• Selected
  • Export
  • Shuai-zhao JIN Zi-xiao WANG Ya-bo DONG Dong-ming LU
    Neighbor discovery,Docking applications,Slot index synchronization,Mobility-assisted slot index synchronization,
    Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2019.20(8) 1147-1164