Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2023, Vol.25, Issue.2

Topic Editorial Board

Research on the Development Strategy of Advanced Nonferrous Metal Materials in China 8 articles

All Export Sort: By Time Asc | By Time Desc

Progress and Prospect of Semiconductor Silicon Wafers in China

Zhang Guohu, Xiao Qinghua, Ma Fei

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 68-78 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.002

Abstract 364 PDF 253

Development Strategy for Advanced Copper-Based Materials in China

Mi Xujun , Lou Huafen , Xie Haofeng , Mo Yongda , Zhang Wenjing , Xiang Chaojian

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 96-103 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.006

Abstract 214 PDF 134

Development Strategy for the Aviation-Grade Aluminum Alloy Industry in China

Xiong Baiqing, Yan Hongwei, Zhang Yong’an, Li Zhihui, Li Xiwu

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 88-95 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.005

Abstract 207 PDF 129

Development Status and Prospects of Superconducting Materials for Electric Power Applications

Zhang Pingxiang , Yan Guo , Feng Jianqing , Ma Yanwei , Zhu Jiamin , Tao Bowan , Cai Chuanbing

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 60-67 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.004

Abstract 251 PDF 145

Research Progress and Future Development of Nonferrous Biomedical Materials

Guan Shaokang, Zhu Shijie, ZhengYufeng, Wang Yunbing, Zhang Xingdong

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 104-112 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.008

Abstract 186 PDF 116

Research Progress of Design Theory and Simulation of Composite Components

Tao Ran, He Chunwang, Luo Junrong, Mao Yiqi, Ma Lianhua

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 121-130 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.008

Abstract 0 PDF 134

Development Strategy for Precision Manufacturing of Composite Components Facing 2035

Shan Zhongde, SongWenzhe, Fan Congze,Wang Jun

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 113-120 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.002

Abstract 328 PDF 249

Development of High-purity Metal Sputtering Targets for Integrated Circuits

He Jinjiang , Lyu Baoguo , Jia Qian , Ding Zhaochong , Liu Shuqin ,Luo Junfeng , Wang Xingquan

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 79-87 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.003

Abstract 157 PDF 141