Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2023, Vol.25, Issue.2

Most Popular

Download Read

Research on New Material Power Strategy by 2035

Xie Man, Gan Yong, Wang Hui

12 Oct 2020 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Development Status and Future Prospects of Hydrogen Fuel Cell Technology

Liu Yingdu, Guo Hongxia, Ouyang Xiaoping

27 Jul 2021 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Development Strategy of Emerging Industries (2035)

Wang Hainan, Wang Liheng, Zhou Zhicheng, Wang Kunsheng, Cui Jian

24 Mar 2020 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Hydrogen Production by Water Electrolysis: Progress and Suggestions

Yu Hongmei, Shao Zhigang, Hou Ming, Yi Baolian, Duan Fangwei, Yang Yingxuan

18 Mar 2021 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Development of Aluminum Alloy Materials: Current Status, Trend, and Prospects

Guan Renguo, Lou Huafen, Huang Hui, Liang Xiaopeng, Xiao Xiang, Li Huizhong, Li Fang, Wang Jianjun,Yun Xinbing, Zeng Libin

12 Oct 2020 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Hydrogen for Energy Storage and Hydrogen Production from Electrolysis

Yu Hongmei, Yi Baolian

4 Sep 2018 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Brief Analysis on Three Basic Paradigms of Intelligent Manufacturing

Zang Jiyuan, Wang Baicun, Meng Liu , Zhou Yuan

13 Aug 2018 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

The Backdrop and Significance of Ecological Civilization Construction

Du Xiangwan,Wen Zongguo,Wang Ning2, and Cao Xin

26 Oct 2015 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Optical Fiber Communication Technology: Present Status and Prospect

Tan Zhongwei, Lu Chao

28 May 2020 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Research on New Material Power Strategy by 2035

Xie Man, Gan Yong, Wang Hui

12 Oct 2020 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Latest Research More>>

Smart Port Development Driven by Virtual–Real Integration

Cao Jingjing , Lei Ahui , Liu Qing , Zhang Yu , Wang Lei , Yan Xinping

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.03.018

Abstract 13 PDF 9

Research Progress and Prospects of Geohazard Mechanism and Risk Prevention Related to Seabed Fluid Migration

Tian Zhaoyang, Jia Yonggang, Zhu Chaoqi, Lu Longyu, Guo Xu, Feng Xuezhi, Wang Hui, Wang Hongwei, He Manchao, Peng Jianbing

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.03.012

Abstract 6 PDF 3

Advances in Waste Plastic Disposal and Utilization Technology

Sun Yunan, Zhang Fan, Li Jianyuan, Zhang Hongnan, Li Ning , Mu Lan ,Cheng Zhanjun , Yan Beibei , Chen Guanyi , Hou Li’an

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.07.022

Abstract 54 PDF 44

Research Progress and Prospect of Marine Monitoring Instruments and Equipment in China

Wang Juncheng, Sun Jichang, Liu Yan, Liu Shixuan , Zhang Yingying , Chen Shizhe, Qi Suiping , Wang Bo, Li Yunzhou, Cao Xuan , Gao Yang, Zheng Liang

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.07.024

Abstract 45 PDF 32

Overall Conception and Development Suggestions for the Systematic Construction of Smart Society

Lei Bin, Lan Yushi, Li Maolin, Pan Jianqun, Zhou Zhongyuan, Zhang Chunhui

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.07.025

Abstract 49 PDF 27

Application Status and Prospect of Ammonia Energy

Yong Ruisheng , Yang Chuanruo , Xue Ming , Nie Fan , Zhao Xinglei

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 2,   Pages 111-121 doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.02.014

Abstract 364 PDF 289

Overall Concept of Space Application Development in China

Li Shuai , Shen Zhiqiang , Hou Yukui , Fu Ruimin , Zhang Zhengning , Jiang Bin ,Sun Huijie , Bai Zhaoguang , Zhang Qingjun , Qi Faren

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 2,   Pages 67-78 doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.02.008

Abstract 184 PDF 147

Coordinated Development of Space Science, Space Technology, and Space Application in China

Zhou Jianping, Wu Ji

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 2,   Pages 59-66 doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.02.007

Abstract 213 PDF 137