Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2022, Vol.24, Issue.5

Topic Editorial Board

Research on High-quality Development Strategy of National Key Minerals and their Material Industry supply chain 8 articles

All Export Sort: By Time Asc | By Time Desc

Potential Analysis and Technical Conception of Exploitation and Utilization of Tar-Rich Coal in Western China

Wang Shuangming , Wang Hong , Ren Shihua , Dong Shuning , Zheng Dezhi , Tan Kelong , Hou Enke , Wang Shengquan, Qu Yang , Jiao Xiaomiao

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 3,   Pages 49-57 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.03.006

Abstract 345 PDF 101

Development Trend and Countermeasures of Nickel Sulfate Industry in China

Ren Xin, Zhang Yanfei, Xing Jiayun, Cui Bojing,Wang Liangchen,Wang Xiao

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 3,   Pages 40-48 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.03.005

Abstract 326 PDF 107

Deep-Water Oil and Gas Exploration in Northern South China Sea: Progress and Outlook

Mi Lijun , Zhou Shouwei , Xie Yuhong , Zhang Gongcheng , Yang Haizhang

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 3,   Pages 58-65 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.03.007

Abstract 275 PDF 65

Security of Manganese Resources and Industrial Chain in China

Ren Hui , Liu Min , Wang Ziguo , Wu Hao , Mao Jingwen

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 3,   Pages 20-28 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.03.003

Abstract 300 PDF 113

Construction Practice and Innovation of “Deep Sea One” Energy Station

You Xuegang , Zhou Shouwei , Zhang Xiulin , Liu Kongzhong , Xu Huakui , Liu Xinyu , Zeng Dong

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 3,   Pages 66-79 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.03.008

Abstract 321 PDF 81

High Quality Development of Graphite Resource and Graphite Material Industry

Sun Chuanyao , Shen Shifu , Wang Wenli , Yuan Guohui , Huang Zhenghong , Zhang Yihe

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 3,   Pages 29-39 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.03.004

Abstract 598 PDF 110

High-Quality Development Strategy for the Supply Chain of Critical Minerals and Its Material Industry in China

Gan Yong , Peng Suping , Mao Jingwen , Pei Rongfu , Li Zhongping , Tu Hailing , Sun Chuanyao , Chen Qishen , Xie Man , Zheng Wenjiang

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 3,   Pages 1-9 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.03.001

Abstract 3901 PDF 442

Development of Lithium and Its Downstream Power Battery Industry Chain in China

Xing Jiayun, Chen Qishen, Zhang Yanfei, Yu Wenjia, Long Tao , Zheng Guodong, Wang Kun

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 3,   Pages 10-19 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.03.002

Abstract 693 PDF 245