Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2023, Vol.22, Issue.3

Most Popular

Download Read

Human–Cyber–Physical Systems (HCPSs) in the Context of New-Generation Intelligent Manufacturing

Zhou Ji, Zhou Yanhong, Wang Baicun, Zang Jiyuan

22 Jul 2019 | Engineering

Privacy Computing: Concept, Computing Framework, and Future Development Trends

Fenghua Li, Hui Li, Ben Niu, Jinjun Chen

6 Sep 2019 | Engineering

Causal Inference

Kun Kuang, Lian Li, Zhi Geng, Lei Xu, Kun Zhang, Beishui Liao, Huaxin Huang, Peng Ding, Wang Miao, Zhichao Jiang

8 Jan 2020 | Engineering

Human–Cyber–Physical Systems (HCPSs) in the Context of New-Generation Intelligent Manufacturing

Zhou Ji, Zhou Yanhong, Wang Baicun, Zang Jiyuan

22 Jul 2019 | Engineering

Privacy Computing: Concept, Computing Framework, and Future Development Trends

Fenghua Li, Hui Li, Ben Niu, Jinjun Chen

6 Sep 2019 | Engineering

Biotechnology Applications of Plant Callus Cultures

Thomas Efferth

24 Nov 2018 | Engineering

Deep Learning in Medical Ultrasound Analysis: A Review

Shengfeng Liu, Yi Wang, Xin Yang, Baiying Lei, Li Liu, Shawn Xiang Li, Dong Ni, Tianfu Wang

29 Jan 2019 | Engineering

Latest Research More>>

A Smart Metasurface for Electromagnetic Manipulation Based on Speech Recognition Article

Lin Bai, Yuan Ke Liu, Liang Xu, Zheng Zhang, Qiang Wang, Wei Xiang Jiang, Cheng-Wei Qiu, Tie Jun Cui

Engineering 2023, Volume 22, Issue 3,   Pages 185-190 doi: 10.1016/j.eng.2022.06.026

Abstract 14 PDF 5

The Future of Smart Process Manufacturing

Feng Qian

Engineering 2023, Volume 22, Issue 3,   Pages 20-22 doi: 10.1016/j.eng.2022.04.029

Abstract 15 PDF 8

Dual-Dimensional Manufacturing Service Collaboration Optimization Toward Industrial Internet Platforms

Shibao Pang, Shunsheng Guo, Xi Vincent Wang, Lei Wanga, Lihui Wang

Engineering 2023, Volume 22, Issue 3,   Pages 34-48 doi: 10.1016/j.eng.2022.07.020

Abstract 20 PDF 2

Editorial for the Special Issue on Intelligent Manufacturing

Peigen Li, Xinyu Li, Liang Gao, Akhil Garg, Weiming Shen

Engineering 2023, Volume 22, Issue 3,   Pages 1-2 doi: 10.1016/j.eng.2022.11.001

Abstract 19 PDF 8

Webb Space Telescope Hits Its Stride, Dazzling Astronomers

Mitch Leslie

Engineering 2023, Volume 22, Issue 3,   Pages 3-6 doi: 10.1016/j.eng.2023.01.003

Abstract 20 PDF 3

Fingerprint Spectral Signatures Revealing the Spatiotemporal Dynamics of Bipolaris Spot Blotch Progression for Presymptomatic Diagnosis Article

Fengle Zhu, Zhenzhu Su, Alireza Sanaeifar, Anand Babu Perumal, Mostafa Gouda, Ruiqing Zhou, Xiaoli Li, Yong He

Engineering 2023, Volume 22, Issue 3,   Pages 171-184 doi: 10.1016/j.eng.2022.10.006

Abstract 14 PDF 2

Funding Bonanza Lifts CO2 Removal Technology to Demonstration Phase

Sarah C.P. Williams

Engineering 2023, Volume 22, Issue 3,   Pages 7-9 doi: 10.1016/j.eng.2023.01.002

Abstract 25 PDF 1

Expanding Fleet of Autonomous Floating Robots Targets Deeper Understanding of Global Ocean Dynamics

Chris Palmer

Engineering 2023, Volume 22, Issue 3,   Pages 10-13 doi: 10.1016/j.eng.2023.01.001

Abstract 22 PDF 0