• Selected
  • Export
  • Shengfen Wang Yang Zhou Bing Zhao Xichao Ou Hui Xia Yang Zheng Yuanyuan Song Qian Cheng Xinyang Wang Yanlin Zhao
    tuberculosis,drug resistance,compensatory mutations,transmission,
    Frontiers of Medicine 2020.14(1) 51-59