Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2022, Vol.24, Issue.6

Most Popular

Download Read

Research on New Material Power Strategy by 2035

Xie Man, Gan Yong, Wang Hui

12 Oct 2020 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Development Strategy of Emerging Industries (2035)

Wang Hainan, Wang Liheng, Zhou Zhicheng, Wang Kunsheng, Cui Jian

24 Mar 2020 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Development Status and Future Prospects of Hydrogen Fuel Cell Technology

Liu Yingdu, Guo Hongxia, Ouyang Xiaoping

27 Jul 2021 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Hydrogen Production by Water Electrolysis: Progress and Suggestions

Yu Hongmei, Shao Zhigang, Hou Ming, Yi Baolian, Duan Fangwei, Yang Yingxuan

18 Mar 2021 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Hydrogen for Energy Storage and Hydrogen Production from Electrolysis

Yu Hongmei, Yi Baolian

4 Sep 2018 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Hydrogen for Energy Storage and Hydrogen Production from Electrolysis

Yu Hongmei, Yi Baolian

4 Sep 2018 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Brief Analysis on Three Basic Paradigms of Intelligent Manufacturing

Zang Jiyuan, Wang Baicun, Meng Liu , Zhou Yuan

13 Aug 2018 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

The Backdrop and Significance of Ecological Civilization Construction

Du Xiangwan,Wen Zongguo,Wang Ning2, and Cao Xin

26 Oct 2015 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Research on New Material Power Strategy by 2035

Xie Man, Gan Yong, Wang Hui

12 Oct 2020 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Optical Fiber Communication Technology: Present Status and Prospect

Tan Zhongwei, Lu Chao

28 May 2020 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Latest Research More>>

Integrated Development of Urban Rail Transit and Energy Systems Supported by Underground Space

Qin Boyu , Wang Hongzhen , Wang Zhaojian , Xiong Ziming , Zhao Jinlong ,Lu Hao , Wang Mingyang

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.01.014

Abstract 0 PDF 1

Service-Oriented Manufacturing Mode for Agricultural Machinery Manufacturing Industry

Luo Jianqiang , Zhang Chi

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.01.704

Abstract 0 PDF 14

Sustainable Water Management in Yellow River Basin Based on Balancing Water Resources and Industrial Development

Cheng Lei , Chen Lyujun , Tian Jinping , Zhang Shuanghu , Bao Mingtao , Ren Ya’nan , Sang Jing , Hao Jiming

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.01.709

Abstract 0 PDF 7

Development of High-purity Metal Sputtering Targets for Integrated Circuits

He Jinjiang , Lyu Baoguo , Jia Qian , Ding Zhaochong , Liu Shuqin ,Luo Junfeng , Wang Xingquan

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.01.003

Abstract 0 PDF 6

Scientific and Technological Issues for the Intelligent Management of Air Traffic

Zhu Yongwen , Chen Zhijie , Pu Fan , Wang Qi

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.07.010

Abstract 0 PDF 11

Development Status and Prospects of Superconducting Materials for Electric Power Applications

Zhang Pingxiang , Yan Guo , Feng Jianqing , Ma Yanwei , Zhu Jiamin , Tao Bowan , Cai Chuanbing

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.01.004

Abstract 35 PDF 7

Development Strategy for Advanced Copper-Based Materials in China

Mi Xujun , Lou Huafen , Xie Haofeng , Mo Yongda , Zhang Wenjing , Xiang Chaojian

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.01.006

Abstract 47 PDF 18

Connotation and Implementation Paths of High-Quality Development of Light Industries in China

Shi Bi , Chen Kefu , Wang Qi , Chen Jian , Zeng Yunhang , Wang Bin ,Liu Yuan , Liu Yanfeng

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.07.007

Abstract 49 PDF 16