Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2022, Vol.24, Issue.5

Online First 23 articles

All Export Sort: By Time Asc | By Time Desc

Electronic Detonator Initiation Technology: Research Progress and Development Strategies

Leng Zhendong , Fan Yong , Tu Shufang , Zhou Guisong , Guo Yiming

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.001

Abstract 494 PDF 368

Construction of Green-Hydrogen Supply System in China: Reflections and Suggestions

Du Zhongming , Zheng Jinyang , Dai Jianfeng , Shi Jianfeng , Hua Zhengli , Li Bo,Zhang Tongfeng , Hou Mengjing

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2022.06.005

Abstract 112 PDF 97

Optimization of Organizational Model of Public Food Safety Emergency Management in China

Peng Sixi, Zhang Rixin

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2022.06.009

Abstract 56 PDF 28

Optimization of Urban Spatial Structure Based on TOD Model

Lu Huapu, Liu Ruoyang , Zhang Yongbo , Fu Zhihuan

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2022.06.012

Abstract 50 PDF 24

Ultra-Precision Machining Technology and Equipment for High-End Optical Elements

Jiang Zhuangde, Li Changsheng , Sun Lin, Duan Duanzhi, Kang Chengwei ,Chen Shanshan, Lin Qijing, Yang Shuming

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.003

Abstract 52 PDF 38

Countermeasures for the Development of China’s Food Nutrition and Health Industry in the Context of Dual Circulation

Liu Zelong, Li Jian,Wang Jing, Sun Baoguo

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2022.06.007

Abstract 64 PDF 34

China’s Energy Development for 2035: Strategic Thinking and Suggestions

Xie Kechang

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2022.06.001

Abstract 124 PDF 116

Development of Vibration Control Technologies for Marine Power and Gearing Systems

Xie Xiling , Dong Guangming , Lin Feng , Zhang Zhiyi , Wen Xueyou

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2022.06.018

Abstract 0 PDF 59

Empirical Mode and Promotion Strategy of Ecological Civilization Construction in the Pearl River Delta Region

Wang Jinnan , Jiang Hongqiang , Wu Wenjun , Liu Nianlei , Duan Yang , Wang Mingxu

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2022.06.014

Abstract 0 PDF 63

Energy Production and Consumption Characteristics and Energy Development Path in Northwest China

Sun Yongkai ,Luo Xi ,Wang Dengjia , Liu Yanfeng ,Liu Jiaping

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2022.06.006

Abstract 0 PDF 112