Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Year

2022 111

2021 127

2020 118

2019 120

2018 121

2017 121

2016 108

2015 164

2014 206

2013 198

2012 210

open ︾

Keyword

sustainable development 66

development strategy 48

Three Gorges Project 32

development 27

numerical simulation 25

ecological civilization 23

engineering 23

innovation 22

China 21

development trend 20

management 18

strategy 17

simulation 16

construction 15

design 15

neural network 15

concrete 14

2035 13

intelligent manufacturing 13

open ︾

Latest Research Sort: By Time Asc | By Time Desc

Electronic Detonator Initiation Technology: Research Progress and Development Strategies

Leng Zhendong , Fan Yong , Tu Shufang , Zhou Guisong , Guo Yiming

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.07.001

Abstract 494 PDF 368

Optimization of Organizational Model of Public Food Safety Emergency Management in China

Peng Sixi, Zhang Rixin

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2022.06.009

Abstract 56 PDF 28

Construction of Green-Hydrogen Supply System in China: Reflections and Suggestions

Du Zhongming , Zheng Jinyang , Dai Jianfeng , Shi Jianfeng , Hua Zhengli , Li Bo,Zhang Tongfeng , Hou Mengjing

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2022.06.005

Abstract 112 PDF 97

Countermeasures for the Development of China’s Food Nutrition and Health Industry in the Context of Dual Circulation

Liu Zelong, Li Jian,Wang Jing, Sun Baoguo

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2022.06.007

Abstract 64 PDF 34

Ultra-Precision Machining Technology and Equipment for High-End Optical Elements

Jiang Zhuangde, Li Changsheng , Sun Lin, Duan Duanzhi, Kang Chengwei ,Chen Shanshan, Lin Qijing, Yang Shuming

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.07.003

Abstract 52 PDF 38

China’s Energy Development for 2035: Strategic Thinking and Suggestions

Xie Kechang

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2022.06.001

Abstract 124 PDF 116

Optimization of Urban Spatial Structure Based on TOD Model

Lu Huapu, Liu Ruoyang , Zhang Yongbo , Fu Zhihuan

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2022.06.012

Abstract 49 PDF 23

Development of Vibration Control Technologies for Marine Power and Gearing Systems

Xie Xiling , Dong Guangming , Lin Feng , Zhang Zhiyi , Wen Xueyou

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2022.06.018

Abstract 0 PDF 59

Empirical Mode and Promotion Strategy of Ecological Civilization Construction in the Pearl River Delta Region

Wang Jinnan , Jiang Hongqiang , Wu Wenjun , Liu Nianlei , Duan Yang , Wang Mingxu

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2022.06.014

Abstract 0 PDF 63

Energy Production and Consumption Characteristics and Energy Development Path in Northwest China

Sun Yongkai ,Luo Xi ,Wang Dengjia , Liu Yanfeng ,Liu Jiaping

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2022.06.006

Abstract 0 PDF 112