Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Topic Cover

Energy Transformation and Power Supply Security

Energy Transformation and Power Supply Security 7 articles

All Export Sort: By Time Asc | By Time Desc

Strategic Framework for New Electric Power System Development under the Energy Security Pattern

Tang Guangfu , Zhou Jing , Pang Hui , Lin Junjie , Fan Zheng , Wu Yanan ,He Zhiyuan , Ma Shicong , Xue Feng , Zhou Baorong

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 2,   Pages 79-88 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.02.010

Abstract 555 PDF 401

Strategy for Guaranteeing Power Supply Security of China

Rao Hong, Han Feng, Chen Zheng, Huang Guori, Wang Dan, Zhang Ye,Cai Wantong, Xu Min, Jiang Weiyong, Zhou Baorong

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 2,   Pages 100-110 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.02.009

Abstract 212 PDF 196

High-Level Layout Technology and Engineering Application for Advanced Air-Cooled Ultra-Supercritical Steam-Turbine Generator Unit

Wang Shumin , Zhang Yi , Xu Lu , Li Yanbing , Gu Yongzheng , Zhuo Hua , Sun Rui , Zhang Manping , Jiang Shihong , Liu Jianhai , Li Hongxing

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 2,   Pages 147-159 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.02.012

Abstract 0 PDF 103

Application Status and Prospect of Ammonia Energy

Yong Ruisheng , Yang Chuanruo , Xue Ming , Nie Fan , Zhao Xinglei

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 2,   Pages 111-121 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.02.014

Abstract 836 PDF 568

Innovative Development of Ammonia-Hydrogen Powered Marine Ships in China

Hu Yuzhen, Wang Min, Li Lingdong, Men Zhiguo, Zhao Xiutao, Zhu Yuanqing, Liu Long

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 2,   Pages 133-146 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.02.015

Abstract 456 PDF 236

Construction and Research Progress of Electricity Market for High-Proportion Renewable Energy Consumption

Cheng Runting, Zhang Yongjun, Li Licheng, Ding Maosheng, Deng Wenyang,Chen Haoyong, Lin Jingchun

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 2,   Pages 89-99 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.02.011

Abstract 216 PDF 199

Current Status and Prospect of the Integration of Railway and New Energy

Hu Tianfei, Liu Jihua,Li Tianfeng,Yue Zurun,Zhang Yimin

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 2,   Pages 122-132 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.02.013

Abstract 224 PDF 145