Latest Research More>>

Building a Highly Stable Ultrathin Nanoporous Layer Assisted by Glucose for Desalination

Yanqiu Zhang, Fan Yang, Hongguang Sun, Yongping Bai, Songwei Li, Lu Shao

Engineering 2022, Volume 16, Issue 9,   Pages 247-255 doi:10.1016/j.eng.2020.06.033

Abstract 13 PDF 11

A Polarization Programmable Antenna Array

Dingzhao Chen, Yanhui Liu, Ming Li, Pan Guo, Zhuo Zeng, Jun Hu, Y. Jay Guo

Engineering 2022, Volume 16, Issue 9,   Pages 100-114 doi:10.1016/j.eng.2022.03.015

Abstract 7 PDF 3

Water Resource Effectiveness of Vegetation Conservation and Restoration in North China

Sun Siqi,Chen Yongzhe,Wang Cong,Hu Qingfang,Lyu Yihe

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.012

Abstract 0 PDF 3

Industrial Application of Artificial Intelligence in China: Current Status and Challenges

Xu Wenwei, Xiao Lizhi, Liu He

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi:10.15302/J-SSCAE-2022.07.010

Abstract 199 PDF 56

Countermeasures for Assuring Water Ecological Environment Security in China

Huo Shouliang,Zhang Hanxiao,Jin Xiaowei ,Cao Xiaofeng,Wu Fengchang

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.001

Abstract 0 PDF 17

Exploring Water-and-Land-Adapted Spatial Layout of Crop Planting in North China

Huang Feng,Yang Xiaolin,Fang Yu,Wang Sufen,Kang Shaozhong

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.011

Abstract 0 PDF 10

Groundwater Pollution Prevention and Control: Current Status and Countermeasures

Ren Jing,Li Juan,Xi Beidou,Yang Yang ,Lu Haojie,Shi Junxiang

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.019

Abstract 0 PDF 15

Evaluating the Methods for Assessing Implementation Effects of River Chief System in China

Yin Hailong, Ge Jia’ning, Xu Zuxin, Xu Jin

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.020

Abstract 0 PDF 9