Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2023, Vol.24, Issue.10

Most Popular

Download Read

Multiple knowledge representation for big data artificial intelligence: framework, applications, and case studies

Yi Yang, Yueting Zhuang, Yunhe Pan,yangyics@zju.edu.cn,yzhuang@zju.edu.cn,panyh@zju.edu.cn

23 Dec 2021 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

OTFS modulation performance in a satellite-to-ground channel at sub-6-GHz and millimeter-wave bands with high mobility

Tianshi Li, Ruisi He, Bo Ai, Mi Yang, Zhangdui Zhong, Haoxiang Zhang,19125026@bjtu.edu.cn,ruisi.he@bjtu.edu.cn,boai@bjtu.edu.cn,17111030@bjtu.edu.cn,zhdzhong@bjtu.edu.cn,zhx61778294@126.com

20 Apr 2021 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Integrated communication and localization in millimeter-wave systems

Jie Yang, Jing Xu, Xiao Li, Shi Jin, Bo Gao,yangjie@seu.edu.cn,shadowaccountxj@foxmail.com,li_xiao@seu.edu.cn,jinshi@seu.edu.cn,gao.bo1@zte.com.cn

20 Apr 2021 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Applications of artificial intelligence in intelligent manufacturing: a review

Bo-hu LI,Bao-cun HOU,Wen-tao YU,Xiao-bing LU,Chun-wei YANG

10 Oct 2018 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Deep 3D reconstruction: methods, data, and challenges

Caixia Liu, Dehui Kong, Shaofan Wang, Zhiyong Wang, Jinghua Li, Baocai Yin,lcxxib@emails.bjut.edu.cn,wangshaofan@bjut.edu.cn

17 May 2021 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

OTFS modulation performance in a satellite-to-ground channel at sub-6-GHz and millimeter-wave bands with high mobility

Tianshi Li, Ruisi He, Bo Ai, Mi Yang, Zhangdui Zhong, Haoxiang Zhang,19125026@bjtu.edu.cn,ruisi.he@bjtu.edu.cn,boai@bjtu.edu.cn,17111030@bjtu.edu.cn,zhdzhong@bjtu.edu.cn,zhx61778294@126.com

20 Apr 2021 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Artificial intelligence algorithms for cyberspace security applications: a technological and status review

Jie CHEN, Dandan WU, Ruiyun XIE,chenjie1900@mail.nwpu.edu.cn,wudd@cetcsc.com

30 Aug 2023 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Integrated communication and localization in millimeter-wave systems

Jie Yang, Jing Xu, Xiao Li, Shi Jin, Bo Gao,yangjie@seu.edu.cn,shadowaccountxj@foxmail.com,li_xiao@seu.edu.cn,jinshi@seu.edu.cn,gao.bo1@zte.com.cn

20 Apr 2021 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Federated mutual learning: a collaborative machine learning method for heterogeneous data, models, and objectives

Tao SHEN, Jie ZHANG, Xinkang JIA, Fengda ZHANG, Zheqi LV, Kun KUANG, Chao WU, Fei WU,chao.wu@zju.edu.cn,wufei@zju.edu.cn

1 Nov 2023 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

MDLB: a metadata dynamic load balancing mechanism based on reinforcement learning

Zhao-qi Wu, Jin Wei, Fan Zhang, Wei Guo, Guang-wei Xie,17034203@qq.com

10 Jul 2020 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Latest Research More>>

Towards robust neural networks via a global and monotonically decreasing robustness training strategy Research Article

Zhen LIANG, Taoran WU, Wanwei LIU, Bai XUE, Wenjing YANG, Ji WANG, Zhengbin PANG,liangzhen@nudt.edu.cn,wwliu@nudt.edu.cn

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2023, Volume 24, Issue 10,   Pages 1375-1389 doi: 10.1631/FITEE.2300059

Abstract 24 PDF 6

Federated mutual learning: a collaborative machine learning method for heterogeneous data, models, and objectives Research Article

Tao SHEN, Jie ZHANG, Xinkang JIA, Fengda ZHANG, Zheqi LV, Kun KUANG, Chao WU, Fei WU,chao.wu@zju.edu.cn,wufei@zju.edu.cn

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2023, Volume 24, Issue 10,   Pages 1390-1402 doi: 10.1631/FITEE.2300098

Abstract 33 PDF 45

Robust cross-modal retrieval with alignment refurbishment Research Article

Jinyi GUO, Jieyu DING,jinyi_g@njust.edu.cn,djy@qdu.edu.cn

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2023, Volume 24, Issue 10,   Pages 1403-1415 doi: 10.1631/FITEE.2200514

Abstract 15 PDF 6

A knowledge-guided and traditional Chinese medicine informed approach for herb recommendation Research Article

Zhe JIN, Yin ZHANG, Jiaxu MIAO, Yi YANG, Yueting ZHUANG, Yunhe PAN,11521043@zju.edu.cn,yinzh@zju.edu.cn

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2023, Volume 24, Issue 10,   Pages 1416-1429 doi: 10.1631/FITEE.2200662

Abstract 15 PDF 4

Attention-based efficient robot grasp detection network Research Article

Xiaofei QIN, Wenkai HU, Chen XIAO, Changxiang HE, Songwen PEI, Xuedian ZHANG,xiaofei.qin@usst.edu.cn,obmmd_zxd@163.com

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2023, Volume 24, Issue 10,   Pages 1430-1444 doi: 10.1631/FITEE.2200502

Abstract 23 PDF 5

RFPose-OT: RF-based 3D human pose estimation via optimal transport theory Research Article

Cong YU, Dongheng ZHANG, Zhi WU, Zhi LU, Chunyang XIE, Yang HU, Yan CHEN,congyu@std.uestc.edu.cn,eecyan@ustc.edu.cn

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2023, Volume 24, Issue 10,   Pages 1445-1457 doi: 10.1631/FITEE.2200550

Abstract 7 PDF 13

Synchronization transition of a modular neural network containing subnetworks of different scales Research Article

Weifang HUANG, Lijian YANG, Xuan ZHAN, Ziying FU, Ya JIA,jiay@ccnu.edu.cn

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2023, Volume 24, Issue 10,   Pages 1458-1470 doi: 10.1631/FITEE.2300008

Abstract 9 PDF 0

Wideband and high-gain BeiDou antenna with a sequential feed network for satellite tracking Research Article

Zhuolin DENG, Zhongyu TIAN, Chenhe DUAN, Pei XIAO, Zhu LIU, Gaosheng LI,Gaosheng7070@vip.163.com

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2023, Volume 24, Issue 10,   Pages 1471-1481 doi: 10.1631/FITEE.2200244

Abstract 13 PDF 0