Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2023, Vol.21, Issue.2

Topic Editorial Board

6G Requirements, Vision, and Enabling Technologies 6 articles

All Export Sort: By Time Asc | By Time Desc

Federated Learning for 6G: Applications, Challenges, and Opportunities Review

Zhaohui Yang, Mingzhe Chen, Kai-Kit Wong, H. Vincent Poor, Shuguang Cui

Engineering 2022, Volume 8, Issue 1,   Pages 33-41 doi:10.1016/j.eng.2021.12.002

Abstract 1655 PDF 334

Toward Wisdom-Evolutionary and Primitive-Concise 6G: A New Paradigm of Semantic Communication Networks Article

Ping Zhang, Wenjun Xu, Hui Gao, Kai Niu, Xiaodong Xu, Xiaoqi Qin, Caixia Yuan, Zhijin Qin, Haitao Zhao, Jibo Wei, Fangwei Zhang

Engineering 2022, Volume 8, Issue 1,   Pages 60-73 doi:10.1016/j.eng.2021.11.003

Abstract 2653 PDF 623

MEC-Empowered Non-Terrestrial Network for 6G Wide-Area Time-Sensitive Internet of Things Article

Chengxiao Liu, Wei Feng, Xiaoming Tao, Ning Ge

Engineering 2022, Volume 8, Issue 1,   Pages 96-107 doi:10.1016/j.eng.2021.11.002

Abstract 736 PDF 187

Blockchain for Transparent Data Management Toward 6G Article

Xuemin (Sherman) Shen, Dongxiao Liu, Cheng Huang, Liang Xue, Han Yin, Weihua Zhuang, Rob Sun, Bidi Ying

Engineering 2022, Volume 8, Issue 1,   Pages 74-85 doi:10.1016/j.eng.2021.10.002

Abstract 443 PDF 138

The SOLIDS 6G Mobile Network Architecture: Driving Forces, Features, and Functional Topology Review

Guangyi Liu, Na Li, Juan Deng, Yingying Wang, Junshuai Sun, Yuhong Huang

Engineering 2022, Volume 8, Issue 1,   Pages 42-59 doi:10.1016/j.eng.2021.07.013

Abstract 788 PDF 218

Joint Modulations of Electromagnetic Waves and Digital Signals on A Single Metasurface Platform to Reach Programmable Wireless Communications Article

Xiang Wan, Chaokun Xiao, He Huang, Qiang Xiao, Wei Xu, Yueheng Li, Joerg Eisenbeis, Jiawei Wang, Ziai Huang, Qiang Cheng, Shi Jin, Thomas Zwick, Tiejun Cui

Engineering 2022, Volume 8, Issue 1,   Pages 86-95 doi:10.1016/j.eng.2021.07.016

Abstract 301 PDF 104