Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2024, Vol.26, Issue.1

Most Popular

Download Read

Research on New Material Power Strategy by 2035

Xie Man, Gan Yong, Wang Hui

12 Oct 2020 | Strategic Study of CAE

Development Status and Future Prospects of Hydrogen Fuel Cell Technology

Liu Yingdu, Guo Hongxia, Ouyang Xiaoping

27 Jul 2021 | Strategic Study of CAE

Hydrogen Production by Water Electrolysis: Progress and Suggestions

Yu Hongmei, Shao Zhigang, Hou Ming, Yi Baolian, Duan Fangwei, Yang Yingxuan

18 Mar 2021 | Strategic Study of CAE

Development of Aluminum Alloy Materials: Current Status, Trend, and Prospects

Guan Renguo, Lou Huafen, Huang Hui, Liang Xiaopeng, Xiao Xiang, Li Huizhong, Li Fang, Wang Jianjun,Yun Xinbing, Zeng Libin

12 Oct 2020 | Strategic Study of CAE

Development Strategy of Emerging Industries (2035)

Wang Hainan, Wang Liheng, Zhou Zhicheng, Wang Kunsheng, Cui Jian

24 Mar 2020 | Strategic Study of CAE

Development of Aluminum Alloy Materials: Current Status, Trend, and Prospects

Guan Renguo, Lou Huafen, Huang Hui, Liang Xiaopeng, Xiao Xiang, Li Huizhong, Li Fang, Wang Jianjun,Yun Xinbing, Zeng Libin

12 Oct 2020 | Strategic Study of CAE

Development of Additive Manufacturing Technology and Industry in China

Wang Lei, Lu Bingheng

23 Jun 2022 | Strategic Study of CAE

Hydrogen Production by Water Electrolysis: Progress and Suggestions

Yu Hongmei, Shao Zhigang, Hou Ming, Yi Baolian, Duan Fangwei, Yang Yingxuan

18 Mar 2021 | Strategic Study of CAE

Development of Key Domain-Relevant Technologies for Smart Construction in China

Chen Ke, Ding Lieyun

26 Jul 2021 | Strategic Study of CAE

Research on New Material Power Strategy by 2035

Xie Man, Gan Yong, Wang Hui

12 Oct 2020 | Strategic Study of CAE

Online First 14 articles

All Export Sort: By Time Asc | By Time Desc

Development of Underwater Wireless Communication Equipment Technology

Liu Xinyu, Zhou Heng, Ge Xiyun, Jiao Huifeng

Strategic Study of CAE   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2024.02.006

Abstract 26 PDF 7

Transformation Path for Agricultural Whole Chain Standardization

Yan Yanhua,Yun Zhenyu,Chu Qiao,Xi Jinglong,Xi Xingjun,Ren Mengge,Zhang Xiaofang,Wang Yutong

Strategic Study of CAE   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2024.02.012

Abstract 18 PDF 10

Key Manufacturing Technologies of Microbial Protein and Its Application in Food Industry

Wang Chao,Xia Lu,Li Zhaofeng,Chen Jian

Strategic Study of CAE   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2024.02.014

Abstract 27 PDF 12

Development of Maritime Search, Rescue and Salvage Equipment

Gong Yongjun,Sun Yuqing,Li Huajun,Dong Chuanming,Zhang Zengmeng

Strategic Study of CAE   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2024.02.001

Abstract 15 PDF 9

Digital Technology Enables Agricultural Green Development: Internal Mechanism and Typical Practice

Hu Shuang, Wang Huogen, Xiao Lixiang

Strategic Study of CAE   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.036

Abstract 36

Ten Questions on Adjustable Water Volume of the Western Route of South-to-North Water Diversion Project

Hu Peng,Wang Hao,Zhao Yong,Ning Yuan,Jiang Yunzhong,Liu Huan,Zeng Qinghui,Yang Zefan,Zhou Yuyan,Dong Ningpeng,Yan Long,A Yinglan,Zhang Fengbo,Tang Jiaxuan,Wang Yulian,Wang Jianhua

Strategic Study of CAE   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.032

Abstract 12 PDF 5

Strategy for Ensuring China’s Food Security through Planting Industry in the New Era

Han Xinru, Wang Xiudong , Wang Jimin , Yuan Longjiang, Mei Xurong , Wu Kongming

Strategic Study of CAE   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.034

Abstract 129 PDF 69

Innovative Development of Emerging Gas Energy in China from the Perspective of New-Quality Productive Forces

Zhong Bing,Han Yanru,Zhang Guosheng,Liang Yingbo,Zhang Bo,Liu He

Strategic Study of CAE   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2024.07.009

Abstract 23 PDF 16

Development Strategy of Huangjing Industry

Si Jinping,Qiu Yuhong,Sun Yunjuan,Liu Jingjing,Chen Donghong,Shi Yan,Jiang Jianchun

Strategic Study of CAE   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.035

Abstract 10 PDF 9

Spatial Structure Characterization Technology and Engineering Practice of Ultra-deep Fault-Controlled Carbonate Reservoir

Han Jianfa,Sun Chong,Zhu Guangyou,Zhang Yintao,Li Guohui,Hou Jiakai,Li Hao,Ding Zhiwen

Strategic Study of CAE   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2024.07.006

Abstract 12 PDF 3