Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2023, Vol.21, Issue.2

Current Issue Volume 21 · Issue 2 · 2023. Pages 1-226 28 articles

All Export << Previous issue

Editorial

Advanced Batteries, Solar Cells, and Fuel Cells: Innovations in Materials and Technologies Will Power the Future

Hailing Tu, Suping Peng

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 1-2 doi:10.1016/j.eng.2022.12.003

Abstract 92 PDF 70

News & Highlights

Will Aquatic Solar Panels Make a Splash?

Mitch Leslie

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 3-5 doi:10.1016/j.eng.2022.12.001

Abstract 39 PDF 19

Quantum Cryptography Competition Yields Next-Generation Standard Algorithms

Chris Palmer

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 6-8 doi:10.1016/j.eng.2022.12.002

Abstract 28 PDF 13

Views & Comments

Advanced Batteries, Solar cell, and Fuel Cells

Battery Safety: From Lithium-Ion to Solid-State Batteries

Xiqian Yu, Rusong Chen, Luyu Gan, Hong Li, Liquan Chen

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 9-14 doi:10.1016/j.eng.2022.06.022

Abstract 51 PDF 25

The Current Status and Development Trend of Perovskite Solar Cells

Zhelu Hu, Chenxin Ran, Hui Zhang, Lingfeng Chao, Yonghua Chen, Wei Huang

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 15-19 doi:10.1016/j.eng.2022.10.012

Abstract 50 PDF 36

Current Status and Future Prospects of Fuel Cells in China

Suping Peng

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 20-23 doi:10.1016/j.eng.2022.11.005

Abstract 79 PDF 69

Key Technology and Engineering Development of Multi-Electron Battery Systems

Renjie Chen, Feng Wu

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 24-27 doi:10.1016/j.eng.2022.07.015

Abstract 36 PDF 10

Prospects of Photovoltaic Technology

Zhenguo Li

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 28-31 doi:10.1016/j.eng.2022.07.008

Abstract 55 PDF 30

The Promise of Solid-State Batteries for Safe and Reliable Energy Storage

Changhong Wang, Xueliang Sun

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 32-35 doi:10.1016/j.eng.2022.10.008

Abstract 39 PDF 33

The Sodium-Ion Battery: An Energy-Storage Technology for a Carbon-Neutral World

Kai Wu, Xinwei Dou, Xinxin Zhang, Chuying Ouyang

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 36-38 doi:10.1016/j.eng.2022.04.011

Abstract 41 PDF 30

The Hydrogen Fuel Cell Battery: Replacing the Combustion Engine in Heavy Vehicles

Kevin Kendall, Siyu Ye, Zhixiang Liu

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 39-41 doi:10.1016/j.eng.2022.11.007

Abstract 99 PDF 54

The Flow Battery for Stationary Large-Scale Energy Storage

Yanbin Yin, Xianfeng Li

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 42-44 doi:10.1016/j.eng.2022.10.007

Abstract 178 PDF 115

Research

Transport Engineering

Consolidating Bus Charger Deployment and Fleet Management for Public Transit Electrification: A Life-Cycle Cost Analysis Framework Article

Ziling Zeng, Shuaian Wang, Xiaobo Qu

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 45-60 doi:10.1016/j.eng.2022.07.019

Abstract 32 PDF 23

MEMS Sensors

A MEMS Micro Force Sensor Based on a Laterally Movable Gate Field-Effect Transistor (LMGFET) with a Novel Decoupling Sandwich Structure Article

Wendi Gao, Zhixia Qiao, Xiangguang Han, Xiaozhang Wang, Adnan Shakoor, Cunlang Liu, Dejiang Lu, Ping Yang, Libo Zhao, Yonglu Wang, Jiuhong Wang, Zhuangde Jiang, Dong Sun

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 61-74 doi:10.1016/j.eng.2022.06.018

Abstract 31 PDF 23

Artificial Intelligence and Autonomous Driving

Toward Human-in-the-loop AI: Enhancing Deep Reinforcement Learning Via Real-time Human Guidance for Autonomous Driving Article

Jingda Wu, Zhiyu Huang, Zhongxu Hu, Chen Lv

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 75-91 doi:10.1016/j.eng.2022.05.017

Abstract 79 PDF 39

Green Chemical Engineering

Continuous-Flow Synthesis of the Nucleobase Unit of Remdesivir Article

Yongxing Guo, Minjie Liu, Meifen Jiang, Yuan Tao, Dang Cheng, Fen-Er Chen

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 92-100 doi:10.1016/j.eng.2021.07.029

Abstract 39 PDF 14

Frontier Research on Carbon Neutrality

CO2 High-Temperature Electrolysis Technology Toward Carbon Neutralization in the Chemical Industry Review

