• Selected
  • Export
  • Zu-yan XU Shen-jin ZHANG Xing-jiang ZHOU Feng-feng ZHANG Feng YANG Zhi-min WANG Nan ZONG Guo-dong LIU Lin ZHAO Li YU Chuang-tian CHEN Xiao-yang WANG Qin-jun PENG
    Deep and vacuum ultraviolet laser,Second harmonic generation,KBe2BO3F2 nonlinear crystal,Photoelectron spectroscopy,
    Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2019.20(7) 885-913