Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2022, Vol.18, Issue.11

Most Popular

Download Read

Human–Cyber–Physical Systems (HCPSs) in the Context of New-Generation Intelligent Manufacturing

Zhou Ji, Zhou Yanhong, Wang Baicun, Zang Jiyuan

22 Jul 2019 | Engineering

Privacy Computing: Concept, Computing Framework, and Future Development Trends

Fenghua Li, Hui Li, Ben Niu, Jinjun Chen

6 Sep 2019 | Engineering

Causal Inference

Kun Kuang, Lian Li, Zhi Geng, Lei Xu, Kun Zhang, Beishui Liao, Huaxin Huang, Peng Ding, Wang Miao, Zhichao Jiang

8 Jan 2020 | Engineering

Human–Cyber–Physical Systems (HCPSs) in the Context of New-Generation Intelligent Manufacturing

Zhou Ji, Zhou Yanhong, Wang Baicun, Zang Jiyuan

22 Jul 2019 | Engineering

Privacy Computing: Concept, Computing Framework, and Future Development Trends

Fenghua Li, Hui Li, Ben Niu, Jinjun Chen

6 Sep 2019 | Engineering

Biotechnology Applications of Plant Callus Cultures

Thomas Efferth

24 Nov 2018 | Engineering

Deep Learning in Medical Ultrasound Analysis: A Review

Shengfeng Liu, Yi Wang, Xin Yang, Baiying Lei, Li Liu, Shawn Xiang Li, Dong Ni, Tianfu Wang

29 Jan 2019 | Engineering

Latest Research More>>

Bayesian Optimization for Field-Scale Geological Carbon Storage

Xueying Lu, Kirk E. Jordan, Mary F. Wheeler, Edward O. Pyzer-Knapp, Matthew Benatan

Engineering 2022, Volume 18, Issue 11,   Pages 96-104 doi: 10.1016/j.eng.2022.06.011

Abstract 139 PDF 43

Recent Advances in Space-Deployable Structures in China

Xiaofei Ma, Tuanjie Li, Jingya Ma, Zhiyi Wang, Chuang Shi, Shikun Zheng, Qifeng Cui, Xiao Li, Fan Liu, Hongwei Guo, Liwu Liu, Zuowei Wang, Yang Li

Engineering 2022, Volume 17, Issue 10,   Pages 208-220 doi: 10.1016/j.eng.2022.04.013

Abstract 440 PDF 327

Learning Rat-Like Behavior for a Small-Scale Biomimetic Robot

Zihang Gao, Guanglu Jia, Hongzhao Xie, Qiang Huang, Toshio Fukuda, Qing Shi

Engineering 2022, Volume 17, Issue 10,   Pages 233-244 doi: 10.1016/j.eng.2022.05.012

Abstract 106 PDF 106

Architectural Design and Additive Manufacturing of Mechanical Metamaterials: A Review Review

Chenxi Lu, Mengting Hsieh, Zhifeng Huang, Chi Zhang, Yaojun Lin, Qiang Shen, Fei Chen, Lianmeng Zhang

Engineering 2022, Volume 17, Issue 10,   Pages 44-63 doi: 10.1016/j.eng.2021.12.023

Abstract 101 PDF 99

An Effective Green Porous Structural Adhesive for Thermal Insulating, Flame-Retardant, and Smoke-Suppressant Expandable Polystyrene Foam Article

Meng-En Li, Hai-Bo Zhao, Jin-Bo Cheng, Ting Wang, Teng Fu, Ai-Ning Zhang, Yu-Zhong Wang

Engineering 2022, Volume 17, Issue 10,   Pages 151-160 doi: 10.1016/j.eng.2020.08.032

Abstract 64 PDF 56

The Tessellation Rule and Properties Programming of Origami Metasheets Built with a Mixture of Rigid and Non-Rigid Square-Twist Patterns Article

Jiayao Ma, Shixi Zang, Yan Chen, Zhong You

Engineering 2022, Volume 17, Issue 10,   Pages 82-92 doi: 10.1016/j.eng.2022.02.015

Abstract 44 PDF 48

A Numerical Study of Wave Propagation and Cracking Processes in Rock-Like Material under Seismic Loading Based on the Bonded-Particle Model Approach Article

Xiaoping Zhang, Qi Zhang, Quansheng Liu, Ruihua Xiao

Engineering 2022, Volume 17, Issue 10,   Pages 140-150 doi: 10.1016/j.eng.2021.09.023

Abstract 39 PDF 52

Metamaterials: From Engineered Materials to Engineering Materials

John Pendry, Ji Zhou, Jingbo Sun

Engineering 2022, Volume 17, Issue 10,   Pages 1-2 doi: 10.1016/j.eng.2022.08.001

Abstract 127 PDF 124