Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

This Issue

2008, Vol.3, Issue.1

Contents Volume 3 · Issue 1 · 2008. Pages 1-117 19 articles

All Export << Previous issue | Next issue >>

Recent development of vibration utilization engineering

WEN Bangchun

Frontiers of Mechanical Engineering 2008, Volume 3, Issue 1,   Pages 1-9 doi:10.1007/s11465-008-0017-2

Abstract 214 PDF 3

Wear mechanism of disc-brake block material for new type of drilling rig

WANG Xinhua, WANG Simin, ZHANG Siwei, WANG Deguo

Frontiers of Mechanical Engineering 2008, Volume 3, Issue 1,   Pages 10-16 doi:10.1007/s11465-008-0009-2

Abstract 242 PDF 1

Shape reconstruction of parallelogram flaw

ZHENG Gangfeng, WU Bin, HE Cunfu

Frontiers of Mechanical Engineering 2008, Volume 3, Issue 1,   Pages 17-22 doi:10.1007/s11465-008-0015-4

Abstract 276 PDF 0

Supplier selection and order splitting in multiple-sourcing inventory systems

WANG Guicong, JIANG Zhaoliang, LI Zhaoqian, LIU Wenping

Frontiers of Mechanical Engineering 2008, Volume 3, Issue 1,   Pages 23-27 doi:10.1007/s11465-008-0016-3

Abstract 350 PDF 4

Numerical solution, simulation and testing of the thermal dynamic characteristics of ball-screws

XIA Junyong, HU Youmin, WU Bo, SHI Tielin

Frontiers of Mechanical Engineering 2008, Volume 3, Issue 1,   Pages 28-36 doi:10.1007/s11465-008-0007-4

Abstract 194 PDF 0

Micro-spectrophotometer based on micro electro-mechanical systems technology

ZHOU Lianqun, LI Zhenggang, WU Yihui, ZHANG Ping, XUAN Ming, JIA Hongguang

Frontiers of Mechanical Engineering 2008, Volume 3, Issue 1,   Pages 37-43 doi:10.1007/s11465-008-0001-x

Abstract 224 PDF 0

Multi-axle dynamic steering system of truck-howitzer

LI Yanliang, GAO Xiuhua, ZHANG Chunqiu, SUN Yubo

Frontiers of Mechanical Engineering 2008, Volume 3, Issue 1,   Pages 44-49 doi:10.1007/s11465-008-0002-9

Abstract 345 PDF 5

Flow behavior of liquid-solid coupled system of piezoelectric micropump

LU Lijun, WU Jiankang

Frontiers of Mechanical Engineering 2008, Volume 3, Issue 1,   Pages 50-54 doi:10.1007/s11465-008-0003-8

Abstract 169 PDF 0

New approach for distinguishing the similarity of links

XIANG Jianyun, GE Maozhong, WANG Zhiping

Frontiers of Mechanical Engineering 2008, Volume 3, Issue 1,   Pages 55-58 doi:10.1007/s11465-008-0004-7

Abstract 196 PDF 0

Development of meso-scale milling machine tool and its performance analysis

LI Hongtao, LAI Xinmin, LI Chengfeng, LIN Zhongqin, MIAO Jiancheng, NI Jun

Frontiers of Mechanical Engineering 2008, Volume 3, Issue 1,   Pages 59-65 doi:10.1007/s11465-008-0005-6

Abstract 232 PDF 1

Analysis of actuating mechanics characteristics for a flexible miniature robot system

YU Lianzhi, YAN Guozheng, MA Guanying, ZAN Peng

Frontiers of Mechanical Engineering 2008, Volume 3, Issue 1,   Pages 66-70 doi:10.1007/s11465-008-0006-5

Abstract 171 PDF 0

Impact drive rotary precision actuator with piezoelectric bimorphs

ZHANG Hongzhuang, ZENG Ping, HUA Shunming, CHENG Guangming, YANG Zhigang

Frontiers of Mechanical Engineering 2008, Volume 3, Issue 1,   Pages 71-75 doi:10.1007/s11465-008-0008-3

Abstract 196 PDF 1

EAI-oriented information classification code system in manufacturing enterprises

WANG Junbiao, DENG Hu, JIANG Jianjun, YANG Binghong, WANG Bailing

Frontiers of Mechanical Engineering 2008, Volume 3, Issue 1,   Pages 81-85 doi:10.1007/s11465-008-0011-8

Abstract 226 PDF 0

Method of internal 3D flow field numerical simulation for hydrodynamic torque converter

SHANG Tao, ZHAO Dingxuan, ZHANG Yuankun, GUO Xiangen, SHI Xiangzhong

Frontiers of Mechanical Engineering 2008, Volume 3, Issue 1,   Pages 86-90 doi:10.1007/s11465-008-0012-7

Abstract 272 PDF 1

Generation of closed-form inverse kinematics for reconfigurable robots

ZHAO Jie, WANG Weizhong, GAO Yongsheng, CAI Hegao

Frontiers of Mechanical Engineering 2008, Volume 3, Issue 1,   Pages 91-96 doi:10.1007/s11465-008-0013-6

Abstract 257 PDF 1

Design of damping valve for vehicle hydro pneumatic suspension

DONG Mingming, HUANG Hua, GU Lian

Frontiers of Mechanical Engineering 2008, Volume 3, Issue 1,   Pages 97-100 doi:10.1007/s11465-008-0014-5

Abstract 167 PDF 0

Bi-modes alternation stepping ultrasonic motors

JIN Jiamei, ZHAO Chunsheng

Frontiers of Mechanical Engineering 2008, Volume 3, Issue 1,   Pages 101-105 doi:10.1007/s11465-008-0018-1

Abstract 241 PDF 1

Research and establishment of enterprise quality metadata standard

SONG Han, LI Jie, ZHANG Genbao

Frontiers of Mechanical Engineering 2008, Volume 3, Issue 1,   Pages 106-110 doi:10.1007/s11465-008-0019-0

Abstract 203 PDF 0

Bandwidth-limited active suspension controller for an off-road vehicle based on co-simulation technology

FENG Jinzhi, ZHENG Songlin, YU Fan

Frontiers of Mechanical Engineering 2008, Volume 3, Issue 1,   Pages 111-117 doi:10.1007/s11465-008-0020-7

Abstract 216 PDF 0