Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2023, Vol.25, Issue.4

Topic Editorial Board

Research on National Grain Security Strategy in the Context of Dual Circulation

Director

Deng Xiuxin, Huazhong Agricultural University

Deputy director

Wu Kongming, Chinese Academy of Agricultural Sciences

Tang Huajun, Chinese Academy of Agricultural Sciences

Liu Xu, Chinese Academy of Agricultural Sciences

Member

Chen Huanchun, Huazhong Agricultural University

Chen Wenfu, Shenyang Agricultural University

Dai Jingrui, China Agricultural University

Gai Junyi, Nanjing Agricultural University

Huang Jikun, Peking University

Jia Jingdun, Ministry of Science and Technology

Kang Shaozhong, China Agricultural University

Li Yu, Jilin Agricultural University

Mai Kangsen, Ocean University of China

Nan Zhibiao, Lanzhou University

Qiao Shiyan, China Agricultural University

Shen Guofang, Chinese Academy of Engineering

Yao Bin, Institute of Animal Sciences of CAAS

Yin Weilun, Beijing Forestry University

Zhang Xinyou, Henan Academy of Agricultural Sciences

Zhao Chunjiang, Beijing Research Center for Information Technology in Agriculture

Strategic Research on the Transformation of Agricultural Food System at the New Development Stage

Director

Hu Peisong, China National Rice Research Institute

Mei Xurong, Chinese Academy of Agricultural Sciences

Yuan Longjiang, Institute of Agricultural Economics and Development, CAAS

Hu Xiangdong, Institute of Agricultural Economics and Development, CAAS

Member

Yu Jingquan, College of Agricultural and Biotechnology, Zhejiang University

Ren Fazheng, College of Food Science & Nutritional Engineering, China Agricultural University

Zhou Wei, Institute of Agricultural Resources and Regional Planning, CAAS

Fan Shenggen, Academy of Global Food Economics and Policy, China Agricultural University

Qian Wenrong, China Academy for Rural Development, Zhejiang University

Gao Qingzhu, Institute of Environment and Sustainable Development in Agriculture, CAAS

Wang Guogang, Institute of Agricultural Economics and Development, CAAS

Zhang Yumei, Academy of Global Food Economics and Policy, China Agricultural University

Qin Xiaobo, Institute of Environment and Sustainable Development in Agriculture, CAAS

Yan Zhen, China Academy for Rural Development, Zhejiang University

Wang Xiaojun, Institute of Agricultural Economics and Development, CAAS

Xie Linghong, Institute of Agricultural Economics and Development, CAAS

Zhang Lin, Institute of Agricultural Economics and Development, CAAS

Huang Shengnan, Institute of Agricultural Economics and Development, CAAS

Han Xinru, Institute of Agricultural Economics and Development, CAAS

Ding Xinyue, Academy of Global Food Economics and Policy, China Agricultural University

Current Issue Volume 25 · Issue 4 · 2023. Pages 1-238 22 articles

All Export << Previous issue

Research on National Grain Security Strategy in the Context of Dual Circulation

National Food Security Strategy in the New Situation

Tan Guangwan, Wang Xiudong, Wang Jimin, Mei Xurong, Liu Xu

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 1-13 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.04.005

Abstract 147 PDF 115

National Food Security Strategy Against the Backdrop of Domestic and International Dual Circulation

Yan Yan , Wang Xiudong , Wang Jimin , Mei Xurong ,Tang Huajun , Wu Kongming

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 14-25 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.04.001

Abstract 74 PDF 53

Food Security Resilience and Risk Management Strategy in China in the Context of “Dual Circulation”

Qing Ping , Deng Xiuxin , Min Shi , Li Jian , Li Xiaoyun , Wang Yuze , Chen Tong ,Wang Zhengcong , Wu Weirong , Zhao Longqiang

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 26-38 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.04.002

Abstract 98 PDF 64

Risk Identification and Control Strategies for Food Security Based on the Perspective of Whole Industrial Chain

Mei Xurong , Zhang Lin , Yuan Longjiang , Hu Xiangdong , Xie Linghong ,Wu Kongming , Wang Guogang , Wang Xiaojun

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 39-49 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.04.008

Abstract 85 PDF 87

Development Path of Digital Agriculture in Southwest Mountainous Areas of China in the Context of Chinese Path to Modernization

Ma Hongmei, Jin Bijun, Luo Tao, Ding Long, Song Baoan

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 50-58 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.011

Abstract 200 PDF 84

Development Model for Improving the Quality and Efficiency of Modern Agriculture in the Arid Region of Northwest China

Deng Mingjiang , Wang Quanjiu , Tao Wanghai , Wang Zitian , Cao Jingjing

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 59-72 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.016

