Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Topic Cover

Engineering Management

Engineering Management 164 articles

All Export Sort: By Time Asc | By Time Desc

Countermeasures for Low-Carbon Transformation of Construction Industry in China Toward the Carbon Peaking and Carbon Neutrality Goals

Wu Zezhou, Huang Haoquan, Chen Xiangsheng, Li Jianjun, He Qiufeng,Li Ao, Huang Jun, Lin Yuhan, Liu Xingyu, Wang Jiahao

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 5,   Pages 202-209 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.05.020

Abstract 209 PDF 121

Coordinated Development of Water, Food, and Energy in Upper and Middle Reaches of the Yellow River

Jiang Shan, Wang Jianhua , Liu He , Zhu Yongnan, He Guohua, Li Wei, Huang Hongwei

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 180-190 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.04.012

Abstract 142 PDF 75

Efficient Utilization and Optimal Allocation of Agricultural Water Resources in the Yellow River Basin

Zhao Ying,Wang Haixia,Wang Yi,Niu Zhongen,Hu Qiuli,Zhao Fen,Suo Lizhu,Xu Zhenghe,Chen Xiaobing

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 158-168 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.04.013

Abstract 124 PDF 74

Water–Energy–Carbon Nexus of Social Water Cycle System and Low-Carbon Regulation Strategy

Wang Jianhua, Zhu Yongnan, Li Linghui, Li Jiaxin, Jiang Shan, He Guohua

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 191-201 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.04.014

Abstract 176 PDF 92

Fundamental Problems and Development Paths for Reclamation of Waste Waterproof Membranes

Xiao Jianzhuang , Yu Caihua , Xiao Xuwen , Ding Tao , Zhang Yong

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 5,   Pages 210-221 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.029

Abstract 25 PDF 49

Constraints and Coordinated Allocation Strategies of Water and Land Resources for Sustainable Use of Coastal Saline-Alkali Land in the Yellow River Delta

Zuo Qiang, Wu Xun, Shi Jianchu, Wang Quanjiu, Liu Zhaohui, Zhu Anning, Yin Dongqin, Feng Quanlong, Ji Wenjun, Kang Shaozhong

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 169-179 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.028

Abstract 151 PDF 84

Technological Trend and Suggestions for Cultured Meat Industry

Guan Xin, Zhou Jingwen, Du Guocheng, Chen Jian

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 3,   Pages 251-262 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.018

Abstract 109 PDF 66

Building Information and Physical Model: A Novel Form of Information Description for Buildings

Yang Qiliang, Xing Jianchun

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 5,   Pages 222-232 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.027

Abstract 142 PDF 87

Technology System of Offshore Carbon Capture, Utilization, and Storage

Li Jianghui, Li Pengchun, Li Yanzun, Tong Feng

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 2,   Pages 173-186 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.015

Abstract 345 PDF 224

Presetting Method for Embodied Carbon Emission Limit of Building Structures

Xiao Jianzhuang, Xia Bing,Xiao Xuwen,Hu Xiaolong,Ding Tao,Zhou Ying,Zhu Hehua

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 2,   Pages 187-197 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.02.016

Abstract 184 PDF 110