Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2023, Vol.27, Issue.8

Most Popular

Download Read

Human–Cyber–Physical Systems (HCPSs) in the Context of New-Generation Intelligent Manufacturing

Zhou Ji, Zhou Yanhong, Wang Baicun, Zang Jiyuan

22 Jul 2019 | Engineering

Privacy Computing: Concept, Computing Framework, and Future Development Trends

Fenghua Li, Hui Li, Ben Niu, Jinjun Chen

6 Sep 2019 | Engineering

Causal Inference

Kun Kuang, Lian Li, Zhi Geng, Lei Xu, Kun Zhang, Beishui Liao, Huaxin Huang, Peng Ding, Wang Miao, Zhichao Jiang

8 Jan 2020 | Engineering

Policy and Management of Carbon Peaking and Carbon Neutrality: A Literature Review

Yi-Ming Wei, Kaiyuan Chen, Jia-Ning Kang, Weiming Chen, Xiang-Yu Wang, Xiaoye Zhang

28 Jul 2022 | Engineering

Brain–Computer Interface Speaks up

Chris Palmer

28 Feb 2022 | Engineering

Technical Perspective of Carbon Capture, Utilization, and Storage

Qingyang Lin, Xiao Zhang, Tao Wang, Chenghang Zheng, Xiang Gao

12 Nov 2021 | Engineering

Recent Advances in Space-Deployable Structures in China

Xiaofei Ma, Tuanjie Li, Jingya Ma, Zhiyi Wang, Chuang Shi, Shikun Zheng, Qifeng Cui, Xiao Li, Fan Liu, Hongwei Guo, Liwu Liu, Zuowei Wang, Yang Li

1 Nov 2022 | Engineering

Toward Wisdom-Evolutionary and Primitive-Concise 6G: A New Paradigm of Semantic Communication Networks

Ping Zhang, Wenjun Xu, Hui Gao, Kai Niu, Xiaodong Xu, Xiaoqi Qin, Caixia Yuan, Zhijin Qin, Haitao Zhao, Jibo Wei, Fangwei Zhang

28 Jan 2022 | Engineering

Latest Research More>>

Multi-Objective Adaptive Optimization Model Predictive Control: Decreasing Carbon Emissions from a Zinc Oxide Rotary Kiln Article

Ke Wei, Keke Huang, Chunhua Yang, Weihua Gui

Engineering 2023, Volume 27, Issue 8,   Pages 96-105 doi: 10.1016/j.eng.2023.01.017

Abstract 336 PDF 88

An Intelligent Control Method for the Low-Carbon Operation of Energy-Intensive Equipment Article

Tianyou Chai, Mingyu Li, Zheng Zhou, Siyu Cheng, Yao Jia, Zhiwei Wu

Engineering 2023, Volume 27, Issue 8,   Pages 84-95 doi: 10.1016/j.eng.2023.05.018

Abstract 60 PDF 60

Machine Learning for Chemistry: Basics and Applications Review

Yun-Fei Shi, Zheng-Xin Yang, Sicong Ma, Pei-Lin Kang, Cheng Shang, P. Hu, Zhi-Pan Liu

Engineering 2023, Volume 27, Issue 8,   Pages 70-83 doi: 10.1016/j.eng.2023.04.013

Abstract 76 PDF 62

Artificial Intelligence in Pharmaceutical Sciences Review

Mingkun Lu, Jiayi Yin, Qi Zhu, Gaole Lin, Minjie Mou, Fuyao Liu, Ziqi Pan, Nanxin You, Xichen Lian, Fengcheng Li, Hongning Zhang, Lingyan Zheng, Wei Zhang, Hanyu Zhang, Zihao Shen, Zhen Gu, Honglin Li, Feng Zhu

Engineering 2023, Volume 27, Issue 8,   Pages 37-69 doi: 10.1016/j.eng.2023.01.014

Abstract 45 PDF 41

An Intelligent Manufacturing Platform of Polymers: Polymeric Material Genome Engineering Perspective

Liang Gao, Liquan Wang, Jiaping Lin, Lei Du

Engineering 2023, Volume 27, Issue 8,   Pages 31-36 doi: 10.1016/j.eng.2023.01.018

Abstract 46 PDF 40

Active Machine Learning for Chemical Engineers: A Bright Future Lies Ahead! Perspective

Yannick Ureel, Maarten R. Dobbelaere, Yi Ouyang, Kevin De Ras, Maarten K. Sabbe, Guy B. Marin, Kevin M. Van Geem

Engineering 2023, Volume 27, Issue 8,   Pages 23-30 doi: 10.1016/j.eng.2023.02.019

Abstract 53 PDF 33

ARGs-OAP v3.0: Antibiotic-Resistance Gene Database Curation and Analysis Pipeline Optimization Article

Xiaole Yin, Xiawan Zheng, Liguan Li, An-Ni Zhang, Xiao-Tao Jiang, Tong Zhang

Engineering 2023, Volume 27, Issue 8,   Pages 234-241 doi: 10.1016/j.eng.2022.10.011

Abstract 35 PDF 27