Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2022, Vol.24, Issue.5

Topic Editorial Board

Engineering Management 143 articles

All Export Sort: By Time Asc | By Time Desc

Development of Heavy-Duty Gas Turbines in China in the New Era

Shu Guogang, Yu Chunhua, Shen Guohua, He Ai, Wang Zhaofeng, Wang Xiaobo

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering null, Volume null, Issue null, doi:10.15302/J-SSCAE-2022.06.017

Abstract 113 PDF 83

Development Study of Agricultural Microbial Industry in China

Zhou Yang , Deng Mingrong , Du Juan , Song Zhongjian , Wu Qingping , Zhu Honghui

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 197-206 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.07.007

Abstract 203 PDF 131

Engineering Management Ethics in the Context of Engineering Practice in China

Fang Dongping , Li Wenqi , Zhang Hengli , Liu He

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 187-196 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.023

Abstract 83 PDF 75

Construction of Innovation System for Major Science Projects

Liu Liang, Zhang Yuhan, Li Mengyue, Jiang Pan, Zeng Jing, Fan Guobin

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 177-186 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.022

Abstract 86 PDF 104

Organization Strategies of Innovation Forces for the Breakthrough of Key Core Technologies in Aero-Engine Industry

Feng Nanping, Xiang Qiao, Shen Rongjun, Yang Shanlin, Chang Wenqing, Ruan Furong

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 222-229 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.019

Abstract 217 PDF 137

Green and Low-Carbon Development Path of Boiler Equipment in China

Li Jun, Da Yaodong, Liu Xuemin, Yu Jiming, Chang Yongqiang, Hou Nana

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 212-221 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.021

Abstract 132 PDF 89

Development of Additive Manufacturing Technology and Industry in China

Wang Lei, Lu Bingheng

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 202-211 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.018

Abstract 920 PDF 206

Modernization of Public Service Governance in Rural Areas of China

Ma Chen,Li Jin,Zhao Chunjiang,Zhang Qian,Sun Ning,Song Taichun,Feng Xian,Cao Bingxue

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 2,   Pages 160-169 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.02.017

Abstract 377 PDF 84

Construction Path of Smart Health Care Platform for the Elderly in China

Hou Hanpo, Wei He, Wang Yingchao, Yu Jin, Qiu Guixing

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 2,   Pages 170-178 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.02.023

Abstract 590 PDF 125

Lifecycle Data Management of Nuclear Power Plant: Framework System and Development Suggestions

Ren Jingli, Yang Pan

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 2,   Pages 152-159 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.02.012

Abstract 972 PDF 158