• Selected
  • Export
  • Jianyong HAN Yi-Liang MIAO Jinlian HUA Yan LI Xue ZHANG Jilong ZHOU Na LI Ying ZHANG Jinying ZHANG Zhonghua LIU
    embryonic germ cells,embryonic stem cells,induced pluripotent stem cells,pigs,pluripotent stem cells,
    Frontiers of Agricultural Science and Engineering 2019.6(1) 8-27