• Selected
  • Export
  • Xiao-lin ZHENG Meng-ying ZHU Qi-bing LI Chao-chao CHEN Yan-chao TAN
    Artificial intelligence,Financial intelligence,
    Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2019.20(7) 914-924