Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Topic Cover

Energy Technology Revolution

Guest Editorial Board

Editorial Committee of Technical Direction and System Strategy of Energy Technology Revolution

Director

Li Licheng, China Southern Power Grid Corporation

Member

Ma Yongsheng, Sinopec

Wang Dan, Tianjin University

Wang Chengshan, Tianjin University

Wang Weisheng, China Electric Power Research Institute

Wang Zhenhai, Chinese Academy of Engineering

Wang Chao, Hehai University

Shi Wenhui, China Electric Power Research Institute

Ye Hangye, Zhejiang Yunda Wind Power Co., Ltd

Shi Xueming, China Academy of Engineering Physics

Zhu Rong, National Climate Center

Liu Qing, Tsinghua University

Liu Chaoqun, China Electric Power Research Institute

Yi Baolian, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences

Xu Aidong, China Southern Power Grid Research Institute

Su Gang, China Nuclear Power Engineering Co., Ltd

Du Xiangwan, China Academy of Engineering Physics

Xiao Liye, Chinese Academy of Sciences

Zhang Yinghong, Sinopec Engineering Institute

Chen Yong, Guangzhou Energy Research Institute, Chinese Academy of Sciences

Yue Guangxi, Tsinghua University

Zheng Yuan, Hehai University

Zhao Peirong, Sinopec

Hou Ming, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences

Hou Jun, Hehai University

Yu Hongmei, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences

Rao Hong, China Southern Power Grid Research Institute

Yuan Haoran, Guangzhou Energy Research Institute, Chinese Academy of Sciences

Gu Dazhao, Shenhua Group

Gao Xiang, Chinese Academy of Sciences

Guo Jianbo, China Electric Power Research Institute

Huang Qili, State Grid Corporation of China

Cui Leilei, China Academy of Engineering Physics

Han Yongxia, South China University of Technology

Zeng Rong, Tsinghua University

Energy Technology Revolution 93 articles

All Export Sort: By Time Asc | By Time Desc

Strategic Research on China Energy Technology Revolution System

Li Licheng, Rao Hong, Xu Aidong, Guo Xiaobin, Bai Hao

Strategic Study of CAE 2018, Volume 20, Issue 3,   Pages 1-8 doi:10.15302/J-SSCAE-2018.03.001

Abstract 4252 PDF 397

Study on Situation and Direction of China Energy Technology Revolution

Rao Hong, Li Licheng, Guo Xiaobin, Xu Aidong, Bai Hao

Strategic Study of CAE 2018, Volume 20, Issue 3,   Pages 9-16 doi:10.15302/J-SSCAE-2018.03.002

Abstract 4741 PDF 276

New Materials and Related New Equipment Targeting Integration of Smart Grid and Energy Grid

Ning Puqi, Wei Tongzhen ,Xiao Liye, Qi Zhiping, Yan Ping

Strategic Study of CAE 2018, Volume 20, Issue 3,   Pages 125-131 doi:10.15302/J-SSCAE-2018.03.018

Abstract 976 PDF 117

Key Technology Analysis of Demand-Side Smart Energy System

Wang Chengshan, Wang Dan, Li Licheng, Jia Hongjie, Wang Weiliang

Strategic Study of CAE 2018, Volume 20, Issue 3,   Pages 132-140 doi:10.15302/J-SSCAE-2018.03.019

Abstract 1532 PDF 173

Study on Urban Energy Strategy Development Index Evaluation System

Li Shunxin,Gao Feng,Zhang Jing,Zhang Xuan,Zhao Min, Yue Yunli

Strategic Study of CAE 2018, Volume 20, Issue 3,   Pages 117-124 doi:10.15302/J-SSCAE-2018.03.017

Abstract 1577 PDF 140

Study on Co-Pyrolysis Characteristics of Biomass Components and Polyethylene by TG-MS

Fan Honggang,Gu Jing,Wang Yazhuo,Yuan Haoran,He Mingyang, Sun Fuan

Strategic Study of CAE 2018, Volume 20, Issue 3,   Pages 102-108 doi:10.15302/J-SSCAE-2018.03.015

Abstract 1544 PDF 102

Research on the Development of Flexible Solar Cells

Wang Hui, Cao Yuexian, Feng Jiangshan, Du Minyong, Zhang Doudou, Wang Kai, Qin Wei, Liu Shengzhong

Strategic Study of CAE 2018, Volume 20, Issue 3,   Pages 66-73 doi:10.15302/J-SSCAE-2018.03.010

Abstract 1897 PDF 287

A Review of Research on the Design of Fish-Friendly Hydraulic Turbines

Yang Chunxia,Zheng Yuan,Zhang Yuquan, Luo Hongying

Strategic Study of CAE 2018, Volume 20, Issue 3,   Pages 96-101 doi:10.15302/J-SSCAE-2018.03.014

Abstract 1108 PDF 96

Research on Technology Directions and Roadmap of CCS/CCUS for Coal-Fired Power Generation in China

Ye Yunyun, Liao Haiyan, Wang Peng, Wang Junwei, Li Quansheng

Strategic Study of CAE 2018, Volume 20, Issue 3,   Pages 80-89 doi:10.15302/J-SSCAE-2018.03.012

Abstract 4104 PDF 413

Preliminary Discussion on the Technology Roadmap of Clean Coal Combustion in China

Yue Guangxi, Zhou Dali, Tian Wenlong ,Ma Linwei, Liu Qing, Chong Chinhao, Wang Zhixuan, Long Hui, Liao Haiyan

Strategic Study of CAE 2018, Volume 20, Issue 3,   Pages 74-79 doi:10.15302/J-SSCAE-2018.03.011

Abstract 1114 PDF 187