Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2023, Vol.25, Issue.1

Current Issue Volume 25 · Issue 1 · 2023. Pages 1-206 21 articles

All Export << Previous issue

Research on National Urban Security Risk Intelligent Control Strategy

Strategies for Disaster Prevention and Mitigation in Safety and Resilient Cities

Fang Yudong , Wang Wen , Zhang Zhi , Bian Lu

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 1-9 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.009

Abstract 216 PDF 140

Framework System and Path of Smart Resilient City Construction

Xu Xuesong, Yan Yue, Chen Xiaohong, Liu Xingbao, Su Yun, Tang Jiale, Peng Jianjun

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 10-19 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.05.027

Abstract 365 PDF 221

Chain Breaking Simulation and Countermeasures of Rainstorm Disasters in Megacities

Jin Wenbo, Yang Jixing, Liu Shaofei, Zhang Yunlei, Xiao Tiantian

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 20-29 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.010

Abstract 91 PDF 47

Low-Carbon Development Strategy of Urban Underground Infrastructure

Wang Guosheng, Ji Gang´ao, Lu Dechun, Du Xiuli

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 30-37 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.012

Abstract 85 PDF 63

Development Strategy for Recovery Resilience of Urban Underground Space

Lu Dechun, Liao Yingze, Zeng Jiao, Jiang Yuan, Wang Guosheng, Qin Boyu, Du Xiuli

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 38-44 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.013

Abstract 127 PDF 91

Integrated Development of Urban Rail Transit and Energy Systems Supported by Underground Space

Qin Boyu , Wang Hongzhen , Wang Zhaojian , Xiong Ziming , Zhao Jinlong ,Lu Hao , Wang Mingyang

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 45-59 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.014

Abstract 60 PDF 137

Research on the Development Strategy of Advanced Nonferrous Metal Materials in China

Development Status and Prospects of Superconducting Materials for Electric Power Applications

Zhang Pingxiang , Yan Guo , Feng Jianqing , Ma Yanwei , Zhu Jiamin , Tao Bowan , Cai Chuanbing

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 60-67 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.004

Abstract 178 PDF 98

Progress and Prospect of Semiconductor Silicon Wafers in China

Zhang Guohu, Xiao Qinghua, Ma Fei

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 68-78 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.002

Abstract 150 PDF 119

Development of High-purity Metal Sputtering Targets for Integrated Circuits

He Jinjiang , Lyu Baoguo , Jia Qian , Ding Zhaochong , Liu Shuqin ,Luo Junfeng , Wang Xingquan

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 79-87 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.003

Abstract 67 PDF 93

Development Strategy for the Aviation-Grade Aluminum Alloy Industry in China

Xiong Baiqing, Yan Hongwei, Zhang Yong’an, Li Zhihui, Li Xiwu

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 88-95 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.005

Abstract 125 PDF 85

Development Strategy for Advanced Copper-Based Materials in China

Mi Xujun , Lou Huafen , Xie Haofeng , Mo Yongda , Zhang Wenjing , Xiang Chaojian

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 96-103 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.006

Abstract 148 PDF 88

Research Progress and Future Development of Nonferrous Biomedical Materials

Guan Shaokang, Zhu Shijie, ZhengYufeng, Wang Yunbing, Zhang Xingdong

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 104-112 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.008

Abstract 110 PDF 83

Development Strategy for Precision Manufacturing of Composite Components Facing 2035

Shan Zhongde, SongWenzhe, Fan Congze,Wang Jun

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 113-120 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.002

Abstract 251 PDF 197

Research Progress of Design Theory and Simulation of Composite Components

Tao Ran , He Chunwang , Luo Junrong , Mao Yiqi , Ma Lianhua

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 121-130 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.008

Abstract 0 PDF 90

Frontier of Engineering

Ultra-Precision Machining Technology and Equipment for High-End Optical Elements

Jiang Zhuangde, Li Changsheng , Sun Lin, Duan Duanzhi, Kang Chengwei ,Chen Shanshan, Lin Qijing, Yang Shuming

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 131-141 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.003

Abstract 250 PDF 135

Electronic Detonator Initiation Technology: Research Progress and Development Strategies

Leng Zhendong , Fan Yong , Tu Shufang , Zhou Guisong , Guo Yiming

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 142-154 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.001

Abstract 676 PDF 446

Innovation and Practice of High-Quality Navigation of the Three Gorges-Gezhouba Cascade Hub in 20 Years

Qi Junlin, Chen Dongyuan, Li Ran

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 155-166 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.006

Abstract 137 PDF 99

Engineering Management

Connotation and Implementation Paths of High-Quality Development of Light Industries in China

Shi Bi , Chen Kefu , Wang Qi , Chen Jian , Zeng Yunhang , Wang Bin ,Liu Yuan , Liu Yanfeng

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 167-177 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.007

Abstract 131 PDF 117

Service-Oriented Manufacturing Mode for Agricultural Machinery Manufacturing Industry

Luo Jianqiang , Zhang Chi

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 178-186 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.704

Abstract 0 PDF 109

Sustainable Water Management in Yellow River Basin Based on Balancing Water Resources and Industrial Development

Cheng Lei, Chen Lyujun, Tian Jinping, Zhang Shuanghu, Bao Mingtao, Ren Ya’nan, Sang Jing, Hao Jiming

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 187-197 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.709

Abstract 14 PDF 63

A Study on Economic Value of Grassland Ecosystem Services

Huang Jikun ,Hou Lingling ,Kang Nannan ,Liu Huifang ,Lyu Xinxin , Zhang Yan ,Qiu Huanguang , Gong Yazhen ,Nan Zhibiao

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2023, Volume 25, Issue 1,   Pages 198-206 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.01.015

Abstract 121 PDF 64