Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Topic Cover

Water Security Strategy for Ecological Civilization Construction

Guest Editorial Board

Editorial Board of the Special Issue on Water Security Strategy for the Construction of Ecological Civilization

Guest Editor-in-chief

Wu Fengchang, Chinese Academy of Environmental Sciences, China

Guest Associate Editor-in-chief

Hou Li’an, Rocket Force University of Engineering, China

Qu Jiuhui, Tsinghua University, China

Wei Fusheng, China Environmental Monitoring Station, China

Members

Bi Xuejun, Qingdao University of Technology, China

Chen Guanyi, Tianjin University of Commerce, China

Cao Xiaofeng, Tsinghua University, China

Huo Shouliang, Chinese Academy of Environmental Sciences, China

Jin Xiaowei, China Environmental Monitoring Station, China

Tong Yindong, Tianjin University, China

Xi Beidou, Chinese Academy of Environmental Sciences, China


Water Security Strategy for Ecological Civilization Construction 8 articles

All Export Sort: By Time Asc | By Time Desc

Pathway, Technology, and Strategy for Synergizing the Reduction of Pollution and Carbon Emissions in China's Watersheds

Zhang Yajie, Huo Shouliang,Wu Fengchang

Strategic Study of CAE 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 41-48 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.006

Abstract 512 PDF 373

Development Status and Prospects of Ecological Environment Big Data in China

Wang Yuntao ,Wang Guoqiang ,Wang Qiao , Zhang Qingzhu

Strategic Study of CAE 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 56-62 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.021

Abstract 625 PDF 475

Eutrophication Control of Lake/Reservoir Water Sources and Assurance of Drinking Water Safety in China Considering Global Climate Change

Cao Xiaofeng, Ji Zehua, Lan Huachun, Liu Huijuan, Qu Jiuhui

Strategic Study of CAE 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 34-40 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.005

Abstract 339 PDF 224

Research on the Strategies for Safe Management of Drinking Water in the Yangtze River Delta

Chu Wenhai , Yang Xu , Xiao Rong , Jin Wei

Strategic Study of CAE 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 19-25 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.003

Abstract 307 PDF 202

Cross-Medium Control of Water and Soil Environmental Pollution in Watershed

Xia Xinghui , Pei Yuansheng , Zheng Shaokui , Liu Ruimin , Wen Wu , Wang Gongqin , Yang Zhifeng

Strategic Study of CAE 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 49-55 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.007

Abstract 349 PDF 241

Water Security in Beijing‒Tianjin‒Hebei Region: Challenges and Strategies

Zhao Yong , Wang Qingming , Wang Hao , He Fan , Li Haihong , Zhai Jiaqi , Liu Rong , Hu Peng , Wang Jing

Strategic Study of CAE 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 8-18 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.07.001

Abstract 716 PDF 304

Countermeasures for Assuring Water Ecological Environment Security in China

Huo Shouliang,Zhang Hanxiao,Jin Xiaowei ,Cao Xiaofeng,Wu Fengchang

Strategic Study of CAE 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 1-7 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.001

Abstract 416 PDF 357

Strategy for Assuring Water Security in the Haihe River Basin by 2035

Zhu Tingting, Hou Li’an, Tong Yindong, Liu Yiwen, Li Ning, Zhao Yingxin, Chen Guanyi

Strategic Study of CAE 2022, Volume 24, Issue 5,   Pages 26-33 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.004

Abstract 329 PDF 209