Abstract 48 PDF 37

Strategic Thinking on Developing Grassland Agriculture to Ensure China’s Food Security under the New Situation

Zhang Yan , Huang Yi , Liu Ying , Fan Yubing , Peng Jinglun , Tang Zeng , Xia Chao , Nan Zhibiao

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 73-80 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.04.007

Abstract 46 PDF 84

Research Status and Development Mechanism of Herbaceous Plant Germplasm Resources in Arid and Cold Regions of Western China

Shi Shangli

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 81-91 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.04.016

Abstract 83 PDF 52

Research on High-quality Development Strategy of Agricultural Smart Supply Chain System

Fan Beibei, Li Jin, Feng Xian, Guo Meirong

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 92-100 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.012

Abstract 69 PDF 129

Strategic Research on the Transformation of Agricultural Food System at the New Development Stage

Transformation Strategy of China’s Food System at the New Development Stage

Hu Peisong , Wang Xiaojun , Xie Linghong , Zhang Lin , Huang Shengnan ,Han Xinru , Wang Guogang , Hu Xiangdong

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 101-108 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.04.009

Abstract 36 PDF 63

Approaches for the Inclusive Development of China’s Agricultural and Food System

Yan Zhen, Qian Wenrong, Hu Weibin, Yu Jingquan

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 109-119 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.04.010

Abstract 39 PDF 45

Development of Sustainable Healthy Diets in China

Xia Jiayu , Fan Shenggen , Ding Xinyue , Chen Kevin , Feng Xiaolong ,Meng Ting , Zhang Yumei

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 120-127 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.04.011

Abstract 57 PDF 60

Supply-Demand Forecast and Structure Adjustment Paths of Planting and Breeding Industries Based on Changes in Food Consumption

Shangguan Caixia, Lu Yan, Jing Li, Du Tao, Sun Jianjun, Zhang Xinyou

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 128-136 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.04.004

Abstract 64 PDF 46

High-Quality Development Strategy of Fisheries in China

Zhang Wenbing, Xie Shouqi, Xu Hao, Shan Xiujuan, Xue Changhu, Li Daoliang, Yang Hongsheng, Zhou Huihui, Mai Kangsen

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 137-148 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.04.006

Abstract 173 PDF 119

Protein Substitution Strategy for Ensuring National Food Security in China

Pu Hua , Yang Jing , Wang Yongwei , Tu Tao , Li Yansong , Luo Huiying , Yao Bin

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 149-157 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.04.003

Abstract 56 PDF 66

Engineering Management

Efficient Utilization and Optimal Allocation of Agricultural Water Resources in the Yellow River Basin

Zhao Ying,Wang Haixia,Wang Yi,Niu Zhongen,Hu Qiuli,Zhao Fen,Suo Lizhu,Xu Zhenghe,Chen Xiaobing

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 158-168 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.04.013

Abstract 68 PDF 38

Constraints and Coordinated Allocation Strategies of Water and Land Resources for Sustainable Use of Coastal Saline-Alkali Land in the Yellow River Delta

Zuo Qiang, Wu Xun, Shi Jianchu, Wang Quanjiu, Liu Zhaohui, Zhu Anning, Yin Dongqin, Feng Quanlong, Ji Wenjun, Kang Shaozhong

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 169-179 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.028

Abstract 98 PDF 62

Coordinated Development of Water, Food, and Energy in Upper and Middle Reaches of the Yellow River

Jiang Shan, Wang Jianhua , Liu He , Zhu Yongnan, He Guohua, Li Wei, Huang Hongwei

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 180-190 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.04.012

Abstract 67 PDF 44

Water–Energy–Carbon Nexus of Social Water Cycle System and Low-Carbon Regulation Strategy

Wang Jianhua, Zhu Yongnan, Li Linghui, Li Jiaxin, Jiang Shan, He Guohua

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 191-201 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.04.014

Abstract 65 PDF 41

Frontier of Engineering

Development of Agricultural Standardization in China in the New Era

Yan Yanhua , Wang Yahua , Yun Zhenyu , Xi Xingjun , Chu Qiao ,Xie Lihua , Wang Yutong

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 202-213 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.04.017

Abstract 89 PDF 73

Development Strategy for Aquatic Breeding Biotechnology

Chen Songlin, Xu Wenteng, Lu Sheng, Hu Wei, Wang Deshou, Hu Xiaoli,Zhou Qian, Liu Qinghua, Zhao Zixia, Qin Qinbo, Wang Shi, Liu Yang, Cui Zhongkai

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 214-226 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.023

Abstract 79 PDF 38

Technology and Equipment of Big Data on Crop Phenomics

Wen Weiliang , Guo Xinyu, Zhang Ying , Gu Shenghao, Zhao Chunjiang

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 227-238 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.04.015

Abstract 67 PDF 54