Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Topic Cover

Material Science and Engineering

Material Science and Engineering 22 articles

All Export Sort: By Time Asc | By Time Desc

Electrical Resistivity Modification of Electrodeposited Mo and Mo–Co Nanowires for Interconnect Applications Article

Jun Hwan Moon, Taesoon Kim, Youngmin Lee, Seunghyun Kim, Yanghee Kim, Jae-Pyoung Ahn, Jungwoo Choi, Hyuck Mo Lee, Young Keun Kim

Engineering 2024, Volume 32, Issue 1,   Pages 128-138 doi:10.1016/j.eng.2023.07.017

Abstract 32 PDF 21

Engineering Protein Coacervates into a Robust Adhesive for Real-Time Skin Healing Article

Ming Li, Baimei Liu, Wei Xu, Lai Zhao, Zili Wang, Haonan He, Jingjing Li, Fan Wang, Chao Ma, Kai Liu, Hongjie Zhang

Engineering 2023, Volume 31, Issue 12,   Pages 76-85 doi:10.1016/j.eng.2023.07.013

Abstract 184 PDF 100

A Nitride-Reinforced NbMoTaWHfN Refractory High-Entropy Alloy with Potential Ultra-High-Temperature Engineering Applications Article

Yixing Wan,Yanhai Cheng,Yongxiong Chen,Zhibin Zhang,Yanan Liu,Haijun Gong,Baolong Shen,Xiubing Liang

Engineering 2023, Volume 30, Issue 11,   Pages 110-120 doi:10.1016/j.eng.2023.06.008

Abstract 56 PDF 29

Engineering DNA Materials for Sustainable Data Storage Using a DNA Movable-Type System Article

Zi-Yi Gong, Li-Fu Song, Guang-Sheng Pei, Yu-Fei Dong, Bing-Zhi Li, Ying-Jin Yuan

Engineering 2023, Volume 29, Issue 10,   Pages 130-136 doi:10.1016/j.eng.2022.05.023

Abstract 87 PDF 34

Performance of a Hierarchically Nanostructured W–Cu Composite Produced via Mediating Phase Separation Article

Chao Hou, Hao Lu, Zhi Zhao, Xintao Huang, Tielong Han, Junhua Luan, Zengbao Jiao, Xiaoyan Song, Zuoren Nie

Engineering 2023, Volume 26, Issue 7,   Pages 173-184 doi:10.1016/j.eng.2022.09.017

Abstract 89 PDF 61

Achieving 12.0% Solar-to-Hydrogen Efficiency with a Trimetallic-Layer-Protected and Catalyzed Silicon Photoanode Coupled with an Inexpensive Silicon Solar Cell Article

Lingyun He, Xin Hong, Yiqing Wang, Zhonghang Xing, Jiafeng Geng, Penghui Guo, Jinzhan Su, Shaohua Shen

Engineering 2023, Volume 25, Issue 6,   Pages 128-137 doi:10.1016/j.eng.2022.03.023

Abstract 157 PDF 60

Fifth Paradigm in Science: A Case Study of an Intelligence-Driven Material Design Article

Can Leng, Zhuo Tang, Yige Zhou, Zean Tian, Weiqing Huang, Jie Liu, Keqin Li, Kenli Li

Engineering 2023, Volume 24, Issue 5,   Pages 126-137 doi:10.1016/j.eng.2022.06.027

Abstract 177 PDF 72

The Rational Design and Development of Microalgae-Based Biohybrid Materials for Biomedical Applications Review

Zhongyang Zhang, Yumeng Chen, Lasse Hyldgaard Klausen, Sebastian Amland Skaanvik, Dan Wang, Jianfeng Chen, Mingdong Dong

Engineering 2023, Volume 24, Issue 5,   Pages 102-113 doi:10.1016/j.eng.2022.09.016

Abstract 130 PDF 47

The Nanoscale Density Gradient as a Structural Stabilizer for Glass Formation Article

Shaoxiong Zhou, Bangshao Dong, Yanguo Wang, Jingyu Qin, Weihua Wang

Engineering 2023, Volume 29, Issue 10,   Pages 120-129 doi:10.1016/j.eng.2023.01.010

Abstract 28 PDF 8

Highly Conductive Proton Selectivity Membrane Enabled by Hollow Carbon Sieving Nanospheres for Energy Storage Devices Article

Kang Huang, Shuhao Lin, Yu Xia, Yongsheng Xia, Feiyan Mu, Yuqin Lu, Hongyan Cao, Yixing Wang, Weihong Xing, Zhi Xu

Engineering 2023, Volume 28, Issue 9,   Pages 69-78 doi:10.1016/j.eng.2022.11.008

Abstract 97 PDF 43