Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2022, Vol.24, Issue.6

Online First 23 articles

All Export Sort: By Time Asc | By Time Desc

Integrated Development of Urban Rail Transit and Energy Systems Supported by Underground Space

Qin Boyu , Wang Hongzhen , Wang Zhaojian , Xiong Ziming , Zhao Jinlong ,Lu Hao , Wang Mingyang

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.014

Abstract 0 PDF 1

Progress and Prospect of Semiconductor Silicon Wafers in China

Zhang Guohu, Xiao Qinghua, Ma Fei

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.002

Abstract 37 PDF 16

Development Strategy for Advanced Copper-Based Materials in China

Mi Xujun , Lou Huafen , Xie Haofeng , Mo Yongda , Zhang Wenjing , Xiang Chaojian

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.006

Abstract 47 PDF 18

Connotation and Implementation Paths of High-Quality Development of Light Industries in China

Shi Bi , Chen Kefu , Wang Qi , Chen Jian , Zeng Yunhang , Wang Bin ,Liu Yuan , Liu Yanfeng

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.007

Abstract 49 PDF 16

Development Strategy for the Aviation-Grade Aluminum Alloy Industry in China

Xiong Baiqing, Yan Hongwei, Zhang Yong’an, Li Zhihui, Li Xiwu

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.005

Abstract 31 PDF 9

Low-Carbon Development Strategy of Urban Underground Infrastructure

Wang Guosheng, Ji Gang´ao, Lu Dechun, Du Xiuli

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.012

Abstract 31 PDF 13

Development Status and Prospects of Superconducting Materials for Electric Power Applications

Zhang Pingxiang , Yan Guo , Feng Jianqing , Ma Yanwei , Zhu Jiamin , Tao Bowan , Cai Chuanbing

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.004

Abstract 35 PDF 7

Research Progress and Future Development of Nonferrous Biomedical Materials

Guan Shaokang, Zhu Shijie, ZhengYufeng, Wang Yunbing, Zhang Xingdong

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.008

Abstract 43 PDF 36

Development Strategy for Recovery Resilience of Urban Underground Space

Lu Dechun, Liao Yingze, Zeng Jiao, Jiang Yuan, Wang Guosheng, Qin Boyu, Du Xiuli

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.013

Abstract 80 PDF 48

Chain Breaking Simulation and Countermeasures of Rainstorm Disasters in Megacities

Jin Wenbo, Yang Jixing, Liu Shaofei, Zhang Yunlei, Xiao Tiantian

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.010

Abstract 21 PDF 8