Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2022, Vol.24, Issue.4

Topic Editorial Board

Development Strategy for Internet Plus Action Plan in the New Era and New Situation

Director

Li Bohu, China Aerospace Science and Industry Corporation Limited

Deputy director

Wang huaming, Beihang University

Liu Wenqing, Hefei Institute of Physical Science, Chinese Academy of Sciences

Liu Jingnan, Wuhan University

Liu Yunjie, Beijing University of Posts and Telecommunications

Sun Jiulin, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS

Sun Jiaguang, Tsinghua University

Li Licheng, China Southern Power Grid Company Limited

Li Lanjuan, The First Affiliated Hospital, College of Medicine, Zhejiang University

Wang Maohua, China Agricultural University

Chen Zuoning, Chinese Academy of Engineering

Zhao Chunjiang, National Engineering Research Center for Information Technology in Agriculture

Member

Wang Jianmin, Tsinghua University

Zhu Yelin, Institute of Medical-care Information Technology

Liu Yang, CASICloud-Tech Co., Ltd.

Liu Jihong, Beihang University

Li Jin, Beijing Research Center for Information Technology in Agriculture

Yang Jingwen, Hefei Institute of Physical Science, Chinese Academy of Sciences

Chai Xudong, CASICloud-Tech Co., Ltd.

Gao Kefu, Wuhan University

Huang Tao, Beijing University of Posts and Telecommunications

Cai Zexiang, South China University of Technology

Wei Wei, Beihang University

Development Strategy for Engineering Application of Quantum Information Technology

Director

Liu Zejin, Science and Technology Commission of the Central Military Commission, People’s Republic of China

Deputy director

Lu Jun, China Academic of Electronics and Information Technology

Zhang Ping, Beijing University of Posts and Telecommunications

Yu Dapeng, Southern University of Science and Technology

Li Tianchu, National Institute of Metrology, China

Wu Jianqi, No. 38 Research Institute of CETC

Member

Zhang Xuesong, China Academic of Electronics and Information Technology

An Da, Development Strategy Research Center, China Electronics Technology Group Corporation

Gao Fei, Beijing University of Posts and Telecommunications

Chen Yuanzhen, Southern University of Science and Technology

Zhao Yang, National Institute of Metrology, China

Ge Peng, No. 38 Research Institute of CETC

Du Xueyuan, Science and Technology Commission of the Central Military Commission, People’s Republic of China

Current Issue Volume 24 · Issue 4 · 2022. Pages 1-258 24 articles

All Export << Previous issue

Development Strategy for Internet Plus Action Plan in the New Era and New Situation

Development Strategy of Smart Internet of Things System

Li Bohu, Chai Xudong, Liu Yang, Chen Lei, Wei Dayin

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 1-11 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.001

Abstract 297 PDF 147

Development of Novel Network Architectures

Ouyang Man, Liu Jiang, Liao Xinyue, Huang Tao

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 12-21 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.002

Abstract 155 PDF 67

Dual-Meta Network Architecture Driven by Content and Address

Yang Peng, Liu Xuan, Li Youping

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 22-31 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.003

Abstract 137 PDF 53

Theoretical Framework and Key Technologies of Transparent Power Grid

Li Licheng, Cai Zexiang, Tang Wenhu, Zhang Yongjun, Zhang Junbo, Wu Zhigang, Yang Lin, Han Yongxia, Guan Lin

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 32-43 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.025

Abstract 119 PDF 56

Development Strategy of Internet Plus Modern Seed Industry

Ma Chen, Li Jin , Zhao Chunjiang, Feng Xian , Fan Beibei, Guo Meirong, Cao Bingxue

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 44-52 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.004

Abstract 112 PDF 44

Research and Application on Industrial Internet Ecosystem Model

Zhao Min , Liu Junyan , Zhu Duoxian

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 53-61 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.006

Abstract 157 PDF 75

Development Strategy for the Core Chip Technology of Intelligent Robot in China

Mo Yang , Wang Yaonan , Liu Jie , Miao Zhiqiang , Zhang Xin , Jiang Weilai

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 62-73 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.007

Abstract 185 PDF 96

Back-End Electronics Manufacturing Equipment in China and Their Key Components

Chen Xin , Chen Yun , Chen Xun , Wu Xiaojie

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 74-84 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.008

Abstract 143 PDF 67

Development Strategy of Key Materials for Information Display in China

Peng Shou , Hong Wei , Qin Xusheng , Jiang Wenjiu , Huang Yi

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 85-93 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.009

