PDF 140

Water Security in Beijing‒Tianjin‒Hebei Region: Challenges and Strategies

Zhao Yong , Wang Qingming , Wang Hao , He Fan , Li Haihong , Zhai Jiaqi , Liu Rong , Hu Peng , Wang Jing

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 8-18 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.07.001

Abstract 353 PDF 128

Research on the Strategies for Safe Management of Drinking Water in the Yangtze River Delta

Chu Wenhai , Yang Xu , Xiao Rong , Jin Wei

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 19-25 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.003

Abstract 61 PDF 94

Strategy for Assuring Water Security in the Haihe River Basin by 2035

Zhu Tingting, Hou Li’an, Tong Yindong, Liu Yiwen, Li Ning, Zhao Yingxin, Chen Guanyi

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 26-33 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.004

Abstract 109 PDF 74

Eutrophication Control of Lake/Reservoir Water Sources and Assurance of Drinking Water Safety in China Considering Global Climate Change

Cao Xiaofeng, Ji Zehua, Lan Huachun, Liu Huijuan, Qu Jiuhui

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 34-40 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.005

Abstract 53 PDF 82

Pathway, Technology, and Strategy for Synergizing the Reduction of Pollution and Carbon Emissions in China's Watersheds

Zhang Yajie, Huo Shouliang,Wu Fengchang

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 41-48 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.006

Abstract 124 PDF 84

Cross-Medium Control of Water and Soil Environmental Pollution in Watershed

Xia Xinghui , Pei Yuansheng , Zheng Shaokui , Liu Ruimin , Wen Wu , Wang Gongqin , Yang Zhifeng

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 49-55 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.007

Abstract 41 PDF 104

Development Status and Prospects of Ecological Environment Big Data in China

Wang Yuntao ,Wang Guoqiang ,Wang Qiao , Zhang Qingzhu

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 56-62 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.021

Abstract 189 PDF 211

Coordinated Development Between Water Balance and Territory Space

Strategies and Advices for Harmony Evolution Between Water Balance and Territorial Space

Hu Qingfang , Chen Xiumin , Gao Juan , Jin Junliang , Wang Yintang , Zhang Jianyun

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 63-74 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.009

Abstract 58 PDF 97

Urban Development Strategies in China Based on Water Resource Constraints

Wu Zhiqiang , Liu Xiaochang , Liu Qi , Qiao Renlu , Liu Zhiyu, Yang Ting , Yan Juan , Ji Lingyun

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 75-88 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.010

Abstract 52 PDF 98

Exploring Water-and-Land-Adapted Spatial Layout of Crop Planting in North China

Huang Feng,Yang Xiaolin,Fang Yu,Wang Sufen,Kang Shaozhong

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 89-96 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.011

Abstract 45 PDF 61

Water Resource Effectiveness of Vegetation Conservation and Restoration in North China

Sun Siqi,Chen Yongzhe,Wang Cong,Hu Qingfang,Lyu Yihe

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 97-106 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.012

Abstract 32 PDF 61

Optimizing the Route to the North of the Yellow River for the Eastern Route of the South-to-North Water Diversion Project

Zhao Yong, He Fan, Wang Qingming, He Guohua

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 107-115 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.013

Abstract 124 PDF 68

Historical Changes and Future Trends of Extreme Precipitation and High Temperature in China

Shu Zhangkang , Li Wenxin, Zhang Jianyun, Jin Junliang, Xue Qing, Wang Yintang, Hu Qingfang, Wang Guoqing

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 116-125 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.014

Abstract 125 PDF 101

Evaluation of the Implementation of the Water Pollution Prevention Law

Comprehensive Evaluation on China's Law on Water Pollution Prevention and Control

Hou Li’an, Xu Zuxin, Yin Hailong, Zhang Lin

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 126-136 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.015

Abstract 102 PDF 71

Evaluation on the Implementation of Industrial Water Pollution Control in China

Cao Hongbin , Li Aimin , Zhao He , Li Tinggang , Zhang Di , Zhu Lizhong

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 137-144 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.016

Abstract 47 PDF 61

Safe Disposal and Resource Recovery of Urban Sewage Sludge in China

Dai Xiaohu , Hou Li’an , Zhang Linwei , Zhang lin , Yang Donghai

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 145-153 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.017

Abstract 66 PDF 76

Comprehensive Treatment of Rural Domestic Sewage in China

Li Huaizheng , Jin Wei , Zhang Wencan , Hu Feng , Ye Jianfeng

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 154-160 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.018

Abstract 89 PDF 122

Groundwater Pollution Prevention and Control: Current Status and Countermeasures

Ren Jing,Li Juan,Xi Beidou,Yang Yang ,Lu Haojie,Shi Junxiang

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 161-168 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.019

Abstract 98 PDF 101

Evaluating the Methods for Assessing Implementation Effects of River Chief System in China

Yin Hailong, Ge Jia’ning, Xu Zuxin, Xu Jin

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 169-176 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.020

Abstract 40 PDF 58

Engineering Management

Construction of Innovation System for Major Science Projects

Liu Liang, Zhang Yuhan, Li Mengyue, Jiang Pan, Zeng Jing, Fan Guobin

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 177-186 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.022

Abstract 87 PDF 104

Engineering Management Ethics in the Context of Engineering Practice in China

Fang Dongping , Li Wenqi , Zhang Hengli , Liu He

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 187-196 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.023

Abstract 86 PDF 75

Development Study of Agricultural Microbial Industry in China

Zhou Yang , Deng Mingrong , Du Juan , Song Zhongjian , Wu Qingping , Zhu Honghui

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 197-206 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.07.007

Abstract 203 PDF 131