• Selected
  • Export
  • Hongli Chen Fangxia Wang Pengyu Zhang Yilin Zhang Yinxia Chen Xiaohu Fan Xingmei Cao Jie Liu Yun Yang Baiyan Wang Bo Lei Liufang Gu Ju Bai Lili Wei Ruili Zhang Qiuchuan Zhuang Wanggang Zhang Wanhong Zhao Aili He
    chimeric antigen receptor T cell,cytokine release syndrome,tocilizumab,
    Frontiers of Medicine 2019.13(5) 610-617