Yifeng Li, Longgui Zhang, Bo Yu, Jianxin Zhu, Changjiang Wu

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 101-114 doi:10.1016/j.eng.2022.02.016

Abstract 60 PDF 48

Environmental Engineering

Soil PAH Concentrations Decrease in China in response to the Adjustment of the Energy Structure During the Past Two Decades Article

Xinghui Xia, Yanan Liu, Zhenrui Zhang, Nannan Xi, Jiaao Bao, Zhifeng Yang

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 115-123 doi:10.1016/j.eng.2021.11.023

Abstract 132 PDF 63

Conversion Mechanism of Biomass to Nano Zero-Valent Iron Biochar: Iron Phase Transfer and In situ Reduction Article

Sheng-Nan Zhuo, Hong-Yu Ren, Guo-Jun Xie, De-Feng Xing, Bing-Feng Liu

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 124-134 doi:10.1016/j.eng.2021.07.012

Abstract 35 PDF 10

Improvement of the Yangtze River’s Water Quality with Substantial Implementation of Wastewater Services Infrastructure since 2013 Article

Weixiao Qi, Xu Wang, Jin Kang, Yaohui Bai, Rui Bian, Hongtao Xue, Li Chen, Aomei Guan, Yi-Rong Pan, Huijuan Liu, Jiuhui Qu

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 135-142 doi:10.1016/j.eng.2022.03.014

Abstract 23 PDF 13

Material Engineering

Facile and Scalable Fabrication of Conductive Ceramic Composite for Energy Conversion and Electromagnetic Interference Shielding Article

Daiqi Li, Bin Tang, Deshan Cheng, Jing Wu, Wenyang Tang, Zhao Zhong, Jianqiang Li, Guangming Cai, Jinfeng Wang, Xungai Wang

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 143-151 doi:10.1016/j.eng.2021.12.017

Abstract 111 PDF 48

Textile Engineering

Freezing-Extraction/Vacuum-Drying Method for Robust and Fatigue-Resistant Polyimide Fibrous Aerogels and Their Composites with Enhanced Fire Retardancy Article

Kaiqing Yao, Chonghu Song, Hong Fang, Feng Wang, Lian Chen, Shaohua Jiang, Guojun Zha, Haoqing Hou

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 152-161 doi:10.1016/j.eng.2021.08.024

Abstract 58 PDF 7

Hydraulic Engineering

Estimating Rainfall Intensity Using an Image-Based Deep Learning Model Article

Hang Yin, Feifei Zheng, Huan-Feng Duan, Dragan Savic, Zoran Kapelan

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 162-174 doi:10.1016/j.eng.2021.11.021

Abstract 103 PDF 20

Immunology

Immunosuppression and Liver Transplantation Review

Jan Lerut, Samuele Iesari

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 175-187 doi:10.1016/j.eng.2022.07.007

Abstract 36 PDF 6

New Technology of Tumor Diagnosis and Treatment

Knockdown of a Specific Circular Non-coding RNA Significantly Suppresses Osteosarcoma Progression Article

Shidong Wang, Hongliang Zhang, Bo Li, Chenglong Chen, Tingting Ren, Yi Huang, Kai Liu, Jingjing Li, Wei Guo

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 188-194 doi:10.1016/j.eng.2021.12.007

Abstract 316 PDF 55

Public Health

Influenza's Plummeting during the COVID-19 Pandemic: The Roles of Mask-Wearing, Mobility Change, and SARS-CoV-2 Interference Article

Shasha Han, Ting Zhang, Yan Lyu, Shengjie Lai, Peixi Dai, Jiandong Zheng, Weizhong Yang, Xiao-Hua Zhou, Luzhao Feng

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 195-202 doi:10.1016/j.eng.2021.12.011

Abstract 57 PDF 10

Biomedical Engineering

Half-Life Extension Enhances Drug Efficacy in Adeno-Associated Virus Delivered Gene Therapy Article

Huifang Wu, Dan Hu, Quanxiao Li, Chunyu Wang, Xiaoyi Zhu, Wei Li, Binfan Chen, Ping Ji, Keke Huang, Ailing Huang, Jinghe Huang, Dimiter S. Dimitrov, Yanling Wu, Tianlei Ying

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 203-213 doi:10.1016/j.eng.2022.02.009

Abstract 19 PDF 6

Global Significance of Substrates for Nitrate Removal in Denitrifying Bioreactors Revealed by Meta-Analysis Review

Yuchuan Fan, Jie Zhuang, Michael Essington, Sindhu Jagadamma, John Schwartz, Jaehoon Lee

Engineering 2023, Volume 21, Issue 2,   Pages 214-226 doi:10.1016/j.eng.2022.08.017

Abstract 36 PDF 14