Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2024, Vol.35, Issue.4

Most Popular

Download Read

Policy and Management of Carbon Peaking and Carbon Neutrality: A Literature Review

Yi-Ming Wei, Kaiyuan Chen, Jia-Ning Kang, Weiming Chen, Xiang-Yu Wang, Xiaoye Zhang

28 Jul 2022 | Engineering

Human–Cyber–Physical Systems (HCPSs) in the Context of New-Generation Intelligent Manufacturing

Zhou Ji, Zhou Yanhong, Wang Baicun, Zang Jiyuan

22 Jul 2019 | Engineering

Privacy Computing: Concept, Computing Framework, and Future Development Trends

Fenghua Li, Hui Li, Ben Niu, Jinjun Chen

6 Sep 2019 | Engineering

Causal Inference

Kun Kuang, Lian Li, Zhi Geng, Lei Xu, Kun Zhang, Beishui Liao, Huaxin Huang, Peng Ding, Wang Miao, Zhichao Jiang

8 Jan 2020 | Engineering

Policy and Management of Carbon Peaking and Carbon Neutrality: A Literature Review

Yi-Ming Wei, Kaiyuan Chen, Jia-Ning Kang, Weiming Chen, Xiang-Yu Wang, Xiaoye Zhang

28 Jul 2022 | Engineering

From Unmanned Systems to Autonomous Intelligent Systems

Jie Chen, Jian Sun, Gang Wang

12 Nov 2021 | Engineering

Intelligent Drilling and Completion: A Review

Gensheng Li,Xianzhi Song,Shouceng Tian,Zhaopeng Zhu,

12 Nov 2021 | Engineering

Toward Wisdom-Evolutionary and Primitive-Concise 6G: A New Paradigm of Semantic Communication Networks

Ping Zhang, Wenjun Xu, Hui Gao, Kai Niu, Xiaodong Xu, Xiaoqi Qin, Caixia Yuan, Zhijin Qin, Haitao Zhao, Jibo Wei, Fangwei Zhang

28 Jan 2022 | Engineering

Online First 59 articles

All Export Sort: By Time Asc | By Time Desc

A Hybrid Integrated and Low-Cost Multi-Chip Broadband Doherty Power Amplifier Module for 5G Massive MIMO Application

Fei Huang,Guansheng Lv,Huibo Wu,Wenhua Chen,Zhenghe Feng,

Engineering   Pages - doi:10.1016/j.eng.2024.01.017

Abstract 27 PDF 19

Theoretical Framework for a Polymorphic Network Environment

Jiangxing Wu,Junfei Li,Penghao Sun,Yuxiang Hu,Ziyong Li,

Engineering   Pages - doi:10.1016/j.eng.2024.01.018

Abstract 24 PDF 14

Ecological-Based Mining: A Coal–Water–Thermal Collaborative Paradigm in Ecologically Fragile Areas in Western China

Xiaoxiu Liu,Yifan Zeng,Qiang Wu,Shihao Meng,Jiyue Liang,Zhuping Hou,

Engineering   Pages - doi:10.1016/j.eng.2024.01.019

Abstract 10 PDF 4

Underestimated Methane Emissions from Solid Waste Disposal Sites Reveal Missed Greenhouse Gas Mitigation Opportunities

Yao Wang,Chuanbin Zhou,Ziyang Lou,Houhu Zhang,Abid Hussain,Liangtong Zhan,Ke Yin,Mingliang Fang,Xunchang Fei,

Engineering   Pages - doi:10.1016/j.eng.2023.12.011

Abstract 7 PDF 5

Waste cotton-derived fiber-based thermoelectric aerogel for wearable and self-powered temperature-compression strain dual-parameter sensing

Xinyang He,Mingyuan Liu,Jiaxin Cai,Zhen Li,Zhilin Teng,Yunna Hao,Yifan Cui,Jianyong Yu,Liming Wang,Xiaohong Qin,

Engineering   Pages - doi:10.1016/j.eng.2024.01.015

Abstract 3 PDF 1

Snapshot Survey of the Presence of Perfluoroalkyl Substances in Products, Articles, and the Environment in Ecuador

Heidelore Fiedler,Luis Vega Bustillos,Jenny Arias Pastrano,Lander Vinicio Pérez Aldás,Jose Castro Díaz,

Engineering   Pages - doi:10.1016/j.eng.2024.01.013

Abstract 3 PDF 1

An Implantable and Self-Powered Sensing System for the In Vivo Monitoring of Dynamic H2O2 Level in Plants

Chao Zhang,Xinyue Wu,Shiyun Yao,Yuzhou Shao,Chi Zhang,Shenghan Zhou,Jianfeng Ping,Yibin Ying,

Engineering   Pages - doi:10.1016/j.eng.2023.11.021

Abstract 9 PDF 3

A Retrodirective Array Enabled by CMOS Chips for Two-Way Wireless Communication with Automatic Beam Tracking

Jiacheng Guo,Yizhu Shen,Guoqing Dong,Zhuang Han,Sanming Hu,

Engineering   Pages - doi:10.1016/j.eng.2023.12.010

Abstract 3 PDF 8

Rational Engineering of Secondary Metabolic Pathways in a Heterologous Host to Enable the Biosynthesis of Hibarimicin Derivatives with Enhanced Anti-Melanomic Activity

Xiangyang Liu,Fei-Peng Zhao,Tian Tian,Wei-Chen Wang,Zaizhou Liu,Qiang Zhou,Xian-Feng Hou,Jing Wang,Wenli Guo,Shuangjun Lin,Yasuhiro Igarashi,Gong-Li Tang,

Engineering   Pages - doi:10.1016/j.eng.2024.01.012

Abstract 3 PDF 1

Chain Elongation Using Native Soil Inocula: Exceptional n-Caproate Biosynthesis Performance and Microbial Mechanisms

Lin Deng,Yang Lv,Tian Lan,Qing-Lian Wu,Wei-Tong Ren,Hua-Zhe Wang,Bing-Jie Ni,Wan-Qian Guo,

Engineering   Pages - doi:10.1016/j.eng.2023.10.017

Abstract 4 PDF 0