Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

This Issue

2020, Vol.14, Issue.3

Contents Volume 14 · Issue 3 · 2020. Pages 251-367 10 articles

All Export << Previous issue | Next issue >>

REVIEW

Prevention and treatment of pancreatic fistula after pancreatic body and tail resection: current status and future directions

Li Jiang, Deng Ning, Xiaoping Chen

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 3,   Pages 251-261 doi:10.1007/s11684-019-0727-3

Abstract 357 PDF 1

Evidence for lung repair and regeneration in humans: key stem cells and therapeutic functions of fibroblast growth factors

Xuran Chu, Chengshui Chen, Chaolei Chen, Jin-San Zhang, Saverio Bellusci, Xiaokun Li

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 3,   Pages 262-272 doi:10.1007/s11684-019-0717-5

Abstract 271 PDF 2

Medical oncology management of advanced hepatocellular carcinoma 2019: a reality check

Amy Lee, Fa-Chyi Lee

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 3,   Pages 273-283 doi:10.1007/s11684-019-0728-2

Abstract 333 PDF 7

RESEARCH ARTICLE

Temporal echocardiography findings in patients with fulminant myocarditis: beyond ejection fraction decline

Houjuan Zuo, Rui Li, Fei Ma, Jiangang Jiang, Kun Miao, Haojie Li, Eike Nagel, Marijana Tadic, Hong Wang, Dao Wen Wang

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 3,   Pages 284-292 doi:10.1007/s11684-019-0713-9

Abstract 365 PDF 2

Netrin-1 works with UNC5B to regulate angiogenesis in diabetic kidney disease

Xiaojing Jiao, Dong Zhang, Quan Hong, Lei Yan, Qiuxia Han, Fengmin Shao, Guangyan Cai, Xiangmei Chen, Hanyu Zhu

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 3,   Pages 293-304 doi:10.1007/s11684-019-0715-7

Abstract 370 PDF 8

Keratin 5-Cre-driven deletion of

Jun Yang, Lianqing Wang, Yingzhi Huang, Keqiang Liu, Chaoxia Lu, Nuo Si, Rongrong Wang, Yaping Liu, Xue Zhang

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 3,   Pages 305-317 doi:10.1007/s11684-019-0722-8

Abstract 369 PDF 1

Identification of an E3 ligase-encoding gene

Yanfei Zhang, Xinchun Zhao, Yongchun Zhou, Min Wang, Guangbiao Zhou

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 3,   Pages 318-326 doi:10.1007/s11684-019-0708-6

Abstract 301 PDF 7

Clinical characteristics and prognostic values of 1p32.3 deletion detected through fluorescence

Huanping Wang, Haitao Meng, Jinghan Wang, Yinjun Lou, Yile Zhou, Peipei Lin, Fenglin Li, Lin Liu, Huan Xu, Min Yang, Jie Jin

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 3,   Pages 327-334 doi:10.1007/s11684-019-0712-x

Abstract 531 PDF 4

Chinmedomics facilitated quality-marker discovery of Sijunzi decoction to treat spleen qi deficiency syndrome

Qiqi Zhao, Xin Gao, Guangli Yan, Aihua Zhang, Hui Sun, Ying Han, Wenxiu Li, Liang Liu, Xijun Wang

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 3,   Pages 335-356 doi:10.1007/s11684-019-0705-9

Abstract 590 PDF 25

Symptom network topological features predict the effectiveness of herbal treatment for pediatric cough

Mengxue Huang, Jingjing Wang, Runshun Zhang, Zhuying Ni, Xiaoying Liu, Wenwen Liu, Weilian Kong, Yao Chen, Tiantian Huang, Guihua Li, Dan Wei, Jianzhong Liu, Xuezhong Zhou

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 3,   Pages 357-367 doi:10.1007/s11684-019-0699-3

Abstract 296 PDF 18