Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2023, Vol.21, Issue.2

Topic Editorial Board

Coronavirus Disease 2019

Guest Editor-in-Chief

Xiaohong Li, Chinese Academy of Enigneering, China

Executive Editors

Chen Wang, Chinese Academy of Enigneering, China

Boli Zhang, Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, China

Baofeng Yang, Harbin Medical University, China

Members

Lanjuan Li, Zhejiang University, China

Liang Liu, Macau University of Science and Technology, China

Ruihua Xu, Sun Yat-Sen University, China

Xiaoke Wu, Heilongjiang University of Chinese Medicine, China

Assistant

Rong Zhang, Harbin Medical University, China


Coronavirus Disease 2019 27 articles

All Export Sort: By Time Asc | By Time Desc

Potential Treatment of COVID-19 with Traditional Chinese Medicine: What Herbs Can Help Win the Battle with SARS-CoV-2? Review

Lin Li, Yuzheng Wu, Jiabao Wang, Huimin Yan, Jia Lu, Yu Wan, Boli Zhang, Junhua Zhang, Jian Yang, Xiaoying Wang, Min Zhang, Yue Li, Lin Miao, Han Zhang

Engineering 2022, Volume 19, Issue 12,   Pages 139-152 doi:10.1016/j.eng.2021.08.020

Abstract 120 PDF 29

Identification of Monocytes Associated with Severe COVID-19 in the PBMCs of Severely Infected Patients Through Single-Cell Transcriptome Sequencing Article

Yan Zhang, Shuting Wang, He Xia, Jing Guo, Kangxin He, Chenjie Huang, Rui Luo, Yanfei Chen, Kaijin Xu, Hainv Gao, Jifang Sheng, Lanjuan Li

Engineering 2022, Volume 17, Issue 10,   Pages 161-169 doi:10.1016/j.eng.2021.05.009

Abstract 93 PDF 40

Enlightenment from the COVID-19 Pandemic: The Roles of Environmental Factors in Future Public Health Emergency Response Perspective

Xiaolei Wang,Fengchang Wu,Xiaoli Zhao,Xiao Zhang,Junyu Wang,Lin Niu,Weigang Liang,Kenneth Mei Yee Leung,John P. Giesy

Engineering 2022, Volume 8, Issue 1,   Pages 108-115 doi:10.1016/j.eng.2020.12.019

Abstract 287 PDF 91

Adaptive Wall-Based Attachment Ventilation: A Comparative Study on Its Effectiveness in Airborne Infection Isolation Rooms with Negative Pressure Article

Ying Zhang, Ou Han, Angui Li, Li´an Hou, Thomas Olofsson, Linhua Zhang, Wenjun Lei,

Engineering 2022, Volume 8, Issue 1,   Pages 130-137 doi:10.1016/j.eng.2020.10.020

Abstract 291 PDF 76

Roadmap for Managing SARS-CoV-2 and other Viruses in the Water Environment for Public Health Perspective

Gang Liu, Jiuhui Qu, Joan Rose, Gertjan Medema

Engineering 2022, Volume 12, Issue 5,   Pages 140-145 doi:10.1016/j.eng.2020.09.015

Abstract 108 PDF 32

Ecological Barrier Deterioration Driven by Human Activities Poses Fatal Threats to Public Health due to Emerging Infectious Diseases Review

Dayi Zhang,Yunfeng Yang,Miao Li,Yun Lu,Yi Liu,Jingkun Jiang,Ruiping Liu,Jianguo Liu,Xia Huang,Guanghe Li,Jiuhui Qu,

Engineering 2022, Volume 10, Issue 3,   Pages 155-166 doi:10.1016/j.eng.2020.11.002

Abstract 171 PDF 68

Development and Validation of a Prognostic Risk Score System for COVID-19 Inpatients: A Multi-Center Retrospective Study in China Article

Ye Yuan, Chuan Sun, Xiuchuan Tang, Cheng Cheng, Laurent Mombaerts, Maolin Wang, Tao Hu, Chenyu Sun, Yuqi Guo, Xiuting Li, Hui Xu, Tongxin Ren, Yang Xiao, Yaru Xiao, Hongling Zhu, Honghan Wu, Kezhi Li, Chuming Chen, Yingxia Liu, Zhichao Liang, Zhiguo Cao, Hai-Tao Zhang, Ioannis Ch. Paschaldis, Quanying Liu, Jorge Goncalves, Qiang Zhong, Li Yan

Engineering 2022, Volume 8, Issue 1,   Pages 116-121 doi:10.1016/j.eng.2020.10.013

Abstract 313 PDF 57

Clinical Characteristics and Outcomes of Severe or Critical COVID-19 Patients Presenting No Respiratory Symptoms or Fever at Onset Article

Juanjuan Xu, Zhengrong Yin, Yu Liu, Sufei Wang, Limin Duan, Yi An, Jinshuo Fan, Tingting Liao, Yang Jin, Jianguo Chen

Engineering 2021, Volume 7, Issue 10,   Pages 1454-1460 doi:10.1016/j.eng.2020.09.009

Abstract 190 PDF 30

Ultrasonic Characteristics and Severity Assessment of Lung Ultrasound in COVID-19 Pneumonia: A Retrospective, Observational Study Article

Fengxue Zhu, Xiujuan Zhao, Tianbing Wang, Zhenzhou Wang, Fuzheng Guo, Haiyan Xue, Panpan Chang, Hansheng Liang, Wentao Ni, Yaxin Wang, Lei Chen, Baoguo Jiang

Engineering 2021, Volume 7, Issue 3,   Pages 367-375 doi:10.1016/j.eng.2020.09.007

Abstract 615 PDF 63

Strategies and Advances in Combating COVID-19 in China Review

Wei Liu, Wei-Jie Guan, Nan-Shan Zhong

Engineering 2020, Volume 6, Issue 10,   Pages 1076-1084 doi:10.1016/j.eng.2020.10.003

Abstract 3383 PDF 360