Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2024, Vol.26, Issue.2

Guest Editorial Board

Editorial Board of the Research on Deep-Sea Equipment Technology System and Development Strategy

Member

Li Huajun, College of Engineering, Ocean University of China

Zhang Si, South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences

Sun Yuqing, Dalian Maritime University

Chen Xuguang, College of Engineering, Ocean University of China

Wang Chuanrong, China Ship Research and Development Academy

Jiao Huifeng, China Ship Scientific Research Center

Feng Jingchun, School of Ecology, Environmental, and Resources, Guangdong University of Technology

Dong Chuanming, Navigation College of Dalian Maritime University

Editorial Board of the Strategy for Ensuring China’s Food Security through Planting Industry in the New Era

Member

Wu Kongming, Chinese Academy of Agricultural Sciences

Luo Xiwen, College of Engineering, South China Agricultural University

Jiang Jianchun, Institute of Chemical Industry of Forest Products, Chinese Academy of Forestry

Chen Jian, Jiangnan University

Mei Xurong, Chinese Academy of Agricultural Sciences

Wang Xiudong, Institute of Agricultural Economics and Development, Chinese Academy of Agricultural Sciences

Lu Caiyun, College of Engineering, China Agricultural University

Si Jinping, National Innovation Alliance of Huangjing Industry, Zhejiang A&F University

Wang Chao, Science Center for Future Foods, Jiangnan University

Gong Daozhi, Institute of Environment and Sustainable Development in Agriculture, Chinese Academy of Agricultural Sciences

Current Issue Volume 26 · Issue 2 · 2024. Pages 1-268 23 articles

All Export << Previous issue

Research on Deep-Sea Equipment Technology System and Development Strategy

Development of Deep-Sea Underwater Technology and Equipment

Chen Xuguang,Kou Hailei,Niu Xiaodong,Wang Chuanrong,Zhang Linqiang,Li Huajun

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 2,   Pages 1-14 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.02.002

Abstract 312 PDF 205

Development Strategy of Deep-Sea Exploration and Residence Equipment

Zhou Heng, Liu Xinyu, Jiao Huifeng, Ni Tian, Zhao Yiyu, Wei Huan

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 2,   Pages 15-22 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.02.003

Abstract 86 PDF 66

Advances in Deep-Sea Scientific Experiment Equipment

Liang Jianzhen , Feng Jingchun , Zhang Hui , Zhang Si

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 2,   Pages 23-37 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.02.004

Abstract 24 PDF 102

Development of Underwater Wireless Communication Equipment Technology

Liu Xinyu, Zhou Heng, Ge Xiyun, Jiao Huifeng

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 2,   Pages 38-49 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.02.006

Abstract 268 PDF 119

Development of Maritime Search, Rescue and Salvage Equipment

Gong Yongjun,Sun Yuqing,Li Huajun,Dong Chuanming,Zhang Zengmeng

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 2,   Pages 50-62 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.02.001

Abstract 73 PDF 65

Development of Lead-Based Reactor Marine Nuclear Power

Wu Yican , Bai Yunqing, Li Chunjing, Li Yang, Liu Shaojun, Wang Fang, Jiang Jieqiong, Wu Qingsheng , Liu Chao, Zhou Danna, FDS Consortium

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 2,   Pages 63-73 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.02.015

Abstract 53 PDF 45

Current Status and Outlook of Offshore CO2 Pipeline Transportation Technologies

Wang Ziming, Li Qingping, Li Jianghui, Fan Zhenning, Zhang Jian

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 2,   Pages 74-91 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.06.017

Abstract 447 PDF 183

Strategy for Ensuring China’s Food Security through Planting Industry in the New Era

Strategy for Ensuring China’s Food Security through Planting Industry in the New Era

Han Xinru, Wang Xiudong , Wang Jimin , Yuan Longjiang, Mei Xurong , Wu Kongming

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 2,   Pages 92-102 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.034

Abstract 178 PDF 99

Progress and Suggestions of Conservation Tillage in China

Lu Caiyun, Luo Xiwen, Li Hongwen, Zang Ying, Ou Yinggang

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 2,   Pages 103-112 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.038

Abstract 153 PDF 60

Development Strategy of Huangjing Industry

Si Jinping,Qiu Yuhong,Sun Yunjuan,Liu Jingjing,Chen Donghong,Shi Yan,Jiang Jianchun

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 2,   Pages 113-120 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.035

