• Selected
  • Export
  • Jianbo SHEN Liyang WANG Xiaoqiang JIAO Fanlei MENG Lin ZHANG Gu FENG Junling ZHANG Lixing YUAN Lin MA Yong HOU Tao ZHANG Weifeng ZHANG Guohua LI Kai ZHANG Fusuo ZHANG
    P-use efficiency,recycling,sustainable management,the whole P chain,
    Frontiers of Agricultural Science and Engineering 2019.6(4) 321-331