Abstract 111 PDF 49

Research Status and Future Development of Cooling Technologies for Green and Energy-Efficient Data Centers

Chen Xintuo , Zhou Liyang , Zhang Chengbin , Wang Shuhua , Zhang Liangliang , Chen Jianfeng

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 94-104 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.010

Abstract 137 PDF 51

A New Pattern Framework and Innovative Practices in the Smart Court System-of-Systems Engineering Project of China

Xu Jianfeng, Sun Fuhui, Chen Qiwei, Wang Yingfei, Yu Jia, Liu Zhenyu

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 105-120 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.005

Abstract 280 PDF 65

Next-Generation Database Benchmark for Financial Scenarios

Jing Yinan, Zhang Hanbing, Li Zhixin , Wang Xiaoyang , Wu Jie , Chai Hongfeng

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 121-132 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.014

Abstract 111 PDF 23

Development Strategy for Engineering Application of Quantum Information Technology

Current Status and Future Development of Quantum Computation

Li Xiaowei, Fu Xiang, Yan Fei, Zhong Youpeng, Lu Chaoyang, Zhang Junhua, He Yu, Yu Shi, Lu Dawei, Xin Tao, Chen Jilei, Lin Benchuan, Zhang Zhensheng, Liu Song, Chen Yuanzhen, Yu Dapeng

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 133-144 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.016

Abstract 374 PDF 189

Current Status and Future Development of Quantum Cryptographic Protocols

Zhang Xue, Gao Fei, Qin Sujuan, Zhang Ping

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 145-155 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.015

Abstract 151 PDF 83

Development Strategy of Quantum-Based Deep Geophysical Exploration Technology and Equipment

Lin Jun, Ji Yanju, Zhao Jing , Tong Xunqian , Yi Xiaofeng

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 156-166 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.017

Abstract 72 PDF 42

Development Strategy for Process Manufacturing Industry Software

Development Strategy of Industrial Software for Iron and Steel Industry

Cong Liqun, Zhang Yungui, Liu Qiang, Wang Yi, Li Hui

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 167-176 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.011

Abstract 71 PDF 41

Development of Industrial Software for Building Materials Industry

Hu Yahan , Kou Zhenzhen , Jiang Yuan , Tan Dongjie , Li Anpeng , Yuan Yingmin , Wan Jiayi , Xin Yu

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 177-187 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.012

Abstract 88 PDF 36

Intelligent Model Library for Nonferrous Metal Industry: Construction Method and Application

Yang Chunhua, Liu Yishun, Huang Keke, Sun Bei, Li Yonggang, Chen Xiaofang, Gui Weihua

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 188-201 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.013

Abstract 101 PDF 37

Engineering Management

Development of Additive Manufacturing Technology and Industry in China

Wang Lei, Lu Bingheng

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 202-211 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.018

Abstract 810

Green and Low-Carbon Development Path of Boiler Equipment in China

Li Jun, Da Yaodong, Liu Xuemin, Yu Jiming, Chang Yongqiang, Hou Nana

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 212-221 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.021

Abstract 94 PDF 49

Organization Strategies of Innovation Forces for the Breakthrough of Key Core Technologies in Aero-Engine Industry

Feng Nanping, Xiang Qiao, Shen Rongjun, Yang Shanlin, Chang Wenqing, Ruan Furong

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 222-229 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.019

Abstract 143 PDF 92

Frontier of Engineering

Formulating Strategy and Technology Path for Next-Generation Airworthiness Regulations of Aero-Engines

Yin Zeyong, Ding Shuiting, Li Guo, Qiu Tian, Liu Chuankai, Zhou Yu, Qi Lei

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 230-239 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.020

Abstract 108

Research Status and Future Development of Deep Space Security

Wu Ke, Zhang Zhe, Yang Wenfei, He Jianfeng, Zhang Tianzhu, Jian Kangkang, Wu Weiren

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 240-248 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.023

Abstract 133 PDF 63

Non-nuclear Electromagnetic Pulse Threat of Critical Infrastructures and Protection Strategies

Wu Qi , Liu Yuanan , Wen Yinghong , Zhao Mingmin , Wang Weimin ,Zhang Jinbao , Su Donglin

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2022, Volume 24, Issue 4,   Pages 249-258 doi:10.15302/J-SSCAE-2022.04.022

Abstract 119 PDF 38