Abstract 48 PDF 31

Key Manufacturing Technologies of Microbial Protein and Its Application in Food Industry

Wang Chao,Xia Lu,Li Zhaofeng,Chen Jian

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 2,   Pages 121-131 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.02.014

Abstract 189 PDF 59

Water Utilization Status and Suggestions for the Development of Green and Efficient Irrigation and Drainage Technology in the Main Rice-Producing Areas of Southwest China

Cui Ningbo , Yin Feihu , Gong Daozhi , He Xiubin , Chen Fei , Zhao Lu ,Zheng Shunsheng , Zhang Yixuan , Wu Zongjun

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 2,   Pages 132-141 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.02.013

Abstract 11 PDF 23

Transformation Path for Agricultural Whole Chain Standardization

Yan Yanhua,Yun Zhenyu,Chu Qiao,Xi Jinglong,Xi Xingjun,Ren Mengge,Zhang Xiaofang,Wang Yutong

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 2,   Pages 142-149 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.02.012

Abstract 56 PDF 40

Digital Technology Enables Agricultural Green Development: Internal Mechanism and Typical Practice

Hu Shuang, Wang Huogen, Xiao Lixiang

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 2,   Pages 150-159 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.036

Abstract 149 PDF 52

Engineering Management

Pathways for Reducing Pollutants and Carbon Emissions Synergistically Targeting Chemical Industrial Parks in China

Chen Lyujun , Tian Jinping , Lyu Yizheng , Liao Kailingli , Yan Kun , Sheng Yaqi ,Yang Kun , Cao Hongbin , Zhu Lizhong

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 2,   Pages 160-173 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.07.005

Abstract 75 PDF 50

Suggestions on Landfill Carbon Emission Accounting Standards in China

He Pinjing , Li Xiaojing , Lyu Fan , Qiu Junjie , Liao Nanlin , Zhang Hua

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 2,   Pages 174-184 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.07.002

Abstract 62 PDF 67

Medium- and Long-Term Challenges and Countermeasures for China’s CH4 Emission Control

Zhang Bo, Guo Jinling, Gao Junlian, Zhang Guosheng, Liu He

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 2,   Pages 185-197 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.07.007

Abstract 75 PDF 40

Framework and Strategy for Enhancing Resilience of China’s Urban Power Systems under Extreme Natural Disasters

Xu Xuesong , Tang Jiale , Zeng Ziyang , Xu Kai , Jiang Hongtao , He Yuanxing

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 2,   Pages 198-209 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.07.011

Abstract 72 PDF 33

Ten Questions on Adjustable Water Volume of the Western Route of South-to-North Water Diversion Project

Hu Peng,Wang Hao,Zhao Yong,Ning Yuan,Jiang Yunzhong,Liu Huan,Zeng Qinghui,Yang Zefan,Zhou Yuyan,Dong Ningpeng,Yan Long,A Yinglan,Zhang Fengbo,Tang Jiaxuan,Wang Yulian,Wang Jianhua

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 2,   Pages 210-223 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.032

Abstract 55 PDF 30

Frontier of Engineering

Innovative Development of Reactor-Produced Radionuclides and Radiopharmaceuticals

Peng Shuming,Yang Yuchuan,Yang Xia,Jia Yaodan,Huang Zeng,Zheng Gangyang,Zhao Xiangeng

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 2,   Pages 224-233 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.02.009

Abstract 54 PDF 29

AI-Assisted TCM Syndrome Differentiation: Key Issues and Technical Challenges

Song Yijie, Ma Suya, Dai Yasheng, Lu Jun

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 2,   Pages 234-244 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.02.010

Abstract 116 PDF 46

Applications of Artificial Intelligence in the Detection of Traditional Chinese Herbal Medicines and Prepared Slices

Wang Chaochao,Zhang Xianchao,Gu Zhengchang,Wang Jie

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 2,   Pages 245-254 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.02.011

Abstract 85 PDF 35

Spatial Structure Characterization Technology and Engineering Practice of Ultra-deep Fault-Controlled Carbonate Reservoir

Han Jianfa,Sun Chong,Zhu Guangyou,Zhang Yintao,Li Guohui,Hou Jiakai,Li Hao,Ding Zhiwen

Strategic Study of CAE 2024, Volume 26, Issue 2,   Pages 255-268 doi:10.15302/J-SSCAE-2024.07.006

Abstract 59 PDF 27